Українська мова за професійним спрямуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Дудаш Т. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЮРД-11доцент Дудаш Т. І.
ЮРД-12професор Косович В. М.
ЮРД-13Ничка Ю. В.
ЮРД-14Стецик Н. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни студентами юридичного факультету 1 семестру навчання є українська правова мова.

Міждисциплінарні звʼязки: навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» повʼязана з такими навчальними дисциплінами як українське ділове мовлення, теорія держави і права, юридична техніка, юридична технологія.

Програма навчальної дисципліни для студентів юридичного факультету 1 семестру навчання складається з одного змістового модулю «Правова мова».

 

 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечити оволодіння студентами юридичної мовою та вироблення вмінь і навичок щодо її використання у професійному мовленні.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» студентами юридичного факультету 1 семестру навчання є:

вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у юридичній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників;

виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

розвивати творче мислення студентів;

виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.

сформувати навички оперування фаховою термінологією у наукових текстах

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:
особливості юридичної термінології та норми сучасної української юридичної мови й практично оволодіти ними;

види юридичних термінів

правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів;

влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній юридичній діяльності;

вміти:

сприймати, відтворювати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ПРАВОВА МОВА

Змістовний модуль «Правова мова» містить шість тем.

 

Тема 1 «Особливості правової мови»

 1. Значення мови у практичній роботі правника.
 2. Лексичний склад правової мови.
 3. Стилістичні особливості правової мови.
 4. Синтаксичні особливості правової мови.

 

Тема 2 «Особливості юридичних документів»

 1. Документ та юридичний документ: поняття, ознаки
 2. Види юридичних документів
 3. Загальні вимоги до оформлення документів
 4. Типові помилки у юридичних документах.
 5. Структурування юридичного тексту.
 6. Аргументування у юридичних текстах. Побудова аргументів.

 

Тема 3 «Особливості правореалізаційних актів»

 1. Поняття та особливості правореалізаційних актів.
 2. Структура правореалізаційного акта.
 3. Вимоги до мови заяв. Особливості оформлення заяв.
 4. Особливості оформлення позовних заяв.
 5. Вимоги до мови договорів. Особливості оформлення договорів.

Тема 4. «Особливості правозастосовних актів»

 1. Поняття та види правозастосовних актів.
 2. Структура правозастосовних актів.
 3. Вимоги до мови правозастосовних актів органів виконавчої влади.
 4. Вимоги до мови процесуальних правозастосовних актів.
 5. Вимоги до мови рішень судів.

 

Тема 5 «Особливості правотворчих актів»

 1. Поняття та види правотворих актів.
 2. Структура закону та підзаконного акта.
 3. Вимоги до мови законів.
 4. Вимоги до мови підзаконних актів.

 

Тема 6 «Особливості наукових юридичних текстів»

Теоретичні запитання

 1. Мовні особливості та різновиди наукового стилю у юриспруденції.
 2. Оформлення результатів наукової діяльності у юриспруденції.
 3. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.
 4. Анотування і реферування наукових текстів.
 5. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення посилань.
 6. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.
 7. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової роботи з юридичних наук.

Рекомендована література

 1. Артикуца Н. Проблеми і перспективи вивчення юридичної термінології / Н. Артикуца // Право України: – 1998. – № 4. – С.56-57.
 2. Артикуца Н. Термінологія законодавства і проблеми законодавчих дефініцій // зб. тез Міжнар. наук. конф. “Шості осінні юридичні читання” / Н. В. Артикуца. – Хмельницький : Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. “Шості осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовт.). Ч. 1, 2007 – С. 6-13
 3. Артикуца Н. Якість законодавчого тексту у світлі юридико-лінгвісничних вимог / Н. В. Артикуца. − Миколаїв: Сучасний вимір держави та права: зб. наук. праць; Одес. нац. юрид. акад., Миколаїв. навч. центр, 2008. – С. 30-32
 4. Арутюнова Н.Д. Функциональные типы языковой метафоры / Н.Д. Арутюнова // Серия литературы и языка. − № 4. – 1978. – Т. 37. – С. 333-343
 5. Вербенєц М. Б. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. Б. Вербенєц ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – К., 2004. – 15 с.
 6. Головченко В.В. Юридична термінологія : довідник / В.В. Головченко, В.С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 219 с.
 7. Дудаш Т. І. Юридична мова: посібник-практикум. – Львів, 2013. – 83 с.
 8. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства: підручник / М.С. Зарицький. – К.: Політехніка, 2004. – 124 с.
 9. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: учебное пособие / Н.Н. Ивакина. – М.: БЕК, 1997. – 348 с.
 10. Клочко М.  Джерела походження та способи творення юридичних термінів України / М. Клочко // Вісник академії правових наук України. – 2009. – №4. – С. 223-231.
 11. Краснянская Т.И. К обоснованию понятия «напряженность слова» в судебной коммуникации / Т.М. Краснянская // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 35-38
 12. Красовская О.В. Судебная коммуникация: некоторые трудности взаимодействия / О.В. Красовская // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 42-45
 13. Кыркунова Л.Г. Судебная речь: методика работы над композицией / Л.Г. Кыркунова // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С.53-57
 1. Пыж А.М. Язык и право в свете юрислингвистики / А.М. Пыж // Юрислингвистика-10: Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвузовский сборник научных трудов / под ред. Н.Д. Голева и Т.В. Чернышовой. – Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 67-78
 1. Солодухина А.О. Солодухин О.А. Юридический диалог. Теория и практика / А.О. Солодухина, О.А. Солодухин. – М.: Экспертное бюро-М, 1998. – 128 с.
 2. Суперанская А.В. Общая терминология. Вопросы теории / А.В. Суперанская, Н.В. Полольская, Н.В. Васильева; отв. ред. Т.В. Канделаки. – М.: Либроком, 2012. – 248 с.
 3. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: підручник / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К.: Знання, 2008. −
 4. Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав / С.П. Хижняк; под ред. Л.И. Баранниковой.− Саратов, 1997. – 245 с.
 5. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. − 2-ге видання. – К: Алерта, 2011. – 696 с.
 6. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учебно-практическое пособие / Е.С. Шугрина. – М: Дело, 2000. – 272 с.
 7. Яцишин Н.П. Юридична термінологія як об’єкт мовознавчих досліджень / Н.П. Яцишин // Термінознавство. – 2011. − №6. – С. 219-222.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму