Адміністративне право (ЕКЮ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248Сирко М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування теоретичних знань у сфері публічного управління, набуття практичних навиків правозастосування, вирішення практичних завдань, ознайомлення студентів з проблемами та напрямами реформування адміністративних відносин.

Завдання вивчення дисципліни «Адміністративне право» полягає у формуванні знань, вмінь та :

  • освоєння теоретичних матеріалу (підручників, монографій, статей тощо);
  • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері адміністративних правовідносин;
  • підготовка студентами проектів документів, що застосовуються у сфері адміністративного права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні та законодавчі основи адміністративного права; принципи та джерела адміністративного права; структуру публічної адміністрації в Україні; законодавство у сфері публічної служби; форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації; процедури у діяльності органів публічної адміністрації в Україні; порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

вміти: вільно орієнтуватись у адміністративному законодавстві, практично застосовувати його норми, складати проекти документів у сфері адміністративного права.

Рекомендована література

1. Адміністративне право України. Академічний курс у 2-х т. / Ред. кол. В. Б. Авер’янов (гол.) та ін. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с.
2. Адміністративне право. Загальна частина / Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.
3. Адміністративне право / За ред. В. М. Гаращука. – Х.: Право, 2016. – 144 с.
4. Загальне адміністративне право / За заг. ред. І. С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с.
5. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України / Т. О. Коломоєць. – К.: Ін Юре, 2011. – 574 с.
6. Коломоєць Т. О. Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України» / Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. – К.: Ін Юре, 2014. – 240 c.
7. Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
8. Стеценко С. Г. Адміністративне право України / С. Г. Стеценко. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

Матеріали

Матеріали для дистанційного навчання

Тема 6. Публічна служба

Тема 7. Запобігання корупції

Тема 8. Електронне урядування

Тема 9. Процедура надання адміністративних послуг

Тема 10. Загальні засади адміністративної відповідальності

 

Перелік питань на іспит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму