Навроцька Юлія В'ячеславівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

доступність до правосуддя в цивільному судочинстві, позовне провадження, способи оптимізації цивільного судочинства, мирова угода в цивільному процесі

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Цивільне право України : навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г.Б.Яновицької, В.О.Кучера. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с. (особистий внесок Навроцької Ю.В. – глави 11-12 – 1,01 друк.арк.)
 2. Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У.Б.  Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 388 с.
 3. Цивільне право України: підручник [Текст] : в 2 т. / кол. авторів; за ред..Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – Т.1 (444 с.), Т.2 (428 с.). – Навроцька Ю.В.: глави 11-12. – Т.1. – С. 242-269 (1,52 друк.арк.) [з грифом МОН]
 4. Теория и практика медиации (посредничества) в экономической сфере : учеб.-метод. пособие / И. А. Бельская [и др.] ; под ред. У. Хелльманна [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – 231 с. – Навроцкая Ю.В.: глава 1 (1.5), глава 2 (2.4)

 

Монографії:

 1. Навроцька Ю.В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України: монографія / Ю.В. Навроцька. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 192 с. (10,08 друк. арк.)

 

Статті у закордонних виданнях:

 1. Навроцкая Ю.В. Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве Украины / Ю.В. Навроцкая // «Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesnik.grsu.by/?p=last&lang=ru (0,65 друк.арк.)
 2. Навроцкая Ю.В. Актуальные вопросы субъектного состава хозяйственных процессуальных правоотношений по законодательству Украины // Административный, арбитражный, гражданский процесс и конституционное судопроизводство: история развития и современность [Текст] : материалы І Междунар. науч.-практ. интернет-конф., Россия, г. Волгоград, 24 мая 2013 г. / Федер. гос. авт. образоват. Учреждение высш. проф. образования «Волгогр. гос. ун-т», Ин-т права ; редкол.: Я.В. Трофимов (отв. ред.) [и др.]. – Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2013. – С.33-40 (0,34 друк. арк.)
 3. Навроцька Ю. В. Спірні питання щодо підтвердження повноважень представника в цивільному процесі України / Ю.В. Навроцька // Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 4 (04). – С.36-43
 4. Навроцкая Ю.В. Опыт Польши по применению посредничества и медиации для разрешения споров на современном этапе / Ю.В. Навроцкая // Проблемы гражданского права и процесса : сб. науч. ст. / Гродн. гос.ун-т им. Я.Купалы ; редкол.: И.Э. Мартыненко (гл.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2016. – С.400-408

 

Статті у вітчизняних фахових  виданнях:

 1. Навроцька Ю.В. Роль суду в умовах посилення змагальності в цивільному процесі / Ю.В. Навроцька // Життя і право. – 2004. – №7. – С.45-52 (0,67 друк.арк.)
 2. Навроцька Ю.В. Процесуально-правова суть та становлення інституту заочного розгляду справи в цивільному процесі України / Ю.В. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Випуск 42. – С.191-197 (0,46 друк.арк.)
 3. Навроцька Ю.В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи / Ю.В. Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – Вип.. 3. – С.81-95 (0,7 друк.арк.)
 4. Навроцька Ю. Конкуренція способів оскарження заочного рішення в цивільному процесі України / Ю.В. Навроцька // Підприємництво. Господарство. Право. – 2007. – №6. – С.57-61 (0,7 друк. арк.)
 5. Навроцька Ю.В. Процедурні особливості реалізації права пільгового оскарження заочного рішення / Ю.В. Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2007. – Вип. 2. – С.111-121 (0,7 друк. арк.)
 6. Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача / Ю.В. Навроцька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – №3. –С.101-107 (0,8 др.арк.)
 7. Навроцька Ю.В. Можливість спільного розгляду первісного та зустрічного позову в порядку заочного провадження / Ю.В. Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип..2. – С.74-82 (0,53 др.арк.)
 8. Навроцька Ю.В. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив / Ю.В. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С.142-150 (0,56 др.арк.)
 9. Навроцька Ю.В. Згода позивача на заочний розгляд справи в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Часопис академії адвокатури. – 2009. – №3(4) [Електронне наукове фахове видання; Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09nyvszs.pdf] (0,5 друк. арк.)
 10. Навроцька Ю.В. Практичні аспекти інформування боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення / Ю.В. Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип.4. – С.67-75 (0,56 друк. арк.)
 11. Навроцька Ю.В. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип.53. – С.211-217 (0,48 друк. арк.)
 12. Навроцька Ю.В. Захист прав співвідповідачів при неявці їх в судове засідання в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип.55. – С.159-164 (0,4 друк. арк.)
 13. Навроцька Ю.В. Розгляд справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві: удосконалення правового регулювання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск – С. 221–227
 14. Навроцька Ю. В. Строки судового розгляду в цивільному процесі України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична / головний редактор М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 3. – 524 с. – С.149-162
 15. Навроцька Ю.В., Могиляк А.Є. Проблемні питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції / Ю.В. Навроцька , А.Є. Могиляк // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 73 / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С.273-281 (0,62 друк.арк.)

 

Статті у інших вітчизняних виданнях:

 1. Навроцька Ю.В. Належне повідомлення відповідача як умова розгляду цивільної справи у його відсутності / Ю.В. Навроцька // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005. – С. 30-34 (0,42 др.арк.)
 2. Навроцька Ю.В. Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спору в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Проблеми альтернативного судочинства в Україні: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – С.171-175 (0,24 друк. арк.)
 3. Навроцька Ю.В. Забезпечення примусового виконання мирової угоди – гарантія ефективності альтернативного врегулювання спору / Ю.В. Навроцька // Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні: Матеріали Другого Львівського міжнародного форуму. – Львів, 2009. – С.81-86 (0,3 друк. арк.)
 4. Навроцька Ю.В. Підсудність справ, пов’язаних із виконанням та скасуванням рішення третейського суду / Ю.В. Навроцька // Законодавче регулювання альтернативних способів вирішення спорів. Світова та національна практика ADR: матеріали Третього львівського міжнародного форуму (Львів, 27-28 травня 2010 року) / відп. за вип. І.І. Дутка. – Львів: Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола, 2010. – С.77-81 (0,4 друк. арк.)
 5. Навроцька Ю.В. Захист інтересів стягувача у виконавчому провадженні при звільненні майна боржника з-під арешту / Ю.В. Навроцька // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : Збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 4 березня 2011 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. – С.160-164
 6. Навроцька Ю.В. Недоліки законодавчого регулювання перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 254-262 (528 с.) (0,52 друк. арк.)
 7. Навроцька Ю.В. Цивільно-процесуальні аспекти негайного виконання судових рішень // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С.189-193
 8. Навроцька Ю.В. Скасування рішення третейського суду з підстави вирішення ним питання про права та обов’язки осіб, які не брали участі у справі // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали П’ятого львівського міжнародного форуму (Львів, 24–25 травня 2012 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів, 2012. – С.88-94
 9. Навроцкая Ю.В., Сеник С.В. Юрисдикция и подсудность дел по обжалованию нотариальных действий или отказа в их совершении // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н. С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.467-474
 10. Навроцька Ю.В. Правові позиції ВСУ щодо визнання недійсною третейської угоди, укладеної представником // Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) : матеріали Шостого львівського міжнародного форуму (Львів, 30–31 травня 2013 року) / відп. за вип. І. І. Дутка. – Львів : Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2013. – С.48-52 (0,23 друк. арк.)
 11. Навроцкая Ю.В. Законная сила заочного решения и проблемы его исполнения / Ю.В. Навроцкая // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Издатель Фурса С.Я., 2014. – 588 с. – С.355-361
 12. Навроцька Ю.В. Правові механізми досудового врегулювання спорів за участю судді: концепція запровадження в Україні / Ю,В. Навроцька // Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. — Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. — 532 с.. – С.369-374
 13. Навроцкая Ю.В. Система специальных процессуальных прав в гражданском судопроизводстве // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5 (2) «Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины С.Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2016. – 576 с. – С.162-172

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Навроцкая Ю.В. Некоторые вопросы личного участия сторон в состязательном гражданском судопроизводстве / Ю.В. Навроцька // Ломоносов-2005: Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, МГУ им. М.В.Ломоносова, 12-15 апреля 2005 г. Сборник тезисов. Том III. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С.411-413
 2. Навроцька Ю.В. Можливість співіснування інститутів розгляду справи у відсутності відповідача та заочного розгляду справи в цивільному процесі України / Ю.В. Навроцька // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: Правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005. – С.268-269
 3. Навроцкая Ю.В. Организация судебных вызовов и извещений как гарантия защиты прав ответчика в заочном гражданском судопроизводстве / Ю.В. Навроцька // Юридическая наука: проблемы и перспективы развития (региональный аспект): Материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сентября – 1 октября 2005 года: в 2 т. / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2006. – Т.2. – С.35-37
 4. Навроцкая Ю.В. Возможность вынесения заочного решения относительно истца в гражданском процессе / Ю.В. Навроцька // Актуальные проблемы правоведения: история и современность: материалы междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, посвящ. 80-летию юрид. фак. Белорус. гос. ун-та. Минск, 18-19 окт. 2005 г. – Минск: БГУ, 2006. – С.140-141
 5. Навроцька Ю. Оскарження заочного рішення за новим ЦПК України / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С.223-225
 6. Навроцька Ю.В. Презумпції заочного провадження в цивільно-процесуальній доктрині / Ю.В. Навроцька // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспірантів (17-18 березня 2006 р.). – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С.136-137
 7. Навроцкая Ю.В. Характерные черты заочного разбирательства в гражданском судопроизводстве / Ю.В. Навроцька // Материалы ХІІ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Том ІІІ. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – С 414-416
 8. Навроцька Ю. Можливість заочного розгляду справи при співучасті відповідачів в цивільному процесі / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С.313-315
 9. Навроцька Ю.В. Обчислення початку перебігу строку на подання заяви про перегляд заочного рішення / Ю.В. Навроцька // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . 25-26 січня 2007 р. – Харків, 2007. – С.196-199
 10. Навроцкая Ю.В. Совершенствование правового регулирования сроков обжалования заочных решений / Ю.В. Навроцька // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». [Электронный ресурс]. – М.: Издательский центр Факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 2007
 11. Навроцька Ю.В. Можливість заочного розгляду при участі у справі третіх осіб / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.163-166
 12. Навроцкая Ю.В. Заочное производство при предъявлении встречного иска / Ю.В. Навроцька // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс]. – М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008
 13. Навроцька Ю.В. Реалізація розпорядчих прав сторін в заочному провадженні / Ю.В. Навроцька // Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України: Збірник доповідей та тез повідомлень учасників цивільно-правової секції всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 14 листопада 2008 р.) / Ред. Кол. С.Г.Кузьменко, О.І.Антонюк. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2008. – С.91-94
 14. Навроцька Ю. Особливості здійснення цивільного судочинства, якщо місце проживання відповідача невідоме / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С.209-212
 15. Навроцька Ю.В. Заочне провадження як санкція в цивільному процесуальному праві / Ю.В. Навроцька // Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку сучасної економіки України: Збірник доповідей та тез повідомлень учасників цивільно-правової секції всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 листопада 2009 р.) / Ред. Кол. С.Г.Кузьменко, Є.В.Петров. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2009. – С.48-49
 16. Навроцька Ю.В. Забезпечення інформованості боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С.191-193
 17. Навроцька Ю.В. Договірна підсудність в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Тези доповідей учасників звітної науково-практичної конференції юридичного факультету 19 лютого 2010 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С.107-110
 18. Навроцька Ю.В. Визначення та розмежування окремих видів підсудності цивільних справ / Ю.В. Навроцька // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність»: Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С.217-220
 19. Навроцька Ю. В. Наслідки неявки сторін у судове засідання при пред’явленні зустрічного позову / Ю.В. Навроцька // Проблеми оптимізації цивільного процесу в сучасних умовах судової реформи: Збірник наукових матеріалів круглого столу (с. Залізний Порт, Херсонська обл., 28-29 травня 2010 р.) / За заг. ред. О. Д. Крупчана, В. І. Бобрика. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – С.79-82
 20. Навроцька Ю.В. Основні напрямки реформування наказного провадження судовою реформою 2010 року / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С.174-176
 21. Навроцька Ю.В. Законодавчо допустимі зловживання, пов’язані з неявкою в господарському процесі / Ю.В. Навроцька // Становлення господарської юрисдикції в Україні – 20 років досвіду. Проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції (24-26 трав. 2011, м.Одеса) / Вищий господарський суд України ; Одеський апеляційний господарський суд ; відп. за вип. : А.Й. Осетинський [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2011. – С.235-238
 22. Навроцька Ю.В. Виклик через оголошення в пресі в цивільному процесі / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С.184-185
 23. Навроцька Ю. Новели правового регулювання перегляду судових рішень Верховним судом України в цивільному процесі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С.162-164
 24. Навроцька Ю.В. Повноваження суду за результатами розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я.Фурси. – К.: ЦУЛ, 2013. – С.150-152
 25. Навроцька Ю.В. Електронізація цивільного судочинства України // Питання вдосконалення господарського та цивільного процесуального законодавства України: тези між кафедрального круглого столу (11 жовтня 2013 р.): / За ред. В.О. Кучера, Г.В. Смолина, Г.Б. Яновицької. – Львів: ЛЬвДУВС, 2013. – С.85-88 (0,24 друк. арк.)
 26. Навроцкая Ю.В. Влияние просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствии на заочное судопроизводство // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сборник материалов IV Международной научной конференции (г. Минск, 24 мая 2013 г.) / [редколлегия: В. И. Семенков (главный редактор) и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 2013. ‒ С.156-157
 27. Навроцька Ю. В. Спеціальні цивільні процесуальні права третіх осіб / Ю.В. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С.208-211 (0,3 друк. арк.)
 28. Навроцька Ю. В.  Повноваження суду у разі встановлення підстав правонаступництва в цивільному судочинстві / Ю.В. Навроцька // Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 11 груд. 2015 р.) / уклад. Л. М. Джурак. – Луцьк, 2015. – С.151-153
 29. Навроцкая Ю.В. Достовірність доказів у цивільному процесі // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – С.168-170
 30. Навроцька Ю. Практичні проблеми застосування інституту правонаступництва на ревізійних інстанціях в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 3. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С.88-89
 31. Навроцька Ю.В. Окремі питання доказування у справах по авторських спорах / Ю.В. Навроцька // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах. Збірник матеріалів Міжнародного семінару (29 лютого–4 березня 2016 р.) / [редкол. Ю. Л. Бошицький, Френсіс Гарі, Міхал Швантнер, О. В. Чернецька, У. Б. Андрусів]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. – С.84-87

 

Навчально-методичні видання:

 1. Цивільний процес: Навчально-методичний комплекс. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 131 с.
 2. Цивільний процес. Робоча навчальна програма. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. ‒ 69 с.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право України» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 41 с.
 4. Цивільний процес. Робоча навчальна програма. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 70 с.
 5. Господарське процесуальне право України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів юридичного факультету. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 20 с.
 6. Господарське процесуальне право України: Навчальна програма. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 14 с.
 7. Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний процес». – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 132 с.
 8. Програма навчальної дисципліни «Цивільний процес». – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 48 с.
 9. Робоча програма навчальної дисципліни «Докази та доказування в цивільному процесі» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2015 р. – 20 с.
 10. Докази та доказування в цивільному процесі. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 13 с.
 11. Навроцька Ю.В. Форми використання інформаційних технологій в судовому процесі // Навчальна програма з питань судового адміністрування: Управління інформаційними технологіями. – Київ, 2015. – С.573-580
 12. Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р. – 36 с.
 13. Робоча програма навчальної дисципліни «Використання інформаційних технологій в цивільному процесі» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2016 р. – 15 с.
 14. Навроцька Ю.В. Форми використання інформаційних технологій в судовому процесі // Навчальна програма з питань судового адміністрування: Управління інформаційними технологіями. – Київ, 2016. – С.966-1049

Біографія

Навроцька Юлія В’ячеславівна – (02.04.1982, м. Львів) – кандидат юридичних наук (Заочний розгляд справи в цивільному процесі України, 2008). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2004), аспірантуру (2007); доцент (2014). З 2007 асистент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету, з 2012 – доцент кафедри. Понад 60 праць, зокрема, Процесуально-правова суть та становлення інституту заочного розгляду справи в цивільному процесі України (ВЛУ Сер. юрид. 2006. Вип. 42); Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи (Наук. вісн. Львів, ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2006. Вип. 3); Конкуренція способів оскарження заочного рішення в цивільному процесі України (Підприємництво, господарство, право 2007. № 6); Процедурні особливості реалізації права пільгового оскарження заочного рішення (Наук. вісн. Львів, ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. 2007. Вип. 2); Заочний розгляд справи в цивільному процесі України: монографія (Київ, 2009); Цивільне право України: навчальний посібник за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера (Львів, 2011, зі співав.); Захист прав співвідповідачів при неявці їх в судове засідання в цивільному судочинстві (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55); Розгляд справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві: удосконалення правового регулювання (Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57.); Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник: (у схемах і таблицях) (Львів, 2013, у співавтор.); Внедрение электронной коммуникации в гражданском судопроизводстве Украины («Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства». – 5 (181). – 2014); Спеціальні цивільні процесуальні права третіх осіб (Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 12-13 лютого 2015 р. – Львів).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!