Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10доцент Янюк Н. В.

Опис курсу

Корупцію пов’язують з діяльністю публічних осіб, які діють всупереч інтересам держави, з метою отримання неправомірної вигоди особисто для себе чи інших осіб. Корупція у діяльності публічних службовців завдає значної шкоди демократичним засадам держави, підриває засади верховенства права, а також негативно позначається на економічному розвитку держави.
Розрізняють два основні види корупції – епізодичну і систематичну. Існування системної корупції в Україні негативно позначається як на зовнішній, так і на внутрішній політиці держави.
При виробленні антикорупційної політики в Україні вагомим є визначення стратегії, тактики та конкретних заходів антикорупційної діяльності. Основою такої політики є розробка і прийняття антикорупційного законодавства, яке, в першу чергу, визначає адміністративно-правові заходи, спрямовані на виявлення корупційних ризиків, як передумов корупційних дій.
Основними заходами подолання корупції є: закріплення чітких правових приписів актів, спрямованих на запобігання корупції; забезпечення прозорості правозастосовчих процедур; встановлення реального контролю за дотриманням антикорупційного законодавства; створення системи органів, які вестимуть контроль за дотриманням заходів щодо запобігання корупції; залучення громадськості до виявлення корупції; забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію.
Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції включає певні заходи, що спрямовані на:
• запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
• нормативно визначення правил професійної етики поведінки особи, уповноваженої на виконання завдань і функцій держави або місцевого самоврядування;
• проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
• визначення ознак корупційних правопорушень:
• передбачення адекватних заходів відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Мета спецкурсу:
 визначити понятійний апарат законодавства про запобігання корупції: «корупція», «антикорупційне законодавство», «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», «корупційні ризики», «неправомірна вигода», «корупційне правопорушення»;
 проаналізувати національне законодавство, міжнародно-правові акти антикорупційного характеру;
 визначити і охарактеризувати фактори, які впливають на поширення корупції у публічно-правій сфері;
 встановити види адміністративно-правових заходів по запобіганню і протидії корупції;
 визначити роль громадського контролю у сфері запобігання корупції;
 визначити роль врегулювання правил етичної поведінки на публічній служб у запобігання корупції;
 з метою порівняльного аналізу вивчити практику країн ЄС щодо подолання корупції;
 проаналізувати матеріали практики щодо застосування антикорупційних заходів у сфері публічної служби;
 провести розмежування корупційних правопорушень, за які наступає адміністративна відповідальність від інших видів правопорушень;
 ознайомитися із судовою практикою про адміністративну відповідальність за корупційні правопорушення;
 сформувати правову оцінку заходів адміністративно-правового характеру забезпечення запобігання корупції.

Завдання спецкурсу:
• навчити студентів аналізувати чинне антикорупційне законодавство;
• поглибити вивчення нових позицій щодо адміністративно-правових заходів запобігання корупції;
• навчити студентів аналізувати теоретичні положення, формулювати власні позиції;
• навчити студентів вирішувати тестові завдання на основі чинного антикорупційного законодавства;
• проаналізувати матеріали практики щодо застосування антикорупційних заходів у сфері публічної служби;
• навчити проводити розмежування корупційних правопорушень, за які наступає адміністративна відповідальність від інших видів корупційних діянь;
• навчити студентів вирішувати ситуаційні завдання по спецкурсу щодо врегулювання конфлікту інтересів, застосування адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

Вимоги до підготовки студентів по спецкурсу:
• знати й аналізувати нормативно-правові акти по відповідній темі;
• опрацювати і аналізувати спеціальну літературу по темі;
• проводити порівняльний аналіз положень національного законодавства із відповідним законодавством зарубіжних країн, зокрема країн ЄС.

Рекомендована література

ДЖЕРЕЛА ПО СПЕЦКУРСУ:
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України. – К., 2015.
2. Конвенція ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 р.) //Офіційний вісник України. – 2010. – №10/2006. – №44. – Ст.2938/
3. Лімська декларація. VIII Міжнародна конференція по боротьбі з корупцією 7-11 вересня 1997 р. //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_090
4. Закон України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-17/print1392478453070333
5. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. // Урядовий кур’єр. –05.11.2014 р.
6. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. //zakon.rada.gov.ua/law/show
7. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 //zakon4.rada.gov.ua/law/show
8. Корупційні ризики в діяльності державних службовців, затв. Роз’ясненням Міністерства юстиції України від 12.04.2011. //http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0026323-11
9. Рішення Конституційного Суду України (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») від 3 червня 1999 р. //
10. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо відповідності конституційності п.2ч.1 ст.7, п.2 розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 13 березня 2012р. (щодо обмеження корпоративних прав) //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-12
11. Методологія проведення антикорупційної експертизи, затв. Міністерством юстиції України від 23 червня 2010 №1380/5 / http:zakon2.rada.gov.ua /

Основна (базова) література:
1. Берднікова К.В. Зміни антикорупційного законодавства України, як крок до адаптації національного законодавства зі стандартами ЄС //Адміністративне право і процес. – 2014.-№3(9).- С.31-38.
2. Гаращук В. Категоріально-правова характеристика корупції : визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» / В. Гаращук // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 254-265.
3. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. –К.: ІнЮре, 1999.
4. Захарчук О.З. Міжнародні стандарти запобігання корупції та відповідність їм вітчизняного антикорупційного законодавства // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 4. Т.2. – С.23-87.
5. Йосифович Д.І. Діяльність спеціалізованих антикорупційних органів: міжнародний досвід // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридична наука». – 2014. – Вип. 5. – Т.2. – С.124-127.
6. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія. – К.: Юридична думка, 2004. – 400с.
7. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія /М.І. Мельник. – К.: Атіка, 2001. 304с.
8. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг.ред. В.П. Тимощука, А.М. Школика. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735с.
9. Ткач Г. Принципи службової діяльності в новому Законі України «Про державну службу» // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. №58, 2013. – С.163.
10. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». – К.: «Атіка», 2011.

Допоміжна література:
1. Авер’янов В., Андрійко О. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні // Право України. – 2008. – №5.
2. Андрианов В. Д. Определение коррупции, формы и виды проявления коррупции [Электронный ресурс] / Андрианов В.Д. – Режим доступа : http://viperson.ru/wind.php?ID=631762.
3. Андрушко А. Відсторонення державного службовця від повноважень за посадою на час проведення службового розслідування // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – №3.
4. Антикоррупционная Конституція Пилипа Орлика //Економічна правда/[Електронний ресурс]. Режим доступу: //ww.epravda.com.ua/rus/columns/2015/04/8/537505/
5. Армаш Н. Вимоги та обмеження при призначенні керівників органів виконавчої влади//Право України.-2004.
6. Бандурка О. О. Державне управління проблеми уточнення поняття та визначення меж його використання // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. – № 3. – С. 26-32.
7. Баскакова Ю.В. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національеня законодавство: навч.-метод.матеріали /Ю.В. Баскакова, В.М. Гаврилюк, К.ТВ. Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 44с.
8. Берднікова К.В. Удосконалення чинного антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Адміністративне право і процес. – 2014.-№2(8).
9. Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540с.
10. Бойко А.М. Морально-етичні заходи запобігання і протидії корупції у сфері державної служби // Форум права – 2012. – №1.-С.106-111.
11. Буханевич О.М. Проблеми впровадження електронних адміністративних послуг в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2-15. – Вип.3. – Том.2. – С.57-60.
12. Гвоздецький В. Сучасний стан правового забезпечення запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник ВАСУ. – 2011. – №1. – С.64-71.
13. Гірник А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження / А. Гірник, А.Бобро. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 172 с.
14. Глушко Є.В. Доктринальне розуміння корупції в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право». – 2015. – №34. Т.2.
15. Глушко Є.В. Протидія корупції на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Журнал східноєвропейського суспільства: [Електронне видання]. – 2013. – №1. – С.78-82.
16. Дем’янчук Ю.В. Адміністративно-правові засоби в теорії та практиці запобігання корупції // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – №4. – С.138-141.
17. Довгань Н. П. Конфлікти в державному управлінні та шляхи їх вирішення : дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Н. П. Довгань – К., 2006. – 177 с.
18. Довгань Н. Теоретичні засади конфліктів у державному управлінні [Текст] / Н.Довгань // Управління сучасним містом. – 2004. – № 4/10-12(16).
19. Коломоєць Т., Гулєвська Г. Етичні засади діяльності державних службовців // Право України. – 2006. – №10.
20. Коруля І.В. Зарубіжний досвід у сфері протидії корупції та можливість його використання в Україні //«Порівняльне аналітичне право» [Електронне наукове фахове видання]. – 2014. – 31. – С.170-173.
21. Литвиненко В.І Адміністративно-правові форми протидії корупції в Україні //Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія юридичних наук. 2015.- Вип.3. Т.1. – С.152-155
22. Литвиненко В. Зарубіжний досвід організації та діяльності суб’єктів протидії корупції та можливості його використання в Україні //Публічне право. – 2015. – №4 (20). – С.175-181.
23. Лопушинський І.П. Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми законодавчого врегулювання в Україні // Наукові праці. Державне управління. Політологія. Том 130. Випуск 117. – 2010. – С. 26-30.
24. Макухін О.О. Поняття корупції в Україні та ЄС: порівняльний аналіз, адміністративно-правовий аспект // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. –Серия «Юрид.науки». – 2013. – №2. – С.55-61.
25. Невмержицький Є. Корупція як проблема культури суспільства / Є. Невмержицький // Вісник прокуратури. – 2008. – № 3. – С. 95-102.
26. Нижник Н., Лемак В., Задорожна М. Реформування державної служби в Словацькій Республіці // Вісник державної служби. – 2002. – №3.
27. Ширшикова Р. Сучасні проблеми протидії корупційним проявам у діяльності органів публічної адміністрації //Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №3. – С.46-48.
28. Школик А.М. Порівняльно-правовий аналіз політичного нейтралітету в управлінській діяльності // Вісник Львівського університету. Серія міжнародних відносин. Випуск №1.-Львів, 1999.
29. Янюк Н. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання і протидії // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. Випуск 55. – С.139-146.
30. Яфонкін А. О. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією серед державних службовців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. О. Яфонкін ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2013. – 20 с.

Періодичні видання:
1. Адміністративне право і процес.
2. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична.
3. Підприємництво, господарство і право.
4. Право України.
5. Публічне право.
6. Східноєвропейський журнал права (електронний журнал).
7. Часопис Київського університету права.
8. Юридична Україна.

Інформаційні ресурси
http:www.zakon.rada.gov.ua
http:www.pravo.com.ua
http:www.president.gov.ua

Матеріали

Запобігання корупції

навчальний контент_запобігання_корупції_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму