Юридична психологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Жолнович І. В.
813Мазур М. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826доцент Жолнович І. В.
Мазур М. Р.
Баєва Н. П.

Опис курсу

Метою даної навчальної дисципліни є формування у студентів цілісних знань про предмет та структуру юридичної психології, її зміст, психологічних особливостей поведінки людини у сфері відносин, які регулюються правом, а також розвиток у студентів психологічної компетенції, необхідної для реалізації їх професійної діяльності. Юридична психологія є прикладною наукою. Її «батьківськими» дисциплінами в рівній мірі є психологія і юриспруденція. В галузі суспільних відносин, які регулюються нормами права, психічна діяльність людей має своєрідні риси, психічні закономірності виступають тут в особливих проявах і сполученнях, котрі невластиві іншим умовам людського життя. Тому, лише тоді, коли студент синтезує правові знання зі знаннями психології людської поведінки, він може стати компетентним спеціалістом. Отже, юридична психологія – це наука, яка вивчає закономірності та механізми психічної діяльності людей у сфері відносин, що регулюються правом.

Рекомендована література

 1. Бандурка А.М. Юридическая психология: учебник / А.М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е.В. Землянская. – Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 596 с.
 2. Бедь В.В. Юридична психологія / Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і переробл. – К.: МАУП, 2004. – 436 с.
 3. Бочелюк В.Й. Юридична психологія / Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
 4. Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник для вузов / В. Л. Васильев. – СПб. : Питер, 2003. – 656 c.
 5. Димитров А.В. Основы пенитенциарной психологии: Учебное пособие / Димитров А. В., Сафронов В. П. – М., 2003. – 176 с.
 6. Еникеев М. И. Юридическая психология : учебник / М. И. Еникеев. – М. : НОРМА – ИНФРА ∙ М, 2003. – С. 253.
 7. Коновалова В.О. Юридична психологія / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько // НЮАУ ім. Я. Мудрого.- Харків «Право», 2008. – 240 с.
 8. Орбан-Лембрик Л.Е.Юридична психологія: навч. Посібник [Текст]  / Л.Е. Орбан-Лембрик, В.В. Кощинець – Чернівці: Книги – ХХІ, – 448с.
 9. Основи загальної та юридичної психології : навч. посіб. / Н. Р. Бобечко, І. І. Когутич, В. П. Бойко, І. В. Жолнович, Н. П. Баєва; ред.: В. Т. Нор; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2014. – 279 c.
 10. Психологія слідчої діяльності: навчальний посібник / В.Г. Андросюк, О.М. Корнєв, О.І. Кудерміна та ін.: за заг. ред. Л.І. Казміренко. – К.: Правова єдність, 2009. – 200 с.
 11. Романов В.В. Юридична психологія [Текст] / В.В. Романов // Підручник. – М.: Юристъ, 1998.- 488 с.
 12. Черновський О. К. Теоретичні засади та прикладні аспекти сучасної судової психології [Текст] : монографія / Черновський О. К. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 351 с.
 13. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология: Вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 2000. – 256с.
 14. Шепітько В.Ю. Психологія судової діяльності / Навч. посібник. – Х.: Право, 2006. – 160 с.
 15. Юридична психологія: підручник / Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.: заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-є, доопр. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 352 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму