Звичаєве право

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.
Гончаров В. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Звичаєве право в Україні та світі продовжує відігравати важливу роль у регулюванні правових відносин. Найчастіше правові звичаї застосовуються в міжнародному, цивільному та торгівельному праві. Вивчаючи навчальну дисципліну студент ознайомиться із звичаями ділового обороту, торгівельними, сімейними та іншими правовими звичаями, та з’ясує їхню роль у судовій та адміністративній практиці сучасної України; звичаями міжнародної торгівлі; правилами і звичаями ведення війни; звичаями у морському праві; з основними приписами імперативного звичаєвого права (такими як заборона нападницької війни, елементарні права людини (такі як заборона геноциду, тортур, рабства чи расової дискримінації), право самовизначення народів, звичаї, в основі яких лежать принципи суверенітету, рівності та ін.) та практикою їхнього застосування.

Результати навчання:

знати:

 • теоретичні засади та властивості правового звичаю як джерела права.
 • місце правового звичаю у різних правових системах сучасності.
 • роль і значення правового звичаю як регулятора міжнародних відносин та міжнародної торгівлі.

вміти:

 • дати оцінку правовому звичаю як сучасному джерелу права.
 • визначити сфери звичаєво-правового регулювання суспільних відносин.
 • проводити порівняльний аналіз правових звичаїв різних народів і держав.
 • аналізувати і застосовувати основні положення сучасного (цивільного, торговельного, міжнародного, імперативного тощо) звичаєвого права.
 • виявляти наявність або відсутність усталених практик і звичаїв у конкретних правовідносинах.

 

Рекомендована література

 1. Кушинська Л. Звичаєве право України. – К., 2013. – 209 с.
 2. Толкачова Н. Звичаєве право / Наталія Толкачова. – К., 2006. – 367 с.;
 3. Шандра Р. Звичай як джерело міжнародного права: історико-правовий аспект / Роман Шандра // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів, 2017. – С. 121-124.
 4. Васянович О. Правовий звичай у правових системах сучасності: Монографія. – Київ, 2014.
 5. Бехруз Х. Порівняльне правознавство: підручник. – Одеса: Фенікс, 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму