Трудове право (для економічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Семків В. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Шандра Р. С.
Ригіна О. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна покликана сприяти формуванню у студентів економічного факультету теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм трудового права, високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

  • освоєння теоретичного матеріалу;
  • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері трудових правовідносин;
  • підготовка студентами проектів правових документів (наказів, трудових договорів та ін.).

Рекомендована література

  1. Трудове право України: Академічний курс: підр. для студ. вищ. навч. закл. //За ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-тє вид., переробл. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін.Юре”, 2014. – 552 с.
  2. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін. ; за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.
  3. Трудове право України: Підручник / Ю. П. Дмитренко. – К., 2009.
  4. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / За заг.ред. Н. М. Хуторян. – К., 2004.
  5. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К., 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму