Система стримувань і противаг в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Мочульська М. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024Мочульська М. Є.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Система стримувань і противаг в Україні» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста галузі знань 0304 «Право», спеціальності 8.03040101 «Правознавство». Предметом вивчення навчальної дисципліни є національне законодавство, законодавство окремих зарубіжних держав, доктринальні джерела.

Міждисциплінарні зв’язки: для всестороннього засвоєння спецкурсу «Система стримувань і противаг в Україні» необхідні знання таких дисциплін, як «Загальна теорія держави та права», «Конституційне право України», «Історія держави і права України», «Конституційне право зарубіжних країн» та ін.

В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: форма держави, її елементи; форма правління, види держав за формою правління; характеристики республік; джерела права, їх види; ґенеза форми правління України; конституційно-правовий статус Верховної Ради України; конституційно-правовий статус Президента України; конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України; особливості судової влади в Україні та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Система стримувань та противаг як елемент поділу державної влади.
2. Особливості механізму поділу державної влади в Україні.

Рекомендована література

Нормативні джерела

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.
2. Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991, затверджений постановою № 1427-XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – ст.502.
3. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12 Про політичні партії в Україні. Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2365-III: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14
4. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 № 55-XII// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – N 31. – ст.429.
5. Закон України «Про вибори народних депутатів України».-Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73
6. Закон України «Про вибори Президента України» від 05.03.1999 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14/print1453111527179208
7. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. – Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366
8. Закон України «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулюван¬ня» від 19 листопада 1992 р. № 2796-XII. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.6
9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №30. – Ст.260.
10. Про відновлення дії окремих положень Конституції України: Закон від 21.02.2014 № 742-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.143
11. Про всеукраїнський референдум: Закон від 06.11.2012 № 5475-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 44-45, ст.634
12. Про Кабінет Міністрів України: Закон від 27.02.2014 № 794-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 13, ст.222
13. Про Конституційний Суд України: Закон від 16.10.1996 № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 49, ст.272
14. Про міжнародні договори в Україні. Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – N 50. – ст.540.
15. Про проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 р. № 1427: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
16. Про Регламент Верховної Ради України: Закон від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133 (зі змінами).
17. Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України: Постанова ВРУ від 22.02.2014 № 757-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 11, ст.158
18. Про статус народного депутата України. Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1993. № 3. Ст. 17(В редакції Закону від 22.03.2001, ВВР, 2001, 42, ст. 212, із змінами, внесеними згідно із Законами від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264, від 12.09.2002, ВВР, 2002, №43, ст.314)
19. Регламент Конституційного Суду України. Затв. Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.1997 // Вісник КСУ. 1997. № 7.

Рішення Конституційного Суду України

1. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Ст. 2597
2. Рішення Конституційного Суду України № 1-46/2003 від 25.12.2003 у справі за конституційними поданнями про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України) Офіційний вісник України. – 2003., № 52, том 1, стор. 327
3. Рішення Конституційного Суду України від 27 квітня 2000 р. № 7-рп/2000 (справа про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/ v007p710-00
4. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 р. №6-рп/2008 (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v006p710-08
5. Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 №2-рп/2003 (справа про повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/v002p710-03
6. Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008 (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08
7. Рішення Конституційного суду України № 17-рп від 17 жовтня 2002 р. (щодо повноважності Верховної Ради України). – В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 4 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2004.- С.52-60.
8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука В. С., Подгорної В. В., Кислої Т. В. про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 5 жовтня 2005 р. № 6-рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 41. – Ст. 2605.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) вiд 16 квітня 2008 р. № 6-рп/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 32. – Ст. 1056.
10. Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008 (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08

Базова спеціальна література
1. Бабенко К. А. Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий аналіз): дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.02 / К. А. Бабенко. – Київ, 2004. – 212 с.
2. Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права. Монографія [Текст] / Ю.Г.Барабаш. — Х.: Право, 2008. — 219 с.
3. Бариська Я. О. Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Я.О. Бариська ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2010. — 215 с.
4. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : моногр. — Запоріжжя, 2005. — 540 с.
5. Веніславський Ф.В. Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.02. – Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., – 212 с.
6. Влада в Україні: шляхи до ефективності / ред. рада : О. Д. Святоцький (голова) та ін. — К., 2010. — 688 с.
7. Георгіца А. З., Волощук О. Т. Концепція розподілу влад: становлення, розвиток, застосування : моногр. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2013. — 311 с.
8. Жук Н.А. Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Н.А. Жук. – Харків, 2006. – 21 с.
9. Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз / Р. С. Мартинюк. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – 352 с.
10. Павленко Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід [Текст] / Р. М. Павленко. – К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – 253 с.
11. Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : моногр. / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. — X., 2010. — 384 с.
12. Процюк І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління : монографія / І. В. Процюк; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2012. – 583 c.
13. Серьогіна С.Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики: монографія [Текст] / С. Г. Серьогіна ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2011. – 764 с.

Матеріали

робоча програма система стримувань і противаг

питання на семінар – заочне

питання на іспит – заочне

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму