Інформаційне право. Практикум. Тема 2.

10.10.2017 | 15:30

Тема 2. Інформація як об’єкт інформаційних відносин – 1 заняття.
1. Поняття свободи слова та права на інформацію: гарантії їх забезпечення. Цензура. Суспільна мораль. Пропаганда.
2. Поняття та сутність інформації. Види інформації. Режими інформації.
3. Доступ до інформації: відкритої, з обмеженим доступом, конфіденційної, службової, інформації, що містить державну таємницю.
3. Правове регулювання доступу до публічної інформації. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації.
4. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.

Завдання 1.

Проаналізуйте Рішення Європейського суду з прав людини у справах:
– «Торгіерсон проти Нідерландів»
(Режим доступу: http://eurocourt.in.ua/GetArticlesByCategory.asp?CategoryId=2),
– «Коккінакіс проти Греції»
(Режим доступу:
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/895eb1efa4312a8dc22580f8003dfa2d/$FILE/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%97.pdf)
та поясніть зміст свободи вираження поглядів. Як свобода вираження поглядів співвідноситься з поняттям «пропаганда»? Чи можливі обмеження в свободі вираження поглядів?

Завдання 2.

Проаналізуйте Закон України «Про доступ до публічної інформації»//
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Чи поширюється даний закон на відносини:
– щодо витребування інформації, яка була отримана або створена суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх владних процесуальних функцій, зокрема правосуддя?
– щодо витребування інформації, що була отримана або створена внаслідок та в процесі здійснення суб’єктами владних повноважень владних управлінських функцій (довідкова інформація щодо управлінської діяльності, звітні матеріали тощо)?
Яка інформація може бути витребувана у суб’єкта владних повноважень на підставі даного закону?
Чи можна витребувати інформацію про хід кримінального провадження на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»?
Порівняйте режими доступу до публічної, конфіденційної, службової та таємної інформації.

Завдання 3.

Ознайомтеся з Постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» №10 від 29.09.2016 року //
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 .
Порівняйте визначення поняття «публічна інформація», подане у Законі України «Про доступ до публічної інформації» та постанові пленуму. З’ясуйте:
– хто є розпорядником публічної інформації та на які відносини не поширюється дія згаданого Закону;
– поняття «інформація з обмеженим доступом», «конфіденційна інформація», «комерційна таємниця»;
– яка інформація не може бути віднесена до конфіденційної?

Завдання 4.

29 вересня 2017 року ТзОВ «Цифросвіт» одержало адвокатський запит з вимогою надати інформацію стосовно розміру одержаного прибутку за 2016 рік; місця знаходження усіх точок роздрібної торгівлі, які належать товариству; копії усіх договорів купівлі-продажу комп’ютерного обладнання, реалізованого товариством за 2016 рік; копії договорів оренди нерухомого майна, яке використовується товариством для роздрібної торгівлі.
Наказом №23 директора товариства від 22 травня 2017 року інформація щодо розташування точок роздрібної торгівлі товариства визначена як інформація з обмеженим доступом, а в договорах оренди зазначено, що викладена в них інформація не підлягає розповсюдженню третім особам.
Дайте правовий аналіз ситуації. Яку відповідь на адвокатський запит має надати товариство?
Ознайомтесь із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
Яку інформацію вправі запитувати адвокат? Які особливості надання відповіді на адвокатський запит?

Тема 2. Інформація як об’єкт інформаційних відносин – 2 заняття
1. Доступ до інформації про особу.
2. Право на прайвесі.
3. Захист персональних даних.
4. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.
5. Відповідальність за поширення неправдивої інформації про особу.
6. Спростування неправдивої інформації. Відшкодування моральної шкоди.

Завдання 1.

Проаналізуйте Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ганновер проти Німеччини», «Перрі проти Великобританії», «Пекк проти Великобританії» та поясність зміст права на недоторканість приватного життя (прайвесі).
Режим доступу: http://eurocourt.in.ua/GetArticlesByCategory.asp?CategoryId=2

Завдання 2.

Проаналізуйте Закон України «Про захист персональних даних» (режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 ) та «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 ) та поясність зміст права на лікарську таємницю.

Завдання 3.

28 вересня 2017 року у м. Львові зареєстровано ТзОВ «Юніверс Лейбор Комюніті», діяльність якого спрямована на надання послуг обліку кадрів та фінансових операцій, здійснення платежів юридичних осіб, створених як на території України, так і за її межами.
Надайте письмову консультацію директору товариства щодо правового регулювання надання таких послуг та які ризики виникають перед товариством в контексті доступу до персональних даних працівників юридичних осіб (яким надаватимуться послуги), контрагентів тощо.

Завдання 4.

Ознайомтесь із Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 року № 1//
Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09
Дайте визначення поняттям «честь», «гідність», «ділова репутація», «поширення інформації про особу», «недостовірна інформація».
Хто виступатиме позивачем та відповідачем у такій категорії спорів? Особливості суб’єктного складу спорів зі ЗМІ. На кого покладається обов’язок довести, що поширена інформація є достовірною?
Які способи захисту порушеного права при поширенні недостовірної інформації про особу?
Розмежуйте поняття «право на відповідь» та «право на спростування недостовірної інформації».

Завдання 5.

Проаналізуйте Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії». (режим доступу: Рішення ЄСПЛ у справі Лінгенса // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_066/print1445957420642380 )
В чому полягало порушення права заявника? Розмежуйте поняття: «оціночне судження», «факти», «неправдива інформація», «наклеп».

Завдання 6.

На підставі аналізу судових рішень у справі № 914/299/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Корпорація КРТ” до Товариства з обмеженою відповідальністю “Західна інформаційна корпорація”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Міст ТБ” про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації (за посиланнями: http://reyestr.court.gov.ua/Review/61784000
http://reyestr.court.gov.ua/Review/63715199
http://reyestr.court.gov.ua/Review/64916438 )
– Висвітліть проблемні питання судової практики у спорах про спростування недостовірної інформації та ділової репутації;
– Проаналізуйте підстави скасування рішення суду першої інстанції;
– Що суд в обов’язковому порядку повинен з’ясувати у такій категорії спорів?

Завдання 7.

Хто виступатиме відповідачем у справах про захист честі, гідності, ділової репутації у випадку поширення недостовірної інформації у мережі Інтернет: 1) на сайті інтернет-ЗМІ; 2) на сторінці у соціальній мережі. Які особливості доказування у даній категорії справ?
Проаналізуйте постанову Вищого господарського суду України від 13 травня 2014 року у справі № 5011-58/15308-2012
(за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39161667).
Чи відповідатиме інтернет-ЗМІ за перепоширення інформації, що була первинно опублікована у іншому ЗМІ?

Рекомендована література:

І. НОРМАТИВНІ АКТИ:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від від 04.11.1950 // Електронний режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
4. Про Суспільне телебачення і радіомовлення України: Закон України від 17.04.2014. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №27. – Ст.904.
5. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №32. – Ст.314.
6. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93
7. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років: Закон України від 09.04.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст.218
8. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №34. – Ст.481.
9. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №14. – Ст. 192.
10. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 47, ст.256.
11. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №49. – Ст. 299.
12. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.1992 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1
13. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23.09.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №50. – Ст. 302.
14. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №32. – Ст. 206.
15. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №13. – Ст.83.
16. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.
17. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.
18. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19.
19. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356.
20. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181
21. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24.12.1993 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 15, ст.86
22. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 25, ст. 191
23. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від України 27.01.1995 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 7, ст.45
24. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 22, ст.114
25. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.351
26. Положення про веб-ресурси Верховної Ради України: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 19.05.2015. // Електронний ресурс
27. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014. // Офіційний вісник України. – 2014. – №29. – Ст. 2273.
28. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні»: Постанова Верховної Ради України від 03.07.2014. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №33. – Ст. 1163.
29. Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України: Постанова Верховної Ради України від 01.07.2014. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №32. – Ст. 1156.
30. Про Доктрину інформаційної безпеки України: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року //
31. Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам: Наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013. // Офіційний вісник України. – 2013. – №92. – Ст. 3435.
32. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012. // Офіційний вісник України. – 2012. – №29. – Ст. 1074.
33. Правові засади діяльності журналістів в Україні: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.10.2011. //
34. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: затверджено наказом керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 16.05.2011. // Електронний ресурс
35. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Верховному суді України: Наказ керівника апарату Верховного суду України 06.05.2011. // Електронний ресурс
36. Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності: Наказ Міністерства юстиції України від 21.06.2007. // Офіційний вісник України. – 2007. – №46. – Ст. 1921.
37. Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації: Наказ Міністерства юстиції України від 21.02.2006. // Офіційний вісник України. – 200. – №6. – Ст. 19.
38. Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21.01.2016 // Електронний доступ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0251-16
39. Правові засади діяльності журналістів в Україні: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.10.2011 // Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0062323-11.
40. Рекомендація № (96)4, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 3 травня 1996 року «Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску»
41. Резолюція № 2 Ради Європи «Свободи журналістів і права людини» від 7-8 грудня 1994 р.
42. Рекомендація № (2003)13 Комітету Міністрів ради Європи державам-членам стосовно надання інформації через засоби масової інформації щодо висвітлення кримінальних процесів від 10 липня 2003 р.
43. Рекомендація № (2000)7 Комітету Міністрів ради Європи «Про право журналістів не розкривати свої джерела» від 8 березня 2000 р.
44. Рекомендація № (2002)2 Комітету Міністрів ради Європи «Про доступ до офіційних документів» від 21 лютого 2002 р.
45. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1003 (1993) «Про етичні принципи журналістики»
46. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 12.06.2014. // Електронний ресурс
47. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 19.11.2013. // Електронний ресурс
48. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду України від 17.10.2012. // Електронний ресурс
49. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації: Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України №10 від 29.09.2016 року // Електронний ресурс : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16 .
50. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Верховного суду України від 27.02.2009. // Електронний ресурс
51. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Лист Вищого господарського суду України від 28.03.2007. // Електронний ресурс
52. Рішення Палати Європейського суду з прав людини у справі “Ганновер проти Німеччини”: Комюніке від 24.06.2004 // Електронний доступ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_324
53. Конвенція про кіберзлочинність: Закон України від 07.09.2005 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.71

ІІ. ЛІТЕРАТУРА:
1. Андрусів У. Б. Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення / У. Б. Андрусів // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 215–220.
2. Багмет М. Порівняльний аналіз здійснення медіа-реформ у Західній Європі та Україні / М. Багмет, Ю. Палагнюк // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 12. – С. 233–242.
3. Бурило Ю. Організаційно-правові засади захисту суспільної моралі в Україні / Ю. Бурило // Правова інформатика. – 2006. – № 3. – С. 32–39.
4. Бурило Ю. Про правовий режим веб-сайту як засобу масової інформації в Україні / Юрій Бурило // Юридична Україна. – 2011. – № 12. – С. 26–30.
5. Гуз А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу: Навч. посібн./ А. М. Гуз. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.
6. ІТ ПРАВО / Яворська Л.С., Тарасенко Л.Л., Мартин В.М., Самагальська Ю.Я. та ін. / За заг. ред. Яворської О.С. – Львів: Видавництво «Левада», 2017. – 470 с.
7. ІТ-право: теорія і практика / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової. – Одеса: Фенікс, 2017. – 472 с.
8. Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко О. І. Харитонова. – К.: Юрінком Інтер. – 2017. – 208 с.
9. Інтелектуальне право України. За ред. О.С. Яворської. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016.
10. Костянчук С. Захист авторських прав журналістів за українським законодавством / С. Костянчук // Юридичний Радник. – 2008. – № 2. – С. 69–74.
11. Красноступ Г. М. Правове регулювання Інтернет-засобів масової інформації / Г. М. Красноступ // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 82–87.
12. Кузнецова О. Д. Правові норми журналістики України: Посібник / О. Д. Кузнецова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 352 с.
13. Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації: Навч. посібн./ А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.
14. Основи інформаційного права України: навч. посібн. / В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. М. Брижко: за ред.. М. Я. Швеця, Р. А. Калоюжного та П. В. Мельника. 2-ге вид., перероб і доп. – Знання, 2009. – 414 с.
15. Остапчук М. Я. Особливості авторсько-правової охорони складових елементів аудіовізуального твору / М. Я. Остапчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 283–288.
16. Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). Монографія / В. С. Цимбалюк. – К.: «Освіта України», 2010. – 388 с.
17. Деніел Саймонс. Стисло про дифамацію: основні концепції законодавства про захист репутації. / Посібник для активістів. – Видання інституту Медіа Права. – Київ. – 2008.
18. Законодавство та практика засобів масової інформації. – К.: ЦВП, 1996; Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – К.: Юрінформ, 1992;
19. Європейські стандарти в галузі свободи слова. – К. : Ін Юре, 2002. – 232 с. – (Права людини в міжнародних актах).
20. Середюк-Буз В. В. Американська парадигма обмеження свободи масової інформації [Електронний ресурс] / В. В. Середюк-Буз // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 717–721. – Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11cvvcmi.pdf
21. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. – К.: Юрінком Інтер, 2001;
22. Роль ЗМІ в процесах державотворення. – К.: ЦВП, 1998;
23. Серьогін В. О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці / В. О. Серьогін. – X. : ФІНИ, 2010. – 608 с.
24. Слінько Т. М. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини та загальні критерії її обмеження [Електронний ресурс] / Т. М. Слінько, В. В. Середюк // Форум права. – 2009. – № 3. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09ctmkio.pdf
25. Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – К.: ЦВП, 1997;
26. Сучасна політична культура та мас-медіа: Зб. наук. праць. – К.: Фундація “Суспільність”, 1998.
27. Кузнецова О.Д. Журналістська етика та етикет: Основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: Монографія. – Л.: Світ, 1998. – 411 с.
28. Кузнецова О. Ціннісноетичне регулювання журналістської діяльності в Україні // Збірка наук. праць Науково-дослідного центру періодики. – Л., 2000. – Вип. 7. – С. 185 – 191.
29. Кузякин А.П. Реклама и PR в мировой экономике: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2002. – 319 с.
30. Стандарти Ради Європи у сфері медіа. Законодавчий бюллетень. – IREX UMedia 2005 // http://www.archives.gov.ua/International/R_E_final.pdf.

12. Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua