Спеціалізована вчена рада Д 35.051.27

ПРО РАДУ

Склад спеціалізованої вченої ради

Про спеціалізовану вчену раду

Наказ про створення спецради (Додаток №1)

НОРМАТИВНА БАЗА

Порядок присудження наукових ступенів (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567)

Положення “Про спеціалізовану вчену раду” (Затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №758 “Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів”

Вимоги до оформлення дисертації (Затверджені Наказом Міністерства освіти
і науки України 12.01.2017 № 40)

Державний стандарт оформлення бібліографічних посилань

_______________________________

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Форма П-2С

Зразки оформлення списку використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН № 40 від 12.01.2017 р.


Дисертації, які прийнято до захисту


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Клапатий Дмитро Йосифович

Клапатий Дмитро Йосифович

Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект)

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 10.00 год.

 Науковий керівник: д.ю.н., проф. Коссак В.М.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України Галянтич М. К. (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України)

к.ю.н., доц. Ільків О. В. (ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»)

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних положень цивільно-правового регулювання здійснення інвестицій у формі пайового фонду.

Досліджено еволюцію законодавчого регулювання здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду. Визначено поняття, ознаки та місце пайового фонду в структурі цивільних правовідносин. Проведено класифікацію пайових фондів за різними критеріями. З’ясовано особливості здійснення спільного інвестування у формі пайового фонду, що має на меті досягнення соціального ефекту.

Значну увагу приділено правовідносинам щодо реалізації інвестицій у формі пайового фонду. Детально розглянуто елементи окреслених правовідносин, зокрема, акцентовано увагу на правовому статусі суб’єктів і об’єктах цих правовідносин. Розкрито систему договорів, які опосередковують реалізацію інвестицій у формі пайового фонду. Досліджено правовий режим активів пайового фонду. Проаналізовано підстави і правові наслідки припинення здійснення інвестиційної діяльності у формі пайового фонду. Сформульовано науково-обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у сфері спільного інвестування.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2

Майка Максим Борисович

МАЙКА МАКСИМ БОРИСОВИЧ

ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;

сімейне право; міжнародне приватне право

Дата захисту: 2 липня 2019 р., 14.00 год.

 Науковий керівник: к.ю.н.,доц. Богдан Й.Г.

 Офіційні опоненти:

д.ю.н., проф. Фурса С.Я. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

к.ю.н., проф. Білоусов Ю.В. (Хмельницький університет управління та права)

Дисертація присвячена комплексному дослідженню процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі. У роботі досліджені загальнотеоретичні аспекти виконання ухвал суду у цивільному процесі, визначено особливості виконання окремих видів ухвал суду у цивільних справах, здійснено характеристику правового статусу суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі.

На підставі аналізу правової теорії, правозастосовчої та судової практики, практики державних та приватних виконавців, міжнародно-правових актів, а також  правових позицій Європейського суду з прав людини з’ясовано правову природу правовідносин на стадії виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано авторські класифікації ухвал суду у цивільному процесі за критеріями порядку та способу виконання, суб’єктів виконання ухвал суду у цивільному процесі та правовідносин, які виникають на стадії виконання ухвал суду у цивільних справах. Проаналізовано повноваження органів державної влади та визначено правові прогалини законодавчого регулювання правовідносин у сфері виконання ухвал суду у цивільних справах.

У роботі визначено доктринальні положення та практичні висновки щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері регламентування процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі, запропоновано шляхи уніфікації судової практики.

Автореферат

Дисертація

Відгук 1

Відгук 2


Захищені дисертації


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук