Головна > Кафедри > Кримінального процесу та криміналістики > Склад кафедри > Когутич Іван Іванович

Когутич Іван Іванович

Професор, доктор юридичних наук.

Народився у 1961 р., у 1987 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Правознавство” і отримав кваліфікацію “Юрист”.

Кандидат юридичних наук з 2000 року. Дисертацію на тему “Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів” захистив у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.

Стаж педагогічної роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 12 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності: з 1993 року - асистент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (кафедра згодом перейменована на кафедру кримінального процесу і криміналістики). З 2001 року доцент цієї ж кафедри.

Читає такі лекційні курси та спецкурси: “Криміналістика” (ІV-V курси); “Прокурорський нагляд в Україні” (IV курс); “Особливості методики розслідування окремих видів злочинів” (V курс).

Тема докторської дисертації “Теоретичні та правові основи використання криміналістичних знань у здійсненні правосуддя” (спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза). Протокол Вченої Ради ЛНУ імені Івана Франка від 28 квітня 2004 року № 18/4.

Основні наукові та навчально-методичні публікації:

Станом на 01.06.05 р. має 37 публікацій, з них 32 наукові та 5 навчально-методичного характеру основні з яких:

1. Відшкодування шкоди за незаконні дії судово-слідчих органів. Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні. Матеріали І-ї регіональної наукової конференції .- Львів. 1995. С. 117-121.

2. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні. Матеріали ІІ-ї регіональної наукової конференції. - Львів. 1996. С. 230-236.

3. Поняття “негативні обставини” в криміналістиці. Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкраїні. Матеріали ІІІ-ї регіональної наукової конференції. - Львів. 1997. С. 250-256.

4. Характеристика різновидів негативних обставин у співвідношенні з класифікацією доказів у кримінальному процесі. - Львів: Тріада Плюс. 1998. – 18 с.

5. Основні питання вчення про негативні обставини та їх роль в розслідуванні злочинів. - Львів: Тріада Плюс. 1999. – 80 с.

6. Допустимість використання в процесі розслідування кримінальних справ інструментального методу діагностування негативних обставин. Львів: Тріада Плюс. 1999. – 24 с.

7. До питання про методи пізнання негативних обставин. Вісник ЛДУ ім. Івана Франка . Серія юридична. Вип.34.1999. С.220-227.

8. Класифікація негативних обставин. Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія юридична. Вип.35.2000. С.448-496.

9. Допустимість використання криміналістичної гіпнології під час підготовки до допиту. Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія юридична. Вип.36.2001. С.596-601.

10. Негативні обставини та їх використання в практиці розслідування злочинів. Київ: Дія. 2002. - 182 с. ( у співавторстві з проф.Лисиченко В.К.)

11. Помилки слідчого. Поняття і класифікація. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. Науковий часопис. Хмельницький. № 1. 2002 – С.123-128.

12. Криміналістика і судове слідство. Держава і право:Збірник наукових праць. юридичні і політичні науки. Випуск 16. – К:. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. 2002. – С.298-303.

13. Використання положень криміналістичної тактики у судовому слідстві. Вісник Прикарпатського державного університету ім. В.Стефаника. – Івано- Франківськ. 2002. № 5. – С.74-85.

14. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів вищих юридичних закладів освіти. Львів: Тріада-Плюс. – 2002. - с.280 (у співавторстві з Нором В.Т., Береським Я.О., Павлишиним А.А., Котиком З.Д.)

15. Чи потрібна криміналістика у судовому слідстві? Проблеми державотворення і захисту прав людини вУкра-їні. Матеріали VІІІ-ї регіональної наукової конференції. - Львів. 2002. С. 250-256.

16. Типові ситуації та обставини пов”язані з дійовим каяттям. Вісник ЛНУ ім. Івана Франка . Серія юридична. Вип.37.2002. С.596-601.

17. Деякі аспекти врахування стороною обвинувачення тактики захисту у кримінальних справах. Держава і право:Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 20. – К:. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. 2003. – С.278-283.

18. Окремі криміналістичні аспекти щодо планування судового розгляду кримінальних справ. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. Івано-Франківськ. 2002. Випуск Х. С.223-231.

19. Про тактику взаємодії й протистояння обвинувачення та захисту під час провадження у кримінальних справах. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р.- Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. С. 496-498

20. Особливості та види судового допиту. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – Хмельницький. 2003. № 1(5). С. 185-190.

21. Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – Хмельницький. 2003. № 2(6). С. 141-147.

22. Криміналістичні аспекти планування судового розгляду кримінальних справ. Вісник ЛНУ ім. Івана Франка . Серія юридична. Вип.38. 2003. ( 616 с.)- С.582-592.

23. Криміналістичні аспекти усунення протиріч у доказах під час розгляду кримінальної справи у суді. Вісник Хмельницького інституту регіо-нального управління та права. Науковий часопис. – Хмельницький. 2003. № 3-4 (7-8). С.294-300.

24. Практикум з криміналістики. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів. Львів: Малий видавничий цент юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. – 240 с. ( у співавторстві з Береським Я.О. Гулкевичем З.Т.)

25. Програма спецкурсу “Особливості методики розслідування окремих видів злочинів”. - Львів: Малий видавничий цент юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. – 18 с.

26. Програма спецкурсу “Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальних справах. - Львів: Малий видавничий цент юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. – 20 с.

27. Практикум з прокурорського нагляду в Україні Львів: Малий видавничий цент юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. 2003. – 60 с. ( у співавторстві з Павлишиним А.А., Анікіною Н.П.)

28. Про тенденції розвитку криміналістики. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р.- Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. 2004. ( 530 с.)- С. 435-456.

29. Когутич І.І. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. І.І.Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин; За ред., проф. Нора В.Т. - К.: Атіка, 2004. – 352 с.

30. Про деякі напрями розвитку криміналістики. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 39. (– 608 с.) – С. 536-543.

31. Тактика підготовки пред”явлення для впізнання у судовому слідстві. Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Випуск 40. (– 434 с.) – С. 408-415.

32. Деякі криміналістичні аспекти діяльності державного обвинувача у судовому слідстві. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України.2005р.- Львів: Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. 2005. ( 454 с.)- С. 391-394.

33. Методика розслідування окремих видів злочинів. Практикум із спеціального курсу. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – 60 с.

34. Окремі аспекти методики розслідування злочинів, вчинюваних у сфері страхування. Страхова злочинність: Матеріали польсько-української конференції. 20-22 квітня 2005р. – Краків-Львів, 2005. (323 с.) – с.11-16.

35. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Збірник документів у двох частинах. Укладач Когутич І.І. – Львів: Тріада Плюс, 2004. Частина І – 944 с.; Частина ІІ – 640 с.

36. Міжнародно-правова допомога та співробітництво у кримінальному судочинстві України. Курс лекцій. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 350 с.

37. Особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Курс лекцій. – Львів: Тріада Плюс, 2005. – 150 с.

© 2008 "Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка". Всі права застережено
Головна |Мапа сайту