Панкевич Іван Миронович

Посада: професор кафедри конституційного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

виборче право, виборчі системи, права людини.

Курси

Публікації

Іван Панкевич є автором та співавтором понад 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:
1. Панкевич І. М. Традиція виборності влади в Україні: монографія / І. М. Панкевич. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 488 с.
2. Pankevych I. Governmental system of Ukraine, p. 706-803 // Governmental System of Eastern and Central European States. Nora Choinski, Timea Drinoczi (ed.). Publishing House Wolters Kluwer Polska. Warsaw, 2011. – 845 p.
3. Pankevych I. Zasady prawa wyborczego Ukrainy. Monografie naukowe WSEI, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Lublin, 2008. – 362 s.
4. Рабінович П.М., Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) // Праці Львівської Лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: П.М.Рабiнович (голов. ред.) та iн.- (Серiя I. Дослідження та реферати. Випуск 3. – Львів.: Астрон. – 2001. – 108 c.
5. Pankevych I. Prawo wyborcze i praktyki wyborcze na ziemiach zachodnioukraińskich w pierwszej połowie XX wieku // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nr 9. Edycja Bydgosko-Lwowska. Prawo. Samorząd terytorialny. Ekonomia. Bydgoszcz, 2016. – S. 69-78.
6. Панкевич І. М. Становлення інституту офіційних спостерігачів як важливий чинник у розвитку традиції виборності в Україні. Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – Випуск 61.– Львів, 2015. – C. 264-272.
7. Панкевич І. М. Традиція виборності влади в Україні: категоріально-поняттєвий апарат дослідження // Вісник Національного Університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – № 825. – Львів, 2015. – С. 262–268.
8. Панкевич І. М. Реалізація активного виборчого права в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Публічне право. Київ, 2014, № 3 (15). – C. 15-22.
9. Панкевич І. М. Вибори як засіб легітимізації влади // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія правознавство. Чернівці, 2013, № 714. – C. 43-47.
10. Панкевич І. М. Виборчі цензи як чинник обмеження виборчих прав громадян // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 22. Частина ІІ. Том 1. Ужгород, 2013. – C. 168-172.
11. Панкевич І. М. Інститут безпосередньої демократії та розвиток українського конституціоналізму // Вісник Львівського Університету. Випуск 58. Серія юридична, Львів, 2013. – C. 81-89.
12. Pankevych I. Kształtowanie się doktryny prawa wyborczego w postradzieckiej Ukrainie // Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Tom V. Część IV. Reinterpretacja po dwudziestu latach. Pod red. A. Jach i M. Kuryłowicza, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2012. – S. 247-258.
13. Pankevych I. Zmiany w prawie wyborczym Ukrainy: plusy i minusy dla integracji europejskiej // COLLOQUIM NHiS Akademii Marynarki Wojennej, Kwartalnik nr II, Gdynia, 2012. – S. 191-206.
14. Панкевич І. М. Виборче право у період спроб відновлення української державності // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник, № 2, 2012, Вроцлав–Львів. – С. 116-134.
15. Панкевич І. М. Місцеве самоврядування як важливий елемент становлення громадянського суспільства в Україні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Випуск 19. Збірник наукових праць. За заг. ред. проф. П. Григорчука. Вінниця 2011. – C. 176-181.
16. Pankevych I. Ewolucja ustawodawstwa wyborczego na Ukrainie // Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. H.Chałupczak, M.Pietraś, P.Tosiek (red.). Seria wydawnicza Monografie i opracowania. Nr 4, Wydawnictwo Officina Simonidis. Zamość, 2010. – S. 199-216.
17. Pankevych I. Współczesne demokratyczne problemy Ukrainy: wymiar prawno-polityczny // Współczesne oblicza demokracji. D.Gizicka (red.). Toruń, 2010. – S. 105-119.
18. Панкевич И. М. Парламентский мандат в Украине и других европейских странах (сравнительно-правовой анализ) // Сравнительное Конституционное Обозрение, № 4 (71). Москва, 2009. – С. 26-33.
19. Pankevych I. Konstytucyjne gwarancje ochrony praw człowieka a interesy bezpieczeństwa narodowego // Bezpieczeństwo międzynarodowe: wyzwania i zagrożenia XXI wieku, P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Radom, 2009. – S. 145-151.
20. Pankevych I. Financing of Political Parties in Ukraine and European Experience // Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa, Bestandsaufnahme und Europäische Perspektive, Gerrit Manssen (red.), Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht. Band 9. Frankfurt am Main, 2008. – P. 189-196.
21. Pankevych I. Przywództwo lokalne w świetle nowelizacji ustawodawstwa wyborczego Ukrainy // Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.), Wyd. UMCS, Lublin, 2008. – S. 83-92.
22. Pankevych I. Probleme der legislatorichen Schranken bei Ausübung der Glaubensfreiheit (eine rechtsvergleichende Analyse) // Religionsfreiheit in Mittel und Osteuropa zwischen tradition und Europäisierung. Regensburger Beiträge zum Staats- und Verwaltungsrecht. Band 4. Frankfurt am Main, 2006. – P. 111-119.
23. Pankevych I. Verfassungsrechliche Garantien zum Schultz der Menschenrechte in der Ukraine und in den stabilen demokratishen Staaten // Osteuropa Recht Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens 51. Jahrgang. Heft 3. Juni 2005. – S. 254-262.
24. Панкевич И.М. Проблемы реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места проживания в условиях активизации борьбы с международным терроризмом // Российский ежегодник международного права, Санкт-Петербург, 2003. – С. 306-311.
25. Pankevych I. European Integration: with or without Ukraine? // Osteuropa-Recht Gegenwartsfragen aus den rechten des ostens 49 Jahrgang, Heft 5, Oktober 2003, Köln. – P. 458-462.

Біографія

Панкевич Іван Миронович у 1995 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У листопаді 1995 року вступив до стаціонарної аспірантури цього ж університету, яку закінчив у жовтні 1998 року. З 1998 року до сьогодні працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2000 році І. Панкевич захистив кандидатську дисертацію на тему «Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти)», а у 2003 році йому присвоєно вчене звання доцента. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему «Інститут виборності як складова української правової традиції (історико-правове дослідження)». Стажувався в Делаверському, Орегонському (США), Віденському, Зальцбурзькому (Австрія), Вроцлавському, Варшавському, Ягеллонському (Польща), Вюрцбурзькому, Регенсбургському (Німеччина) університетах, Інституті міжнародного та порівняльного права імені Макса Планка у Гейдельберзі (Німеччина).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!