Зобов’язальне право: наукові проблеми (приватно-правова)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Коссак В. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами теоретичних знань у сфері зобов’язально-правових відносин та вивчення правового регулювання зобов’язань із передачі майна, надання послуг, виконання робіт, зобов’язань із спільної сумісної діяльності, у сфері інтелектуальної власності, а також проблем правового регулювання деліктних та інших позадоговірних зобов’язань та зобов’язальних правовідносин у інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності.
Предмет: акти законодавства України в сфері зобов’язальних правовідносин, міжнародні договори, акти вищих судових інстанцій, навчальна та монографічна література.

Рекомендована література

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–42. – Ст. 492.
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
 5. Кодекс торговельного мореплавства України.
 6. Повітряний кодекс України.
 7. Закон України “Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №3.
 8. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради. -1991. -№30.
 9. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від  23 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради. -1999. -№ 5-6.
 10. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22 лютого 2000 року // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №20.
 11. Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради. -1997. – №46.
 12. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради. -1992. – №30.
 13. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради. -1998. – №16.
 14. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 року (викладений у новій редакції Законом України від 4 жовтня 2001 року) // Відомості Верховної Ради. – 1996.- №18.
 15. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991.- №49.
 16. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 11 липня 2001 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 13.
 17. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 1 червня 2000 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7.
 18. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 рокку // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7.
 19. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 8.
 20. Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 17 січня 2002 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 21.
 21. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 7.
 22. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 32.
 23. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 1.


СУДОВА ПРАКТИКА

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про спадкування» № 7 від 30.05.2008.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» № 9 від 06.11.2009.


Базова література

 1. Гражданское право. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М.: Проспект, 2000.
 2. Зобов’язальне право. Під ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 3. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975.


Допоміжна література:

 1. Хозяйственное право. Под ред. Мамутова В.К.- К.: Юрінком Інтер, 2002.
 2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. В 4-ох томах.- М.: Статут, 2000-2003.
 3. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М.: Норма, 2001.
 4. Вінник О.М. Інвестиційне право України. – К.: Атіка, 2000.
 5. Гражданское право Украины. Под ред. Пушкина А.А., Самойленко В.М.- Харьков: Основы, 1996.
 6. Гражданское право. Под ред. Садикова О.Н. – М., 1997.
 7. Гражданское право. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К.- М.: Проспект, 2000.
 8. Гражданское право. Под ред. Суханова Е.А. – М.: Бек, 2002.
 9. Дністрянський С. Цивільне право. Т.1. – Відень, 1919.
 10. Зобов’язальне право. Під ред. Дзери О.В. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
 11. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975.
 12. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — О. : Астропринт, 2006.
 13. Карамишин А. Новое о квалификации гражданско-правового договора // Хозяйство и право.- 2001.- №9.
 14. Кипитник І. І. Особливості правового регулювання договору комерційної  концесії (франчайзингу). Автореф. дис.  … канд. юрид. наук. Харків, 2003.
 15. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти). – Одеса: Юридична література, 2008.
 16. Кодифікація приватного (цивільного) права України. За ред. А. С. Довгерта. К.2000.
 17. Коссак В. М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України / В кн. “Гармонізація законодавства України з правом європейського союзу”. Львів, 2003.
 18. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).- Львів: Центр Європи, 1996
 19. Коссак В.М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового цивільного кодексу України. В кн. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. Львів.2003. С.21-31.
 20. Коссак В.М.Правові засади іноземного інвестування в Україні. – Львів: Центр Європи, 1999.
 21. Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестицыонной леятельности в строительстве. К. :Наук. думка, 1993.
 22. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності.- К.: Юрінком Інтер, 1999.
 23. Малиновська В. Договори в сфері підприємницької діяльності та їх ознаки //  Право України. – 2001. – № 11.
 24. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950.
 25. Олюха В. Г. Цивільно-правовий договір, поняття, функції та система. Автореф. дис. канд. юрид. наук. К, 2003.
 26. Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України: монографія / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Правова єдність, 2009.
 27. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.- М.: Статут, 1998.
 28. Попов А.А. Правовые основы внешнеэкономической деятельности.- Харьков: Каравелла, 2001.
 29. Попов А.А. Торговое право.- Харьков: Каравелла, 2000.
 30. Процьків Н. М. Правове регулювання , розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України. Автореф. дис. наук. К, 2003.
 31. Смирнова Н. Н. Договорное право. СПб:000 Изд-во “Лаофи”,2001.
 32. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право.- К.: А.С.К., 2001.
 33. Цивільне право України. Під ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 34. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Інвестиційне право України.- Суми, 2001.
 35. Шишка Р.Б. Інвестиционное право Украины. – Харьков: Еспада, 2000.
 36. Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2001.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua

Матеріали

Робоча програма Зобов’язальне право наукові проблеми

Зобов’язальне право наукові проблеми. Практикум.

Зобовязальне право. наукові проблеми Комплекс
тести Зобовязальне право

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму