Звичаєве право

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.
Гончаров В. В.

Опис курсу

Звичаєве право є новою навчальною дисципліною Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона має на меті ознайомити студентів з теоретичними, історичними та практичними проблемами звичаєвого права. До складу програми курсу включені найбільш важливі теми, які розкривають теорію правового звичаю, його історію та місце правового звичаю в міжнародному та національному праві сучасних держав.
Викладання звичаєвого права передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, написання студентами письмових робіт і складання заліку..
Завдання:
– освоєння теоретичного матеріалу;
– розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері звичаєвих правовідносин;
– визначення сутності звичаєвого права,
– ознайомлення студентів з основними проблемами практики застосування звичаєвого права.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен розуміти сутність звичаєво-правових процесів, які відбуваються у державі та у сфері міжнародних відносин, освоїти базову юридичну термінологію та набути інших базових знань з звичаєвого права.

Рекомендована література

А) Першоджерела
1. Історія держави і права зарубіжних країн: правові джерела / упор. Г.І.Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
2. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. В. М. Корецкого. – М., Госюриздат, 1961. – 960 с
3. Хрестоматія з історії держави і права України / [упоряд. : А.С. Чайковський (кер.), О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.
4. Хрестоматія з історії держави і права України [у 2-х т.]. Т.1. З найдавніших часів до початку ХХ ст. / зa ред. В.Д. Гончаренка. – К : Ін Юре, 2000. – 472 с.

Б) Література
1. Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації (від початків до кінця XVIII ст.) / Вадим Ададуров. – Львів: УКУ, 2002. – 412 с.
2. Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 904с.
3. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США / В. Бернхем. – К.: Україна, 1999.
4. Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн / Бостан Л.М., Бостан С.К. – K.: ЦУЛ , 2008.
5. Гошко Ю. Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XІV–ХІХ ст. / Ю. Гошко. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. – 336 с.
6. Інкін В. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVІ–XVІІІ століттях : історичні нариси / Василь Інкін ; упорядкув. та наук. ред. Миколи Крикуна. – Львів: Добра справа, 2004. – 420 с.
7. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній новий час) / Під ред. Тищика Б.Й. – Львів: Світ, 2006. – 626 с.
8. Історія держави і права України : підручник / за ред. А.С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
9. Макарчук B.C. Загальна історія держави і права зарубіжних країн.- K.: Атіка, 2007.
10. Орач Є.М. Римське приватне право / Орач Є.М., Тищик Б.Й. – К.: «ІнЮре», 2012.
11. Падох Я. Суди й судовий процес Старої України. Нарис історії / Я. Падох. – Нью-Йорк ; Львів, 1990. – 128 с.
12. Правовий звичай як джерело українського права ІХ–ХІХ ст. / за ред. І.Б. Усенка. – К. : Наукова думка, 2006. – 279 с.
13. Терлюк І.Я. Історія держави і права України. / Терлюк І.Я. – К. : Атіка, 2011. – 944 с.
14. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. – Львів: Світ, 2001.
15. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн / Н. М. Хома. – Львів: Новий Світ, 2012. – 480 с.
16. Чубатий М. Огляд історії українського права: історія джерел та державного права / М. Чубатий ; за ред. доц. В. Іваненка. – Мюнхен ; Київ : Ноосфера, 1994. – 224 с.
17. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – K.: Вентурі. 1994.

Матеріали

Питання на модуль

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму