Головна > Кафедри > Кримінального процесу та криміналістики > Склад кафедри > Когутич Іван Іванович

Когутич Іван Іванович

Професор, доктор юридичних наук.

(вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна, тел. (0322) 74-03-80 - kogutich@meta.uа)

Р.н. - 26.І.1961 – кандидат  юридичних наук (Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів, 2000), доц. (2001), доктор юридичних наук (Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді, 2010), професор ( 2012).

Закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка  (1987). 1987 – 93 слідчий, слідчий – криміналіст, старший слідчий, старший помічник прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону; 1993-99 асистент кафедри кримінального права і процесу, 1999 – 2001 асистент, з 2001 доцент, з 2012 професор кафедри крим процесу і криміналістики Львівського університету імені Івана Франка.

З 2012 р. -  член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових наук та 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність.

Наукові інтереси: криміналістика, кримінальний процес, прокурорський нагляд, юридична психологія. Написав більше 150 наукових праць, із яких:  7 монографій, 1 підручник, 44 навчальних посібники, 50 наукових статей,  48 тез доповідей  на конференціях та ін., основні з яких:

1.     Відшкодування шкоди за незаконні дії судово-слідчих органів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали І -ї регіональної наукової конференції .- Львів. 1995. С. 117-121.

2.     Деякі питання відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІІ -ї регіональної наукової конференції. - Львів. 1996. С. 230-236.

3.     Когутич І.І. Характеристика різновидів негативних обставин у співвідношенні з класифікацією доказів у кримінальному процесі: монографія /І.І.Когутич. - Львів: Тріада Плюс. 1998. – 76 с.

4.     Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів: монографія /В.К. Лисиченко, І.І.Когутич. - Київ: Дія. 2002. - 182 с.

5.     Когутич І.І. Помилки слідчого. Поняття і класифікація/І.І.Когутич. // Вісник Хмельницького інституту регіонального  управління і права. Науковий часопис. Хмельницький. № 1, 2002 – С.123-128.

6.     Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів вищих юридичних закладів освіти/І.І.Когутич, Я.О.Береський, А.А.Павлишин та ін.  - Львів: Тріада-Плюс. – 2002. -  280 с.

7.     Когутич І.І. Типові ситуації та обставини пов’язані з дійовим каяттям. /І.І.Когутич //Вісник ЛНУ ім. Івана Франка . Серія юридична. Вип. 37. 2002. - С.596-601.

8.     Когутич І.І. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Курс лекцій /І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 350 с.

9.     Когутич І.І. Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій/І.І.Когутич.  – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 450 с.

10.  Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій /І.І.Когутич. - Київ: Атіка, 2007. – 888 с.

11.  Когутич І.І. Сутність та потреба розширення меж використання криміналістичних знань. Монографія/І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2008. – 380 с.

12.  Когутич І.І. Використання знань та засобів криміналістичної тактики і  методики під час розгляду кримінальних справ у суді. Монографія/І.І.Когутич. – Львів: Тріада Плюс, 2009. – 436 с.

13.  Когутич І.І. Окремі міркування щодо викладу О.С.Александровим “ суперечностей та проблем ” сучасної криміналістики І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 353-365. – (Серія юридична; вип. 53).

14.  Когутич І.І. Окремі аспекти феномену “ злочин ” в теорії та практиці професійного захисту І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 375-379. – (Серія юридична; вип. 54).

15.  Когутич І.І. Проект КПК України: негласні слідчі (розшукові) дії /І.І.Когутич// Митна справа. – 2011. № 6 (78). – С.305-312.

16.  Ivan Kohutycz. Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy //WroclawskoLwowskie zeszyty prawnicze № 2. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011. – S.105-116; Іван Когутич Поліграф у Польщі та Україні: Історія, сучасний стан і перспективи/ І.І.Когутич // Вроцлавсько – Львівський юридичний збірник. У 2 ч. Ч.2. – Львів: Львівський національний ун-т імені Івана Франка, 2011. – С.92-116.

17.  Когутич І.І. Особливості використання криміналістичних знань у судовому розгляді цивільних, господарських та адміністративних справ: лекція із спеціального курсу. /І.І.Когутич. – Львів: Видавництво юридичного факультету, 2012. – 152 с.

18.  Когутич І.І. Міжнародне співробітництво прокуратури у кримінальних справах: курс лекцій із спеціального курсу /І.І.Когутич. – Львів: Вид-во юридичного ф - ту, 2012. – 172 с.

19.  Когутич І.І. Методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді: навчальний посібник /І.І.Когутич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 384 с.

20.  Когутич І.І. Суд в Україні. Чи він справедливий? /І.І.Когутич // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 291 - 296. – (Серія юридична; вип. 55).

21.  Коментар КПК України. Науково – практичний коментар /За заг. ред. Гончаренка В.Г., Нора В.Т., Шумило М.Є. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с. (Глава 25 (С.637-644); Глава 29 (с.768-801).

22.  Iwan Kogutich. O niektorych problemach i możliwościach kryminalistycznych badań dowodow osobistych /XV Wroclawskie naukowy sympozjum badan pisma, Wroclaw 19-21 września 2012 r.- Wroclaw: Beta-druk, 2012. – S.399-415.

23.  Iwan Kogutich. O karno–relewantnim desinformowaniu jako srodku przeciwdziatania dziatalnosci przestepczej // Wroclawsko – Lwowskie zeszyty prawnicze № 3. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2012. – S.239-260.

24.  Когутич І. І. Форми експеримента у кримінальному провадженні / І. І. Когутич // Криминалистика и судебная экспертиза: міжвід. наук.-метод. зб.: присвяч. 100-річчю КНДІСЕ. - К., 2013. - Вип. 58. - ч. 1. - С. 158-168. 

25.  Когутич І.І. Судові рішення в кримінальному провадженні України: моногр. /І.І.Когутич. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 184 с.  

26.  Когутич І.І. Теорія і практика використання в розслідуванні злочинів фікцій: моногр. /І.І.Когутич. – Тернопіль: Підруч. і посіб., 2014. – 394 с. 

27.  Когутич І.І. Галузеві правові та теоретико – прикладні аспекти методики підтримання державного обвинувачення в суді: навчальний посібник / І.І. Когутич. – Дрогобич: “ Коло ”, 2015. – 476 с.

28.  Когутич І. І.  Дисимуляції – невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів / І.І. Когутич // Вісник Академії адвокатури України. - 2015. - Т. 12, № 1. - С. 118–126.

 

Під науковим керівництвом захищено сім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

 

© 2008 "Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка". Всі права застережено
Головна |Мапа сайту