Митне право України (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Сирко М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Сирко М. В.

Опис курсу

Мета – ознайомити студентів з порядком і принципами переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України та оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії митного права і змісту митного законодавства в частині вивчення сутності митних відносин, які складаються при переміщенні товарів через митний кордоні, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Завданнями навчальної дисципліни є:

 • вивчити та проаналізувати правові норми, які регулюють порядок переміщення товарів і транспортних  засобів через митний кордон України
 • представлення студентам поглиблених знань теорії митного права і змісту митного законодавства щодо порядку переміщення товарів через митний кордон та їх оподаткування, проведення всебічного аналізу практики його застосування;
 • засвоєння теоретичних основ та практичних навиків використання митних норм на практиці, в частині здійснення митного контролю, проходження процедур митного оформлення, оподаткування, та застосування адміністративної відповідальності за порушення митних правил;
 • розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

У результаті вивчення спецкурсу студент повинен:

знати:

 • правові норми, які регулюють порядок переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон україни.
 •  аналізувати особливості переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон україни громадянами та підприємствами.
 • поняття та види митних режимів в україні.
 • поняття та зміст інституту митні платежі та порядок справляння податків при переміщенні товарів через митний кордон.
 • види та форми митних декларацій, які використовуються при переміщенні товарів через митний кордон.
 • особливості та порядок застосування відповідальності за порушення митних правил.

уміти:

 • аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку із переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України;.
 • практично застосовувати норми митного права на практиці;
 • правильно визначати вид митного режиму відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон;
 • складати документи в рамках виконання митних формальностей, а також при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих органів;
 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію.

Рекомендована література

 1. Гребельник, О. П.. Митна справа: підручник/ О. П. Гребельник; Міністерство освіти і науки, Українсько-американський гуманітарний інститут Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні. – 4-те вид., оновл. та доп.. – К.: ЦУЛ, 2014. – 472 с.
 2. Жорин Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.
 3. Основи митної справи в Україні: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008.
 4. Коментар до Митного кодексу України / За ред. П.В. Пашка, М.М. Каленського. -К.: Юстініан, 2004. – 721 с.
 5. Митне право в Україні: Навч. посібник. Вид. 3-є доповн. і переробл. – Харків: Еспада. 2004. – 352с
 6. Податкове право України : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. — Х. : Право, 2010. — 256 с
 7. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.
 8. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
 9. Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2001. – 256 с
 10. Митний кодекс України: наук.-практ. коментар / 31 А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний, Р. А. Калюжний та ін. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 757 с.
 11. Адміністративне право : підручник /Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – 2-ге вид., пере- робл. та допов. – Х.: Право, 2012. – 656 с.
 12. Мостовий А.С. Митні режими на Україні і в Польщі: спільне та відмінне, /Мостовий Андрій Стефанович // Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. — 2003. — № 2. — С. 164—167.
 13. Мостовий А.С. Функції митних режимів: порівняльна характеристика з митним правом Європейського Союзу /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. — 2008. — Вип. 47. — С. 90—95.
 14. Мостовий А.С. Порядок справляння митних платежів /Мостовий Андрій Стефанович // Митна справа. — 2010. — №2(68). — С. 22—26.
 15. Мостовий А.С. Митне право у контексті розвитку фінансового права /Мостовий Андрій Стефанович // Вісник Львівського університету. Серія юридична Випуск 57. С. 189–193
 16. Мостовий А.С. Митні платежі в контексті реформування податкового права /Мостовий Андрій Стефанович // Збірник наукових праць/ НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 208-210.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус