Гончаров Володимир Вікторович

Посада: доцент кафедри основ права України

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: volodymyr.goncharov@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

філософія права, права людини та їх захист.

Курси

Публікації

 

 1. Гончаров В.До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм / В. Гончаров // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2009. – Вип. 50. – С. 270–275.
 2. Гончаров В.Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність / В. Гончаров // Право України. – 2010. – № – С. 142–147.
 3. Гончаров В. Ігрова семантика в правотлумачних дослідженнях / В. Гончаров // Вибори та демократія. – 2010. – № 1. – С. 34–46.
 4. Гончаров В. До питання про зміст юридичної норми як об’єкт її тлумачення (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) / В. Гончаров // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Сер.юрид. – 2010. – Вип. – С. 3–11.
 5. Гончаров В. Методологія тлумачення юридичних норм у світлі граматології / В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № – С. 257–264.
 6. ГончаровВ.До питання про динамічне тлумачення в практиці Конституційного Суду України / В. Гончаров // Вибори та демократія. – 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 39–46.
 7. Гончаров В. До питання про значення (смисл) юридичної норми / В. Гончаров // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 99–102.
 8. Гончаров В. Офіційне динамічне тлумачення конституції: вітчизняний і зарубіжний досвід / В. Гончаров // Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : кол. монографія. – Львів : Медицина і право, 2012. – С. 58–72.
 9. Гончаров В. Проблема нормативности и правилосообразногоповедения в связи с юридическойгерменевтикой / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Львів : Галицький друкар, 2010. – С. 128–135.
 10. Гончаров В. К вопросу о способах развития понятий (на примереофициальноготолкования права) / В. Гончаров // ВестникТомскогогосударственногоуниверситета. Философия. Социология. Политология. – 2011. – №4 (16). – С. 81–85.
 11. Гончаров В. Моделиголосованиясудей при осуществлениидинамическоготолкования права: отечественнаяюстиция и зарубежныйопыт / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 9–10 грудня 2011 р.). – Львів : Галицький друкар, 2011. – С. 104–110.
 12. Гончаров В. Предмет функціонального тлумачення юридичних норм / В. Гончаров // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : зб. ст. Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О.Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова (м. Одеса, 21–22 листопада 2008 р.). – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 288–291.
 13. Гончаров В. Співвідношення функціонального тлумачення юридичних норм з іншими способами тлумачення / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. XV регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–5 лютого 2009 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. – С. 6–7.
 14. Гончаров В. Людвіг Вітгенштейн та Карл Поппер: десятихвилинний спір між двома визначними філософами (у контексті філософії права) / В. Гончаров // Правова система, громадянське суспільство та держава : тези доп. Міжнар. студент. наук. конф. (24–26 квітня 2009 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. – С. 5–7.
 15. Гончаров В. Граматологія та методологія тлумачення юридичних норм / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. XVI регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8–9 лютого 2010 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – С. 8–9.
 16. Гончаров В. Логічні засоби динамічного тлумачення юридичних норм / В. Гончаров // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : тези доп. IX Міжнар. студент.-аспірант. наук. конф. (14–16травня 2010 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2010. – С. 40–41.
 17. Гончаров В. Динамічне тлумачення у практиці Конституційного Суду України: на шляху до реального права? / В. Гончаров // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матер. Міжнар. щоріч. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копейчикова (м. Одеса, 26–27 листопада 2010 р.) / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. О. Тулякова. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 135–138.
 18. Гончаров В. Толкование права: психологическийобъективизм и герменевтика / В. Гончаров // Проблема правосубъектности: современныеинтерпретации : матер. Международ. науч.-практ. конф. (г. Самара, 25 февраля 2011 г.). – Cамара : Самар. гуманитарная акад., 2011. – Вып. 9. – С. 66–71.
 19. Гончаров В. Конформне тлумачення Конституції – «українське ноу-хау» / В. Гончаров // Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи : тези доп. Х Міжнар. студент.-аспірант. наук. конф. (6–8 травня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 26–27.
 20. Гончаров В. Проективність юридичних норм та логічні підвалини динамічного тлумачення / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. XVIІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26–27 січня 2012 р.). – Львів : Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – С. 7–8.
 21. Гончаров В. Антропологія права: черговий щорічний міжнародний «круглий стіл» у Львові / В. Гончаров // Вісник академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 305-310.
 22. Гончаров В.В. Толкование права: психологическийобъективизм и герменевтика / В.В. Гончаров // Проблема правосубъектности: современныеинтерпретации : матер. международ. науч.-практ. конф. 25 февраля 2011 года, Самара. Вып. 9. — Cамара : Самар. гуманит. акад., 2011. – С. 66-71.
 23. Рабінович П., Гончаров В. Конституція України як «живий інструмент» (у світлі офіційного перетлумачення її положень) / П. Рабінович, В. Гончаров // Юридичний вісник України. – 2011. – № 23 (831). – С. 5.
 24. Рабінович П., Гончаров В. Охорона Конституції України засобами конституційного судочинства / П. Рабінович, В. Гончаров // Право України. – 2011. – № 6. – С. 105-112.
 25. Рабінович П., Гончаров В. Перегляд Конституційним Судом України власних правових позицій як засіб охорони функцій Основного Закону / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – С. 147-153.
 26. Рабінович П., Гончаров В. Конституція України як «живий інструмент» відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства) / П. Рабінович, В. Гончаров // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 2. – С. 3-14.
 27. Гончаров В. Міжнародний круглий стіл з антропології права: львівська традиція / В. Гончаров // Право України. – 2011. – № 2. – С. 320-323.
 28. Honcharov V. VII InternationalRoundTableofLawAnthropologyinLviv: TraditionContinuation // LawofUkraine. – – № 1-2. – P. 974-977.
 29. Гончаров В. VII Международныйкруглыйстол по антропологии права во Львове: продолжениетрадиции / В. Гончаров // Право Украины. – – № 1-2. – С. 420-424.
 30. Гончаров В. Львів в епіцентрі антрополого-правових дебатів / В. Гончаров // Вісник академії правових наук України. – 2012. – № 1. – С.259-263.
 31. Гончаров В. Міжнародний круглий стіл з антропології права у Львові: продовження традиції / В. Гончаров // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 518-521.
 32. Гончаров В. Моделиголосованиясудей при осуществлениидинамическоготолкования права: отечественнаяюстиция и зарубежныйопыт / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 9–10 грудня 2011 р.). – Львів : Галицький друкар, 2012. – С. 115-121.
 33. Гончаров В. Офіційне динамічне тлумачення конституції: вітчизняний і зарубіжний досвід / В. Гончаров // Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : кол. монографія. – Львів : Медицина і право, 2012. – С. 58-72.
 34. Гончаров В. Подія у науковому житті країни: VII Міжнародний «круглий стіл» з антропології права (Львів) / В. Гончаров // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 281-282.
 35. Гончаров В. Проективність юридичних норм та логічні підвалини динамічного тлумачення / В. Гончаров // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції (юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 26-27 січня 2012 р.). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 6-7.
 36. Гончаров В. Злоупотребление правом какзлоупотреблениесмыслом (попыткапреодоленияюридическойантиномии / В. Гончаров // Проблема правосубъектности: современныеинтерпретации : матер. Международ. науч.-практ. конф. (г. Самара, 24 февраля 2012 г.). – Cамара : Самар. гуманитарная акад., 2012. – Вып. 10. – С. 58–63.
 37. Гончаров В. Офіційне динамічне тлумачення конституції: вітчизняний і зарубіжний досвід / В. Гончаров // Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : кол. монографія. – Львів : Медицина і право, 2012. – С. 58-72.
 38. Гончаров В. Межі еволюційного тлумачення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / В. Гончаров // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина: збірник наукових статей та тез наукових повідомлень за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 листопада 2012 р.). – Полтава: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Полтавський юридичний інститут, 2012. – С. 40-43
 39. Гончаров В. Безответственностьинтерпретатора в контексте традиционнойтеориитолкованияправовых норм / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасників Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 7–8 грудня 2012 р.). – Львів : Галицький друкар, 2013. – С. 120-131.
 40. Гончаров В.В. Динамічне тлумачення юридичних норм / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження та реферати. – Вип. 27. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 252 с.
 41. Гончаров В. Безответственностьинтерпретатора в контексте традиционнойтеориитолкованияправовых норм / В. Гончаров // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : ст. учасн. восьмого Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 7-8 груд. 2012 р.). – Львів: Галицький друкар, 2013. – С. 120 – 131.
 42. Гончаров В. Ще раз про юридичну природу рішень Конституційного Суду України / В. Гончаров // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2 (73). – С. 126–132.Гончаров В. «Overruled» : перегляд Європейським судом з прав людини власних рішень / В. Гончаров // ІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини : Матеріали (м. Львів, 29 листопада – 1 грудня 2013 року). – Львів: Край, 2013. – С. 33–44.
 43. Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська,Ізмірська, Брайтонська декларації) / Праці Львівської лабораторіїправ людини і громадянина Науково-дослідного інституту державногобудівництва та місцевого самоврядування Національної академії правовихнаук України / редкол.: В.В. Гончаров, Т.Т. Полянський, П. М. Рабінович (голов. ред.). – Серія ІI.Коментарі прав та законодавства. – Вип. 12. – Львів : Сполом, 2013. – 56 с.
 44. Рабінович П. Захист прав і правова допомога: проблеми конституційно-судової інтерпретації / П. Рабінович, Д. Гудима, В. Гончаров // Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів. Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі». – 2013. – № 5 (14) – С. 43 – 49.
 45. Рабінович П. Вільний вибір захисника своїх прав (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України) / П. Рабінович, Д. Гудима, В. Гончаров, О. Луців // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 376 – 384.
 46. Гончаров В. «Менять не меняя»: к вопросу о соотношениистатического и динамическоготолкованияправовых норм / В. Гончаров // Проблемыметодологии и философии права : сборник статей международного круглого стола. 28 февраля 2014 года, г. Самара / подобщ. ред. С.Н. Касаткина. – Самара, Самар. гуманит. акад., 2014. – С. 64–77.
 47. Гончаров В. Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення / В.Гончаров // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1-2. – С. 53–70.
 48. Гончаров В. Постанова про звільнення Ю. Тимошенко : спроба юридичного аналізу в непростих політико-правових умовах / В. Гончаров // Актуальні питання конституційного права в сучасних умовах суспільного та державного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 11 березня 2014 р. – Львів: Центр конституційних ініціатив, 2014. – С. 6–10.
 49. Гончаров. Зловживаннясмислом: на шляху до подоланняюридичноїантиномії / В. Гончаров, Т. Полянський // Антропологія права: філософський та юридичнийвиміри (стан, проблеми, перспективи): Статтіучасниківювілейного Х Міжнародного круглого столу (м. Львів, 12 – 13 грудня 2014 року): У 2-х частинах. − Львів :ГалицькаВидавничаСпілка, 2015. – Частина І. – С. 137-148.
 50. Гончаров В. Презумпція про права людини та презумпція конституційності нормативних актів / В. Гончаров // Право України. – 2015. – № 2. – С. 175-185.
 51. Велика українська юридична енциклопедія у 20 томах. Том 3: Загальна теорія права. – Харків, «Право», 2017. – 952 с. (Особистий внесок доц. Гончарова В. В. 0,25 друк. арк.; С.108, 719, 735, 785, 787).
 52. Гончаров В. Дія в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини / В. Гончаров // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. – С. 65-75.
 53. Гончаров В., Верланов С. Верховенство права та обмежування соціально-економічних прав людини / В. Гончаров, С. Верланов // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. — С. 47-52.
 54. Гончаров В., Гудима Д. Філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри прав людини: новий цикл круглих столів у Львові // Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). — Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2017. – С.5-8.
 55. Гончаров В. В. Еx tunc v. ex nunc: проблема дії в часі судових рішень прецедентного характеру у практиці Європейського суду з прав людини / В. Гончаров // Право України. – 2017. – № 4. – С. 76-85.

 

Переклади

 1. Гест С. Єдність і смисл у теорії права Рональда Дворкіна / С. Гест ; [пер. з анг. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 354 – 369.
 2. Честнов І. Універсальність права в контексті культурного релятивізму / І. Честнов ; [пер. з рос. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 183 – 190.
 3. Кірсте С. Право людини на демократію як наріжний камінь права / С. Кірсте ; [пер. з анг. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 51 – 72.
 4. Поґґе Т. Чи порушуємо ми права бідних у світі? / Т. Поґґе ; [пер. з анг. В. Гончарова] // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 94
 5. Кирсте С. Право человека на демократиюкаккраеугольныйкамень права / С. Кирсте [пер. с анг. В. Гончарова] // Правоведение. – 2013. – № 6. – С. 35–57.
 6. Раз Дж. Інтерпретація без витягу змісту / Дж. Раз // Філософія права і загальна теорія права. – 2014. – № 1-2. – С. 17–35.

 

Біографія

30.VI.1986, м. Львів – юрист, кандидат юридичних наук (Офіційне тлумачення юридичних норм як засіб встановлення і трансформації їх змісту, 2012). Закінчив юрид. ф-т Львів. ун-ту (2008), аспірантуру Львів. ун-ту (2011). Магістр права (2008). З 2010 р. науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. З 2011 асистент кафедри конституційного права, а з наступного року – основ права України. У 2014 році був обраний на посаду доцента кафедри основ права України. Наукові інтереси: теорія права, філософія права, конституційна юстиція, теорія тлумачення юридичних норм. Автор бл. 50 наукових праць. Брав участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ за напрямком “Філософія прав людини” (HESP ReSET, 2010–12).

Нагороди

Грамота юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності видана 26 грудня 2017 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!