Земельне право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Федорович В. І.
716Барабаш Н. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Федорович В. І.
доцент Ващишин М. Я.
Чопко Х. І.
Барабаш Н. П.
доцент Жолнович О. І.
Шпарик Н. Я.
Вісьтак М. Я.

Опис курсу

Метою вибіркової навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни; поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки; контроль за якістю засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин та їх подолання; формування у студентів наукових знань; формування у студентів критичного ставлення до новел законодавства в сфері земельного права. Завданням є : сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу.

Рекомендована література

Література

Базова література

 1. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник.– К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712с.
 2. Аграрне право України: Підручник / [Багай Н. О., Бондар Л. О., Гуревський В. К. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного. – К.: Істина, 2005. – 448 с.
 3. Аграрне право України: підручник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гребенюк М. В. і ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
 4. Екологічне право. Особлива частина: Підручник для студ. юридич. вузів і факультетів. Повний академічний курс / [Андрейцев В. І., Балюк Г. І., Бобкова А. Г. і ін.]; за ред. В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
 5. Ерофеев Б. В. Земельное право России: учебник / Борис Владимирович Ерофеев. – [9-е изд., перераб.]. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 655 с.
 6. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид. н., проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
 7. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.
 8. Земельное право: учебник / [Быстров Г. Е., Бабанов А. В., Гусев Р. К. и др.]; под ред. Г. Е. Быстрова, Р. К. Гусева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 720 с.
 9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково- навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]. за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 10. Земля: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / [Фурса С. Я., Фурса Є. І., Косенко В. М. Та ін]; за ред. С. Я. Фурси. – [3-є вид.]. – К.:

– навчальний посібник. За ред. проф Н.І.Титової. —Львів, ПАЇС, Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2008. – 823 с.

11.Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

12.Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посібник / [Єрмоленко В. М., Гафурова О. В., Гласова О. В. та ін.]; за ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2007. – 282 с.

13.Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре‖, 2008. – 600 с.

14.Сыродоев Н. А. Земельное право. Курс лекций: учеб. пособие. / Николай Алексеевич Сыродоев. – М.: Проспект, 2009. – 368 с.

15.Шеремет А. П. Земельне право України: Навчальний посібник / Шеремет А. П. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 632 с. Допоміжна: 1. Земельне право України: підручник; за ред. О.О.Погрібного та І.І.Каракаша. — К.:Істина, 2009.- 600 с.

 1. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України. Науково2005.- 368 с.
 2. Земельне право України: підручник./ Семчик.В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В.- К.; Вид.Дім ―Ін Юре‖, 2008. 600 с.

18.Вівчаренко О.А. Правово охорона земель в Україні : монографія / О.А.Вівчаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.

19.Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496 с.

20.Боголюбов С.А. Земельное право : учебник. – М. : Юрайт — Издат, 2009. – 402 с.- ( Основы наук ).

21.Сыродоев Н.А. Земельное право. Курс лекций : учеб. пособие. – М. : Проспект, 2009. – 368 с.

22.Адиханов Ф. Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли / Ф. Х. Адиханов // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 32-39.

23.Аксененок Г. А. Земельные правоотношения в СССР / Георгий Александрович Аксененок. – М.: Госюриздат., 1958. – 424 с.

24.Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / [Даниленко А. С., Білик Ю. Д., Гарбуз М. Ю. та ін.]; за ред. Ю. Д. Білика. – К.: Урожай, 2004. – 96 с.

25.Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация / С. Алексеева // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30-33.

26.Андрейцев В. І Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. – К.: Знання, 2007. – 445 с.

27.Андрейцев В. І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України / В. І. Андрейцев // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 2. – С. 3-19.

28.Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. / В. І. Андрейцев. – К.: Істина, 1999. – 320 с.

29.Андрейцев В. І. Суверенній Україні – нову „Земельну Конституцію‖ (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) / В. І. Андрейцев // Право України. – 1999. – № 9. – С. 58-65.

30.Бабміндра Д. І. Проблеми ринку земель в Україні та шляхи їх розв’язання / Д. І. Бабміндра, Т. І. Єлефтеріаді // Землеустрій і кадастр. – 2003. – № 2. – С. 49-55.

31.Бакай О. А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову / О. А. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 105-106.

32.Барабаш А. Правовий режим земельних ділянок, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватними власниками та користувачами / А. Барабаш, Р. Барабаш // Право України. – 2007. – № 4. – С. 111-114.

33.Бахуринська М. Особливості суб’єктного складу земельних концесійних правовідносин / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 49-54.

34.Бахуринська М. Шляхи вдосконалення правового регулювання концесії: земельно- правовий аспект / Марія Бахуринська // Юридична Україна. – 2009. – № 7. – С. 76- 81.

35.Бердніков Є. Трансформація інституту постійного землекористування з прийняттям нового Земельного кодексу України / Є. Бердніков, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60-66.

36.Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15-18.

37.Берлач А. І. Правове забезпечення земельної та аграрної реформи в Україні / А. І. Берлач // Право України. – 1998. – № 11. – С. 125-128.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму