Кафедра теорії та філософії права

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Кафедра теорії та філософії права створена у 2008 році внаслідок поділу Кафедри історії та теорії держави і права.  Її очолила доктор юридичних наук, професор Луць Людмила Андріївна.

З 2017 р. Кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Косович Віталій Мирославович.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: теорія держави і права, етика (загальна і професійна), соціологія (загальна і професійна), філософія права, методологія правових досліджень, практика Європейського суду з прав людини, проблеми теорії права та ін.

Науково-педагогічне забезпечення навчального процесу здійснюють д.ю.н., проф. Косович В.М.,  д.ю.н., проф. Луць Л.А., д.ю.д., проф. Рабінович П.М., д.ю.н., проф. Грищук О.В., к.ю.н., доц. Раданович Н.М., к.ю.н., доц. Добрянський С.П., к.ю.н., доц. Гудима Д.А., к.ю.н., доц. Дудаш Т.І., доц. Ничка Ю.В., доц. Стецик Н.В., доц. Настасяк І.Ю., асист. Гайова О.В., асист. Хомюк Н.С., асист. Держипільська А.М., асист. Мочерад А.М., асист. Наконечна А.М.

Викладачі Кафедри в межах робочого часу беруть участь у дослідженні теми «Юридичні засоби забезпечення прав людини в Україні: стан та основні напрями удосконалення», державний реєстраційний номер 0118U000622, науковий керівник – д. ю. н., проф. Косович В.М. (строк виконання 2018-2020 рр.).

При Кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень та 12.00.12 – філософія права.

Від дня заснування наша Кафедра готувала фахівців (магістрів) за спеціальністю «Нормопроектування».

Починаючи з 2017-2018 навчального року, на Кафедрі діє нова освітньо-професійна спеціалізація для підготовки магістрів “Права людини та їх юридичне забезпечення”.

 

Співробітники

завідувачКОСОВИЧ Віталій Мирославовичзавідувач
професорГРИЩУК Оксана Вікторівнапрофесор
професорЛУЦЬ Людмила Андріївнапрофесор
професорРАБІНОВИЧ Петро Мойсейовичпрофесор
доцентГУДИМА Дмитро Анатолійовичдоцент
доцентДОБРЯНСЬКИЙ Святослав Павловичдоцент
доцентДУДАШ Тамара Іванівнадоцент
доцентНАСТАСЯК Ірина Юріївнадоцент
доцентНИЧКА Юрій Вадимовичдоцент
доцентРАДАНОВИЧ Наталія Миколаївнадоцент
доцентСТЕЦИК Назарій Володимировичдоцент
асистентГАЙОВА Олена Володимирівнаасистент
асистентДЕРЖИПІЛЬСЬКА Анна Михайлівнаасистент
асистентМОЧЕРАД Анна Михайлівнаасистент
асистентНАКОНЕЧНА Анна Михайлівнаасистент
старший лаборантХОМЮК Наталія Сергіївнастарший лаборант
лаборантПРОЦЕНКО Надія Василівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються у магістратурі

СК Імплементація міжнародних договорів у правову систему України (тести)

Етика публічного службовця КНМЗ

Етика публічного службовця Робоча програма

Робоча програма_Європейські стандарти справедливого судового розгляду

Європейські правові стандарти справедливого судового розглядц КНМЗ

Загальна теорія прав людини КНМЗ

Загальна теорія прав людини Робоча програма

Загальна теорія прав людини_ТЕСТИ

Захист прав людини Судом ЄС КНМЗ

Захист прав людини Судом ЄС Робоча програма

Захист прав людини в ЄС_ ТЕСТИ

Європолітика_ТЕСТИ Техніка правотлумачення_ТЕСТИ

Методологія правових досліджень КНМЗ

Методологія правових досліджень Робоча програма

Методологія правових досліджень_ТЕСТИ

Міжнародні стандарти прав людини та їхня імплементація в Україні КНМЗ

Міжнародні стандарти прав людини та їхня імплементація в Україні Робоча програма

Наближення законодавства України до Європейських правових стандартів КНМЗ

Наближення законодавства України до Європейських правових стандартів Робоча програма

Права людини та релігія КНМЗ

Права людини та релігія Робоча програма

Правова аргументація КНМЗ

Правова аргументація Робоча програма

Правова аргументація_ТЕСТИ

Правові акти КНМЗ

Правові акти Робоча програма

Правові засади інтеграції України до ЄС КНМЗ

Правові засади інтеграції України до ЄС Робоча програма

Правові засади співробітництва України з ЄС у сфері освіти науки, культури Робоча програма

Правові засади співробітництва України з ЄС у сфері освіти_науки та культури КНМЗ

Правотворча техніка КНМЗ

Правотворча техніка Робоча програма.doc

Правотлумачна техніка КНМЗ

Правотлумачна техніка Робоча програма

Прецедентна судова практика у сфері прав людини КНМЗ

Прецедентна судова практика у сфері прав людини Робоча програма

Принципи права та їхнє застосування у сфері прав людини КНМЗ

Принципи права та їхнє застосування у сфері прав людини Робоча програма

Розвиток законодавства України під впливом Європейських правових стандартів КНМЗ

Розвиток законодавства України під впливом Європейських правових стандартів Робоча програма

Свобода вираження поглядів КНМЗ

Свобода вираження поглядів Робоча програма

Сприяння імплементації дем принципів КНМЗ

Сприяння імплементації дем принципів та прав людини Робоча програма

Техніка правотлумачення КНМЗ

Техніка правотлумачення Робоча програма

Техніка правотлумачення_ ТЕСТИ

Техніко_технологічні засоби створення та удосконалення закондавства з прав людини КНМЗ

Техніко_технологічні засоби створення та удосконалення законодавства з прав людини Робоча програма

Техніко-технологічні засоби створення й удосконалення законодавства з прав людини_ТЕСТИ

Філософія права КНМЗ

Філософія права Робоча програма

Філософія права_ТЕСТИ

СК Імплементація міжнародних договорів у правову систему України (тести)

 

Відбулось перше засідання Гуртка теорії прав людини, права та держави

04.10.2018 | 23:37

Відбулось перше у цьому навчальному році Засідання Гуртка теорії прав людини, права та держави, на якому була представлена доповідь студентки 3 курсу Діани Грицай “Розумні роботи: деякі проблеми визначення правового статусу”.
Дякуємо доповідачці за цікаву, насичену різноманітними вражаючими фактами, чудову і зразкову доповідь, а учасникам за жваву дискусію.
Слідкуйте за наступними Засіданнями гуртка!
 

Читати »

Викладачі факультету взяли участь у наукових заходах в Польщі

27.09.2018 | 17:28

Викладачі Кафедри теорії та філософії права професор Віталій Косович та доцент Назар Стецик взяли участь у наукових заходах в Польщі, у Варшаві – у Міжнародній конференції “Теорія, організація та практика правотворчого процесу” та у Любліні – у 23 З’їзді кафедр теорії та філософії права.

    

Читати »

Викладачі факультету взяли участь у семінарі на базі Вроцлавського університету

02.04.2018 | 00:31

Викладачі кафедри теорії та філософії права доцент Юрій Ничка та доцент Назарій Стецик на запрошення Центру юридичної освіти та соціальної теорії 26 березня взяли участь у семінарі для іноземних студентів та аспірантів факультету права, адміністрації та економіки Вроцлавського університету (Польща), на якому обговорювали актуальні питання судової реформи в Україні в контексті європейських стандартів та питання природи гідності людини у прецедентній практиці конституційних судів.

Читати »

Кафедра теорії та філософії права запрошує студентів 1-го курсу обрати вибіркову навчальну дисципліну “ПРАВОВА СОЦІОЛОГІЯ”

27.02.2018 | 12:07

Шановні студенти!!!
Якщо вам цікаво

як право взаємодіє з іншими соціальними нормами
як відбувається правова соціалізація особи
яка природа соціальних та юридичних конфліктів
які причини девіантної та делінквентної поведінки
як обґрунтовувати свою правову позицію, використовуючи напрацювання соціології

Тоді Вам до нас! Обирайте ПРАВОВУ СОЦІОЛОГІЮ!!! Лектор – к.ю.н., доцент ІРИНА ЮРІЇВНА НАСТАСЯК.
Правова соціологія (анотація навчальної дисципліни)
 
 

Читати »