Шандра Роман Станіславович

Посада: доцент кафедри основ права України

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-24

Електронна пошта: roman.shandra@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

теорія та філософія права; історія держави і права; міжнародне право та порівняльне правознавство; інтелектуальна власність.

Курси

Вибрані публікації

Список наукових та навчально-методичних праць:

2007

 1. Шандра Р. Волоське право та його поширення на українських землях / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – С.135-142 (Фахове видання).
 2. Шандра Р. Правовий статус голови сільської общини за волоським правом / Роман Шандра // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 3. – С.56-62 (Фахове видання).
 3. Шандра Р. Кнез та його правовий статус за волоським правом / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2007 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 142-144.

2008

 1. Шандра Р. Суд та судочинство за волоським правом на західноукраїнських землях у ХІІІ – XVIII ст. / Роман Шандра // Право України. – 2008. – №6. – С.153-159 (Фахове видання).
 2. Шандра Р. Правове регулювання сплати податків та зборів населенням сіл волоського права на західноукраїнських землях (ХІІІ – XVIII ст.) / Роман Шандра // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С.71-78 (Фахове видання).
 3. Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII – XVIII ст. / Роман Шандра // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С.141-143 ; Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 1. – С.86-88 (Фахове видання).
 4. Шандра Р. Окружні суди волоського права на західноукраїнських землях / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції (6 лютого 2008 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 87-90.

2009

 1. Шандра Р. Здійснення судами волоського права судочинства у кримінальних справах (ХІІІ – XVIII ст.) / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С.77-87 (Фахове видання).
 2. Шандра Р. Особливості застосування кримінальних покарань судами волоського права / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2009 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 102-104.
 3. ШандраР. Патримоніальні відносини у селах волоського, руського (українського звичаєвого) та німецького (магдебурзького) права Галичини / Роман Шандра // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячено 150-річчю Освальда Бальцера) : Матеріали міжнародної наукової конференції. 24-25 квітня 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С.157-160.

 

2010

 1. Шандра Р. С. Волоське право та особливості його застосування на українських землях (XIII – XVIII ст.ст.)  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 « теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / Р. С. Шандра. — Львів : ФОП Кундельський Г.Л., 2010. – 16 с.
 2. Шандра Р. Вартський статут 1423 року та його вплив на правовий статус кнезатів волоського права у Галичині / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2010 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.97-99.
 3. Шандра Р. Правовий статус громадських урядів у селах волоського права Галичини (XIII-XVIII ст.ст.) / Роман Шандра // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). – Київ : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – Ч.1. – С.105-106.
 4. Трудове право : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів географічного факультету за напрямом підготовки бакалавр, спеціальністю менеджер / Уклад. В. О. Семків, Р.С. Шандра. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 20 с.
 5. Трудове право : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів економічного факультету за напрямом підготовки бакалавр, спеціальністю менеджер / Уклад. М. М. Кобилецький, В. О. Семків, Р.С. Шандра. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 20 с.
 6. Інтелектуальна власність : Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету іноземних мов за напрямом підготовки «Переклад» / Уклад. В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 24 с.

2011

 1. Шандра Р. Правове регулювання цивільних правовідносин у селах волоського права Галичини (XIV-XVIII ст.) / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – С.105-116 (Фахове видання).
 2. Шандра Р. Правове регулювання земельних відносин у селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Роман Шандра // Аспірантсько-студентська наукова конференція «Професор Володимир Семенович Кульчицький – видатний історик права Львівського національного університету імені Івана Франка» (присвячена пам’яті проф. В. С. Кульчицького). 22 грудня 2010 р.: тези доповіді. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – C.9-12.
 3. Шандра Р. Феодальні повинності у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2011 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С.95-98.
 4. Шандра Р. С. Громадські суди волоського права – мирові суди середньовічної України / Роман Станіславович Шандра // Правова система : вітчизняні та світові виміри : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 19-20 квітня 2011 р. – Київ : у 3-х томах. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1. – С.32-35.
 5. Шандра Р. С. Організація, склад та компетенція судів волоського права Галичини (XIV-XVIII ст.) / Роман Станіславович Шандра // Судова влада в Україні і світі : історія, сучасність, перспективи розвитку : матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16-18 вересня 2011 р., м. Саки / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп.секр.), Л. П. Парчева, В. Є. Кириченко, І. В. Музика, Л. М. Подкоритова, О. М. Редькіна, О. Н. Ярмиш. – Київ ; Сімферополь : МСД, 2011. – Ч.1. – С.231-236.
 6. Шандра Р. С. Реалізація права сільської громади на самоврядування у західноукраїнських селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. С. Шандра // Правові проблеми зміцнення української державності : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 листопада 2011 р.). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – Ч.1. – С.33-35.
 7. Шандра Р. С. Правовий статус воєвод та крайників у селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. С. Шандра // Проблеми становлення і розвитку правової системи України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 25-26 листопада 2011 р. – Харків : у 2-х томах. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т.1. – С.23-26.
 8. ShandraR. S. The problem of introducing magistrate courts in Ukraine : historical and judicial aspects / Roman Shandra // Правова система в умовах розвитку сучасної правової дійсності: генезис та напрями вдосконалення : Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 15 грудня 2011 р. Тези наукових доповідей. – Київ : ЮНПІК «Актуальна юриспруденція», 2011. – С.48-51.
 9. Шандра Р. С. Здійснення судочинства головами сільських громад у селах волоського права (XIII-XVIII ст.) / Роман Шандра // Напрями вдосконалення правового регулювання суспільних відносин : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27-28 грудня 2011 р. – Київ : у 2-х томах. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т.1. – С.22-24.

2012

 1. Шандра Р. Здійснення мирового судочинства українськими судами звичаєвого права / Роман Шандра // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Вип.20 ; Ч.1 ; Т.1. – 2012. – С.114-117 (Фахове видання).
 2. Szandra R. Samorząd wiejski na prawie wołoskim w Galicji (XIV-XVIII w.) / Сільське самоврядування за волоським правом у Галичині (XIV-XVIII ст.) / Roman Szandra // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S.31-53.
 3. Shandra R. Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2011 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 5. – Kraków, 2012. – S.117-119.. (Провідне закордонне видання)
 4. Шандра Р. Захист прав селян у судах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції (26-27 січня 2012 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.113-115.
 5. Шандра Р. С. Посвідчення правочинів як одна з функцій сільських судів волоського права / Р. С. Шандра // Права людини : проблеми забезпечення, реалізації та захисту : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 року. – Запоріжжя : у 4-х частинах. – Запоріжжя : ЗМГО «Істина», 2012. – Ч.1. – С.44-46.
 6. Шандра Р. С. Розгляд кримінальних справ у судах волоського права / Р. С. Шандра // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2-3 березня 2012 р. – У 3-х частинах. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – Ч.ІІІ. – С.88-90.
 7. Шандра Р. С. Організація сплати податків та зборів у селах волоського права (XIII-XVIII ст.) / Роман Шандра // Право, суспільство і держава : форми взаємодії : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 21-22 березня 2012 р. – Київ : у 3-х томах. – Київ : Центр правових наукових досліджень, 2012. – Т.2. – С.120-122.
 8. Шандра Р. С. Вплив державних судів на судочинство у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Р. С. Шандра // Право та сучасне суспільство : реалії співвідношення : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 30 березня 2012 року. – Запоріжжя : у 4-х частинах. – Запоріжжя : ЗМГО «Істина», 2012. – Ч.1. – С.45-47.
 9. Шандра Р. С. Волоське право у Бессарабії та Буковині / Р. С. Шандра // Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність : матеріали XXVI Міжнародної історико-правової конференції (м. Одеса, 27-29 квітня 2012 р.). – Одеса : Видавець Бакаєв Вадим Вікторович, 2012. – С.334-338.

2013

 1. Шандра Р. Громада як учасник провадження у судах волоського права Галичини (XIV-XVIII ст.ст.) / Роман Шандра // Карпатський правничий часопис. – 2013. – Вип.1/2013. – С.112-115.
 2. Шандра Р. Сільські суди та судочинство за українським та волоським правом: історико-правове порівняння (XIV-XVIII ст.) / Р. Шандра, М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 58. – С.116-125 (Фахове видання).
 3. Шандра Р. Правова багатоманітність форм сільського самоврядування у Галичині в складі Польського королівства та Речі Посполитої (1349-1772 рр.) / Роман Шандра // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Вип.22 ; Ч.І ; Т.І. – 2013. – С.83-87 (Фахове видання).
 4. Shandra R. Brief review of scientific events in legal history in Ukraine in 2012 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 6. – Kraków, 2013. – S.189-191. (Провідне закордонне видання)
 5. Шандра Р. Правове регулювання права інтелектуальної власності на промислові зразки за законодавством Польщі / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІХ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2013 р.). – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С.182-183.
 6. Шандра Р. С. Правове регулювання спадкових відносин у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Р. С. Шандра // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 22-23 лютого 2013 року. – Запоріжжя : ЗМГО «Істина», 2013. – С.10-12.
 7. Шандра Р. С. Особливості укладення договорів купівлі-продажу землі у селах волоського права Галичини (ХІV- ХVІІІ ст.) / Р. С. Шандра // Розвиток правової системи України в умовах сьогодення : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 16-17 лютого 2013 р. – Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. – С.17-19.
 8. Шандра Р. С. Особливості викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів неюридичних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка / Шандра Р. С., Семків В. О. // Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ХІІI Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ, 23-24 квітня 2013 р. – Київ, 2013. – С.207-210.
 9. Інтелектуальна власність: Робоча програма для студентів історичного факультету за напрямами підготовки «Історія», «Етнологія», «Архівознавство», «Археологія» / Розроб. Р. С. Шандра. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 16 с.
 10. Інтелектуальна власність: Робоча програма для студентів факультету іноземних мов за напрямами підготовки «Переклад», «Філологія, англійська, німецька, французька, іспанська мова та література», «Латинська, старогрецька, грецька мова та література» / Розроб. Р. С. Шандра. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 16 с.
 11. Інтелектуальна власність: Практикум для гуманітарних факультетів / Розроб. Шандра Р. С. – Львів: Видавництво юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 44 с.

2014

 1. Шандра Р. Докази і доказування у західноукраїнських судах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 59. – С. 148-155 (Фахове видання).
 2. Шандра Р. Історико-правові джерела дослідження волоського права на західноукраїнських землях / Р. Шандра // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.1; Т.1. – 2014. – С.38-43 (Фахове видання).
 3. Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 60. – С.155-162. (Фахове видання)
 4. Shandra R. A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2013 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 7; Zeszyt – Kraków, 2014. – S.675-678 (Провідне закордонне видання)
 5. Домбковський П. Волохи та право волоське в давній Польщі / Пшемислав Домбковський; переклав з польської на українську мову Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Випуск 60. – С.65-74. (Фахове видання)
 6. Шандра Р. Концепції авторського права в англо-американській та континентальній правових системах: історико-правовий аспект / Р. Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С.130-132.
 7. Шандра Р. С. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) за конституцією 1921 р. / Р. С. Шандра // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід: матеріали ХХХ Міжнародної історико-правової конференції 4-6 липня 2014 р., м. Чернігів. – Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С.333-338.

2015

 1. Інтелектуальна власність: Практикум для неюридичних факультетів [Електронний ресурс] / Розроб. Семків В. О., Шандра Р. С. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 80 с. – Режим доступу: www.academia.edu/15981846/Інтелектуальна_власність_Практикум_для_студентів_неюридичних_факультетів .
 2. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 3. Шандра Р. Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) / Роман Шандра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С.217-226. (Фахове видання)
 4. Шандра Р. Співвідношення правового звичаю і норми державного права у правозастосовній практиці сільських громад Галичини (XIV-XVIII ст.) / Роман Шандра // Соціологія права. – № 3-4 (14-15). – 2015. – С.246-250. (Фахове видання)
 5. Shandra R. Nowe badania nad działalnością kopnych (kupnych) sądów w XIV–XVIII w. (Marian Bedrij, Kopni sudy na ukrajinskich zemlach u 14–18 st.:istorykoprawowe doslidżennia, Lviv, Halyc’kyj drukar, 2014, 264 ss.) / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 8. – Kraków, 2015. – S.453-456 (Провідне закордонне видання)
 6. Shandra R. A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2014 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 8. – Kraków, 2015. – S.469-471 (Провідне закордонне видання)
 7. Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції (12–13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.135-138.

2016

 1. Шандра Р. Правова охорона творів та інститут суспільного надбання в Англії: історико-правовий аспект / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції (4–5 лютого 2016 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С.117-120.
 2. Шандра Р. С. Правовий статус попівства у західноукраїнських селах волоського права (XIV-XVIII ст.) / Р. С. Шандра // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали ХХХIV Міжнародної історико-правової конференції 26-29 травня 2016 р., м. Тисмениця. – Київ-Херсон, 2016. – С.318-323.
 3. Шандра Р. С. Економічна основа сільського самоврядування за волоським правом у Галичині в складі Польського Королівства (1349-1569 рр.) / Роман Шандра // Studia z Zakresu Prawa i Zarządzania. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 29-38 – (Edycja Bydgosko-Lwowska Prawo-Samorząd Terytorialny-Ekonomia; № 9).
 4. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2015 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 9; Zeszyt 2. – Kraków, 2016. – S.267-270. (Провідне закордонне видання).
 5. Shandra R. Uwagi nad książką Iwana Pankewycza, Tradycja wybieralności władz w Ukrainie (Wydawnictwo Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 2015, 488 s.) / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 9; Zeszyt 3. – Kraków, 2016. – S.447-451. (Провідне закордонне видання).

2017

 1. Шандра Р. Звичай як джерело міжнародного права: історико-правовий аспект / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 121-124.
 2. Shandra R. Sądy i sądownictwo na prawie ruskim (ukraińskim) i wołoskim na wsiach dawnej Rzeczypospolitej [Electronic resource] / Marian Bedrii, Roman Shandra // III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski: „Dawna Rzeczpospolita: Histotia – Pamięć – Dziedzictwo” (Kraków, 11-14 Paźdiernika 2017) : archiwum symposium – artykuły. – Kraków, 2017. – [Cited 2017, 20 October]. – Available from : http://archiwum.symposium.pl/artykuly_coph/przeslane/51176931506970035symposium.pdf .
 3. Шандра Р. С. Право на літературні та художні твори у римському приватному праві / Р. С. Шандра // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів, 2017. – С. 292-296.
 4. Gospodarka wolnego rynku. Doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod. redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jołanty Laskowskiej. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – 326 s. (Podrozdział 1.6. Prawo własności intelektualnej wzoru przemysłowego w ustawodawstwie Ukrainy i Polski: aspekt prawnoporównawczy / Tadeusz Branecki, Vitaliy Semkiv, Roman Shandra, S. 104-126).
 5. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2016 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 10; Zeszyt 2. – Kraków, 2017. – S.381–385. (Провідне закордонне видання)
 6. Шандра Р. Сучасне дослідження форм імплементації міжнародних договорів / Шандра Р. С., Семків В. О. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2017. – Випуск 65. – С.151-155. (Фахове видання)
 7. Shandra R. Przegląd monografii Wołodymyra Kahnycha Prawnicza edukacja i nauka na Uniwersytecie Lwowskim (1661–1939), Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki,
  Lwów 2016, 320 s.1 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 10; Zeszyt 3. – Kraków, 2017. – S.543–547. (Провідне закордонне видання)

2018

 1. Шандра Р. Авторське право в «додрукарський» період / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2018 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 250-253.
 2. Shandra R. Constitutional and Legal History Works of Ukrainian Scholars in 2000-2015 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 11; Zeszyt 1. – Kraków, 2018. – S.95–126. (Провідне закордонне видання)
 3. Shandra R. A Brief Review of Scholarly Events in Legal History in Ukraine in 2017 / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – Tom 11; Zeszyt 2. – Kraków, 2018. – S.293–295. (Провідне закордонне видання)

2019

 1. Шандра Р. Правова освітченість громадян як передумова формування громадянського суспільства в Україні / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXV звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2019 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – С. 227-229.

 

З окремими працями вченого можна ознайомитись на сторінках у google academia та google scholar, на які можна перейти за наступними посиланнями:

google academia:  lnu.academia.edu/RomanShandra ;

google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XIZbuY0AAAAJ&hl=uk&authuser=1 .

 

Біографія

Кандидат юридичних наук, доцент, член Міжнародної асоціації істориків права, автор близько 80-ти наукових та науково-методичних праць.

Народився 27 серпня 1980 р. у місті Львові. Із серпня 1997 р. по червень 2002 р. навчався на денному відділенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Після закінчення навчання стажувався в Державній податковій адміністрації у Львівській області, а потім в Державній податковій інспекції у Шевченківському районі міста Львова. З жовтня 2002 р. по лютий 2003 р. працював на посаді старшого державного податкового ревізор-інспектора відділу стягнення податкової заборгованості Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Львова.

З лютого 2003 р. по грудень 2004 р. працював на посаді головного юрисконсульта фінансово-аналітичного відділу Львівського регіонального управління з питань банкрутства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.

Протягом 2004 року викладав в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному Університеті «Львівська Політехніка» на курсах з підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

З 2005 р. по 2009 р. – аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових учень. З 2007 р. і до сьогодні – співробітник кафедри основ права України.

11 листопада 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Волоське право та особливості його застосування на українських землях (ХІІІ-XVIII ст.ст.)».

У 2015 р. здобув вчене звання доцента кафедри основ права України.

Викладає на факультетах Львівського національного університету навчальні дисципліни: «Основи правознавства», «Теорія права та держави», «Юридичний самозахист», «Інтелектуальна власність».

 

Нагороди

08.10.2018 р. –  нагороджено почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації “за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста України”.

Методичні матеріали

Електронне навчання та ресурси

Доцент Шандра Р.С. забезпечує підтримку та впровадження електронного навчання з дисципліни «Інтелектуальна власність (для студентів неюридичних спеціальностей)» на платформі moodle. Він є автором і викладачем курсу. Студенти, які записані на курс можуть ознайомитись з матеріалами необхідними для вивчення електронного курсу, електронним журналом, поточними та модульними завданнями, пройти пробне тестування тощо за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/index.php?categoryid=2

Підручник:

Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с. – Доступний за наступним посиланням: https://www.academia.edu/27955460/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B5%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2

Типові тестові завдання

Правознавство. Типові тестові завдання;

Інтелектуальна власність. Типові тестові завдання.

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!