Адміністративна відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Курс спрямований на вивчення основних правових джерел щодо запобігання і протидії корупції
Учасники курсу:
– отримають розуміння понятійно-категоріального апарату антикорупційного законодавство,
– ознайомляться з особливостями складу і видами адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;
– ознайомляться з особливостями провадження в справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією; та способами доказування у цих справах;
– ознайомляться з практикою застосування заходів адміністративної відповідальності до осіб, які порушують антикорупційне законодавство.

Курс «Адміністративна відповідальність за порушення антикорупційного законодавства» є вибірковою дисципліною з спеціальності «Право» за освітньою програмою «бакалавр», яка викладається в 7 семестрі в обсязі 3 кредити за ECTS
Серед адміністративних правопорушень виділяють окрему категорію – це адміністративні правопорушення,пов’язані з корупцією, які характеризуються спеціальним юридичним складом, як суб’єктом вчинення, так і об’єктом посягання
Аналіз антикорупційного, законодавства про адміністративну відповідальність, судової практики допоможе:
– зрозуміти сутність корупції, як негативного явища, яке впливає на усі сфери суспільного життя;
– визначити коло суб’єктів, діяльність яких містить корупційні ризики, що дає підстави віднести їх до спеціального суб’єкта адміністративної відповідальності;
– виявити ознаки, характерні для правопорушень, пов’язаних корупцією і їх відмінність від суміжних правопорушень;
– визначити систему органів і посадових осіб, які уповноважені виявляти правопорушення, пов’язані з корупцією і належно оформляти матеріали справи для передачі в суд;
– визначити особливості провадження в справах, пов’язаних з корупцією;
– ознайомитися із судовою практикою з метою оцінки ефективності застосування заходів адміністративної відповідальності

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Адміністративна відповідальність за порушення антикорупційного законодавства» є:
– сформувати розуміння поняття «антикорупційне законодавство», «корупція», «корупційне діяння», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією»;
– визначити критерії розмежування правопорушення, пов’язаного з корупцією, за яке наступає адміністративна відповідальність від корупційних правопорушень;
– визначити юридичний склад таких правопорушень;
– визначити ознаки і види суб’єктів адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства;
– проаналізувати ознаки окремих видів адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;
– визначити особливості та строки застосування адміністративних стягнень;
– з’ясуваати особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення, пов’язаних з корупцією, подавши характеристика кожної стадії провадження;
– визначити наслідки застосування для особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.
Основна мета – навчити студента аргументовано аналізувати теоретичні положення, формулювати власні позиції з використанням нормативних актів, судової практики по вирішенню казусів, що сприятиме формуванню у студента уявлення про сферу дії антикорупційного законодавства, порядку застосування адміністративної відповідальност; начити складати процесуальні документи.

Рекомендована література

1. Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Наук. ред. Хавронюк М.І. – К.: Ваіте, 2018.–472с. https://pravo.org.ua/img/books/files/1523446135commentary_corruption.pdf
2. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.
3. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії. – К.: Атіка, 2001. – 304с.
4. Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн східної та західної традицій права» : тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу /За аг.ред. Т.О. Коломоєць. – м. Запоріжжя, 28-29 березня 2018 р. – 244с.
5. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, механізми протидії. – К.: КНТ, 2008.- 368с.
6. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.
7. Янюк Н. Конфлікт інтересів як причина корупції на публічній службі: правові засоби запобігання і протидії // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. Випуск 55. – С.139-146.
8. Янюк Н. Окремі проблеми провадження щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІV звітної науково-практичної конференції ( 7-8 лютого 2018 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2018. https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/konf_2018_2.pdf

Силабус:

Завантажити силабус