Судовий захист земельних прав громадян

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Федорович В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Федорович В. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Судовий захист земельних прав громадян» є здобуття теоретичних знань щодо основних прав громадян України на землю – права власності, права користування земельними ділянками, оренди земель, обмежених речових прав на чужі земельні ділянки; правових форм захисту земельних прав громадян, способів такого захисту, щодо особливостей захисту земельних прав громадян на різних етапах їх реалізації: набуття, зміни, припинення; а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з судовим захистам земельних прав громадян реалізацією норм земельного та іншого законодавства, що регламентує відносини у зазначеній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Судовий захист земельних прав громадян» є ознайомлення студентів із законодавством, яке регулює відносини у сфері гарантій та захисту земельних прав громадян, практикою його застосування у сфері захисту основних прав громадян на землю; аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Законодавство

 

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верхо­вної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.
 3. Господарсько-процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. -Ст. 446.
 6. Закон України „ ” від 11.05.2004 р. № 1701-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.
 7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.
 8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Вер­ховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 04.1993 р. № 284 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10.- Ст. 193.
 1. Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри та Порядок визна­чення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” від 17.11.1997 р. № 1279 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 47. – Ст. 40.
 2. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів „Про затвер­дження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територі­альних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і вне­сення змін до наказу Держкомзему від 12 грудня 2003 року № 312” від 28.04.2009 р. № 205 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40. – Ст. 1362.

12.Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України „Про затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства” від 19.02.2013 р. № 104 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 21. – Ст. 716.

 

 Судова практика

 1. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408?OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=E5DB134E2C2BE3D7C3256EBD00373408&Count=500&;
 2. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 6 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 3. Про практику застосування господарськими судами земельного зако­нодавства: Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 02.02.2010 р. № 04-06/15 – Режим доступу: vgsu.arbitr.gov.ua
 4. Земельні ділянки. Законодавство. Роз’яснення. Судова практика. // Бю­летень законодавства і юридичною практики. – 2008. – № 12. – 416 с.
 5. Практика розгляду судами земельних спорів, 2009. // Бюлетень законо­давства і юридичної практики. – 2010. – № 5. – 348 с.

 

Підручники, навчальні посібники

 1. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.
 2. Земельне право: підручник / [Шульга М. В., Багай Н. О., Гордєєв В. І. і ін.]; за ред. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – Розділ ІХ. – С. 234-258.
 3. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Но-сік В. В. і ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – Розділ 8. – С. 179-189.
 4. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинина. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 423 с.
 5. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.
 6. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гав-риш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – Розділ 11. – С. 268-292.
 7. Земельне право України: Підручник / [Шульга М. В., Анісімова Г. В., Багай Н. О. і ін.]; за ред. докт. юрид наук, проф. М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
 8. Земельне право: підручник / [Шульга М. В., Багай Н. О., Гордєєв В. І. і ін.]; за ред. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2013. – Розділ ІХ. – С. 234-258.
 9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / [Титова Н. І., Позняк С. П., Гуревський В. К. і ін.]. за ред. докт. юрид. наук, проф. Н. І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 10.  Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.
 11. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Но-сік В. В. і ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – Розділ 8. – С. 179-189.
 12. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – Розділ 13. – С. 349-380.

Спеціальна література

 1. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрей-цев. – К.: Знання, 2007. – Розділ Х. – С. 200-224.
 2. Балюк Г. І. Деякі проблеми вирішення судами земельних спорів / Г. І. Ба-люк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 6 (80). – С. 68-81.
 3. Ващишин М. Я. Проблеми підвідомчості земельних спорів / М. Я. Ва-щишин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012 – С. 225-227.
 4. Ващишин М. Я. Розмежування компетенції органів, які вирішують зе-мельні спори / М. Я. Ващишин // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. Випуск 28. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В. Сте-фаника, 2012. – С. 216-223.
 5. Вівчаренко О. А. Гарантії права власності на землю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земель-не право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / О. А. Вівчаренко. – К., 2005. – 20 с.
 6. Джавадов Х. А. Гражданско-правовая ответственность за нарушения земельного законодательства (на опыте Украины, Азербайджана и Рос-сии): Монография / Джавадов Хікмет Аловсат Огли. – К.: Издательство „Юридична думка”, 2009. – 272с.
 7. Дрозд О. Ю. Адміністративна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. Ю. Дрозд. – К., 2010. – 20 с.
 8. Дякін Я. Класифікація злочинів у сфері земельних відносин / Ярослав Дякін // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 148-151.
 9. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Курило. – К.: „Центр учбової літератури”, 2013. – 536 с.
 10. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007. – 896 с.
 1. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред. А. П Геть­мана, М. В. Шульги. – 6-те вид, допов. – Х.: Одіссей, 2009. – 624 с.
 2. Ільницький О. В. Земельні спори та порядок їх вирішення в Україні: адміністративно-правовий підхід: монографія / Олег Володимирович Ільницький. – Львів: ФОП П’ятаков, 2011. – 338с.
 3. Ковтун О. М. Розмежування цивільної, господарської та адміністратив-ної судових юрисдикцій у вирішенні земельних спорів і перспективи за-провадження спеціальної земельної юрисдикції в Україні / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 2 (18). – С. 149-151.
 4. Краснова М. В. Правові аспекти гарантій прав на землю / М. В. Краснова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Вип. 58. – С. 144-148.
 1. Лейба Л. В. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельно­го законодавства як гарантія земельних прав / Л. В. Лейба // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 102. – С. 96-102.
 2. Лейба Л. В. Земельні спори та порядок їх вирішення / Людмила Васи-лівна Лейба; за ред. проф. М. В. Шульги. – Х.: Право, 2007. – 160 с.
 3. Мельник Н. О. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісо-господарського виробництва: правові проблеми / Н. О. Мельник // Про-блеми законності. – 2009. – Вип. 103. – С. 146-152.
 4. Мельник Н. О. Втрати і збитки у сфері земельних відносин: спільні й відмінні риси / Н. О. Мельник // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 107. – С. 263-269.
 5. Мілімко Л. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Л. В. Мілімко. – Ірпінь, 2009. – 20 с.
 1. Мірошниченко А. М. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко. – 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.
 2. Мірошниченко А. М. Обрання належного способу захисту прав на зе-мельні ділянки / А. М. Мірошниченко // Адвокат. – 2011. – № 1 (124). – С. 26-31.
 3. Насушна О. Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері земельних правовідносин / Оксана Насушна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 100-103.
 4. Насушна О. В. Земельне правопорушення як підстава притягнення до адміністративної відповідальності / О. В. Насушна // Держава і право. – Випуск 46. – С. 267-272.
 5. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / за ред. В. М. Кравчука. – К.: Істина, 2007. – 632 с
 6. Оверковська Т. Господарсько-правова відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування / Тетяна Оверковська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 62-65.
 7. Оверковська Т. Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування / Тетяна Оверковська // Юридична Україна. – 2010. – № 2. – С. 68-71.
 8. Осетинський А. Юрисдикція судів з розгляду земельних спорів: роз-межування чи конкуренція? / А. Осетинський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 45-48.
 9. Пейчев К. П. Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України / К. П. Пейчев. – Х.: Фактор, 2011. – 472 с.
 10. Погрібний О. О. Окремі питання вирішення земельних спорів / О. О. По-грібний // Проблеми законності. – 2009. – Вип. 100. – С. 175-187.
 11. Погрібний О. О. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земель-ного права / О. О. Погрібний // Право України. – 2009. – № 9. – С. 11-14.
 12. Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах / О. Подцерковний // Право України. – 2009. – № 9. – С. 34-39.
 13. Рушинець Ю. Розмежування збитків, заподіяних власникам землі та земле-користувачам, і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського вироб-ництва / Юлія Рушинець // Юридична Україна. – 2011. – № 10. – С. 66-71.
 14. Саркісова Т. Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної від-повідальності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / Т. Б. Саркісова. – К., 2012. – 17 с.

34 Світличний О. П. Правовий аналіз визначення та застосування земель-но-правової відповідальності як спеціального виду юридичної відпо-відальності за порушення земельного законодавства / О. П. Світличний // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4-5 (102-103). – С. 139-145.

 1. Світличний О. Правові аспекти застосування терміна „самовільне за-йняття земельної ділянки” / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 100-103.
 2. Світличний О. Щодо систематизації норм адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 138-141.
 3. Сморж К. О. Особливості кримінальної відповідальності у сфері за-бруднення та псування земель / К. О. Смовж // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 145-149.
 4. Стахурський М. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України / М. Стахурський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 62-67.
 5. Стукаленко О. В. Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний і процесуальний аспекти): ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Стукаленко. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
 6. Хом’яченко С. І. Поняття і види земельних правопорушень / С. І. Хом’яченко // Предпринимательство, хазяйство и право. – 2000. – № 8. – С. 65-67.
 7. Червенко А. Г. Особливості шкоди, заподіяної земельним правопору-шенням / А. Г. Червенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 953-956.
 8. Черкаська Н. В. Юридичні ознаки та поняття самовільного зайняття земельної ділянки / Н. В. Черкаська, А. І. Пархоменко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1085-1090.
 9. Чорногуз А. Ф. Відшкодування збитків власникам землі та землекорис-тувачам за земельним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / А. Ф. Чорногуз. – К., 2012. – 20 с.
 10. Шульга А. М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальнеправо та кримінологія; кримінально-ви-конавче право” / А. М. Шульга. – Х., 2004. – 20 с.
 11. Яцун О. В. Особливості провадження по земельним спорам за участю суб’єктів публічної адміністрації в порядку адміністративного судочин-ства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 „Адміністративне право і процес; фінансове право; інформа-ційне право” / О. В. Яцун. – Запоріжжя, 2011. – 17 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму