Юридична техніка у континентальній правовій системі

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: формування практичних знань і навиків, необхідних юристу для успішного здійснення правотворчої та правозастосовна діяльності; узагальнення та вивчення позитивного досвіду (правотворчого, інтерпретаційного, правореалізаційного).

Предмет: закономірності створення та ефективного функціонування права та здійснення юридичної діяльності; взаємозумовленість юридичної техніки особливостями правової системи, історичний зв’язок юридичної техніки з правом; специфіка юридичної техніки в континентальній правовій системі.

Зміст курсу:

 • поняття, види й значення юридичної техніки;
 • особливості юридичної техніки в континентальній правовій системі;
 • юридична термінологія;
 • юридичне письмо;
 • юридичні конструкції;
 • юридичні презумпції;
 • юридичні фікції;
 • юридичні аксіоми і преюдиції;
 • юридичні символи;
 • юридичні застереження;
 • техніка правотворчості;
 • правореалізаційне та правозастосовна техніка.

Рекомендована література

Основна

 1. Курс лекцій з питань законотворчості: навч. посіб. / за ред. О.Л. Копиленка, О.В. Богачової. – К.: МП «Леся», 2011. – 456 с.
 2. Онищук І. І. Техніка юридичного письма в нормативно-правових актах: монографія. – Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки, 2014. – 228 с.
 3. Подорожна Т.С. Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції: монографія / Подорожна Т.С. – Львів: ПАІС, 2009. – 196 с.
 4. ШутакІ.Д. Юридична техніка: навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І.Д. Шутак, І.І. Онищук. – Івано-Франківськ, 2013. – 496 с.
 5. Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак. – Івано-Франківськ :
  Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної
  техніки. Дрогобич : Коло, 2015. – 228 с.

 

Допоміжна

 

 1. Bentham Jeremy. The works of J. Bentham Published by J. Bowring // William Tait. – Vol. 3. – Edinburg, 1838 – 1843. – 622 p.
 2. Cappelletti M. The Italian Legal System / Cappelletti M., MerrymenJ,Perillo – Stanford, 1967. – 264 p.
 3. Glendon M.A. Comparative Legal Traditions [Text] / Glendon M.A., Gordon M.W., Osakwe Ch. // Materials and Cases. – Minnesota, 1994. – 382 p.
 4. Hoecke Law as communication / Mark van Hoecke. – KatholiekeUniversiteit Brussel. Hart publishing. – 2002. – 224 p.
 5. Introduction to Jurisprudence by Lord Leajdof Hampstead. – Third Education. – London: Stevenss sons, 1972. – 373 p.
 6. Jääskinen Doctrine as Source of the International Unification of Law. / NiiloJääskinen // University of Helsinki. Finland. – 1985. – P. 123-128.
 7. JsenseeHandbunch des Stadtrechts der Bundesrepublik Deutschland [Text] J. Jsensee, P. Kirdhhaf – Heidelberg: Miller, 1987 – 1279 s.
 8. Koschaker Europa und das romischeRecht / Paul Koschaker. – Munchen; Berlin. – 1958. – 241 s.
 9. Schemers H.G. Judicial protection in the European / H.G. Schemers, D.F. Waelbraeck. – [4 thed]- Deventer, Boston: KluwerLawand Taxation Publishers, 1987.
 10. АарньоА. Систематизация и интерпретация законов. Несколько мислей о теоретической и практической юридической науке /Аулис Аарньо // Проблеми філософії права. – 2006-2007. – Т. ІV – V. – С. 135-148.
 11. АртикуцаН.В. Мова права і юридична термінологія / Н.В. Артикуца. – К.: Стилос, 2004. – 277 с.
 12. БерманГ. Дж. Право і революція. Формування західної традиції права: пер. з англ. / Гарольд Дж. Берман. – К.: IRIS, 2001. – 652 с.
 13. Василевич Г.А. Источникибелорусского права: принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина /Г.А. Василевич. – Минск: Тесей, 2008. – 216 с.
 14. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: монографія / Ю.Л. Власов. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2001. – 180 с.
 15. ГордимовА.В. Університетська юстиція як складова доктринальних джерел права романо-германської правової системи /А.В. Гордимов // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 30-35.
 16. ДавыдоваМ.Л. Факторы модернизации юридической техники в современном мире / М.Л. Давыдова // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: зб. наук.пр. / за ред.. С.В. Ківалова, Ю.С. Шемшученка. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 204-207.
 17. ДзейкоЖ.О. Законодавча техніка в Україні: іст-теорет. дослідж. [монографія] / Ж.О. Дзейко. – К.: Київ. ун-т, 2007. – 360 с.
 18. ДзейкоЖ.О. Стаття, глава, розділ закону як елемент його структури / Ж.О. Дзейко // Европ. перспективи. – 2014. – № 1. – С. 5-10.
 19. Заєць А.П. Роль правової доктрини і правових ознак у дефінітивній ідентифікації права / А.П. Заєць // Вісн. Акад. правових наук України. – 1997. – № 4(11). – С. 40-51.
 20. Законотворчість: словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. – Київ, 2005. – 160 с.
 21. ИерингР. фон. Юридическая техника / Рудольф фон Иеринг. – СПб., 1905. – 105 с.
 22. Инструментыобеспечения господства права в постконфликтных государствах. Мониторинг правових систем / ООН. – Нью-Йорк; Женева, 2006. – 63 с.
 23. КельзенГ. Чисте правознавство: з дод. Пребл. справедливості / Г. Кельзен; пер. з нім. О. Мокровольського. – К.: Юніверс, 2004. – 496 с.
 24. Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с.
 25. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / [Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова та ін.]; за заг. ред. О.І. Ющика. – К.: Парл. вид-во, 2007. – 208 с.
 26. КозюбраМ.І. Тенденції розвитку джерел права України в контексті європейських правоінтеграційних процесів / М.І. Козюбра // наукові записки. Нац. унів. «Києво-Могилянська Академія». – Т. 26: Юридичні науки. – К., 2004. – С. 3-9.
 27. Копиленко О.Л. Законознавство: навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Богачова, С.В. Богачов. – К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2011. – 152 с.
 28. КосовичВ.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: монографія / В.М. Косович – Львів: Тріада – плюс, 2010. – 212 с.
 29. КосовичВ. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія / В.М. Косович. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с.
 30. ЛебеденкоВ.І. Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування / В.І. Лебеденко // Інформація і право. – 2014. – № 2 (11). – С. 53-54.
 31. ЛуцьЛ.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України  (теоретичні аспекти): монографія / Л.А. Луць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.
 32. ЛуцьЛ.А. Механізм взаємодії джерел європейського права / Л.А. Луць // Порівняльно – правові дослідження. – 2007. – №1-2. – С. 107-112.
 33. ЛуцьЛ.А. Сучасні правові системи світу: навч. посіб. / Л.А. Луць. – Львів: юрид. ф-т ЛНУ ім. І. Франка, 2003 – 247 с.
 34. Ляшенко В.М. Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння світу: дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.12 / Ляшенко В.М. – К., 1999. – 198 с.
 35. Мельник О.М. Національне законодавство: фактори ефективності та шляхи вдосконалення // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія. – К.: Кондор – Видавництво, 2012. С. 59-73.
 36. Мочульська М.Є., Семків В.О. Правова доктрина в континентальній правовій системі: монографія /М.Є. Мочульська, В.О. Семків. – Львів: Світ, 2015. – 432 с.
 37. Ничка Ю.В. Правотворчість в європейських правових системах континентального типу: теоретичні та порівняльно – правові аспекти / Ю.В. Ничка // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2010.- № 3. – С. 82-89.
 38. НорберР. Историческое введение в право [учебное пособие] / Рулан Норбер . – М.: NOTA BENE, 2005. – 672 с.
 39. Онищук І.І. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання вимог до юридичної техніки / І.І. Онищук // Юридична Україна. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – № 36 (102) – С. 22-27.
 40. Пархоменко Н.М. Система джерел права у романо-германській правовій сім’ї / Н.М. Пархоменко // Порівняльне правознавство (правові системи світу): Монографія / [за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко]. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – С. 20-50.
 41. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко; за заг. ред. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.
 42. Рабінович П.М. Юридична техніка законотворення в Україні: загальні проблеми / П.М. Рабінович /Вісн. Акад. правових наук України. – 1998. – № 2. – С.18-27.
 43. Розенфельд Н.А. Коротка методика юридичного аналізу ефективності застосування законодавства /Н.А. Розенфельд.– К.: Юстініан, 2009. – 47 с.
 44. Селіванов А.О. Судове право: нова галузь права чи теоретична думка? / А.О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №6. – С. 6-9.
 45. Ситар І.М. Правові системи сучасності (західна традиція права): навч. посіб. / І.М. Ситар. – Львів: ЛьДУВС, 2009. – 408 с.
 46. СтецикН.В. Деякі аспекти технології судової правотворчості /Н.В. Стецик // Часопис Акад. адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 1-6.
 47. ТополевськийР.Б. Система джерел права: поняття, види, структура / Р.Б. Тополевський //Вісн. Нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 20. – С. 160-164.
 48. Федущак-ПаславськаГ.М. До питання про конвергенцію сучасних правових систем світу: історико-правовий аспект / Г.М. Федущак –Паславська // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. І.Франка. – 2010. – Вип. 51. – С. 81-88.
 49. Харитонова О.І., ХаритоновЄ.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції: посібник / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – Харків: Одіссей, 2002. – 590 с.
 50. ЦиппеліусР. Юридична методологія: пер. з нім. /Р. Циппеліус. – К.: Реферат, 2004. – 176 с.
 51. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.
 52. ШутакИ.Д. Соотношение технологий правотворческой деятельности в современных європейських правових системах И.Д. Шутак // Вестн. Волгогр. гос. у-та; Сер. 5, Юриспруд. – 2013. – № 2(19). – С.174-179.
 53. Шутак І.Д. Доктринальні основи юридичної техніки / І.Д. Шутак // Европ. перспективи. – 2013. – № 4. – С. 5-9.

Матеріали

Юридична техніка.Комплекс навчально-методичного забезпечення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму