Структура, організація та порядок діяльності Конституційного Суду України

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бедрій Р. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Бедрій Р. Б.

Опис курсу

Спецкурс «Структура, організація та порядок діяльності Конституційного Суду України» покликаний поглибити знання студентів щодо поняття та ознак інституту Конституційного Суду України, основних світових моделей організації роботи органів конституційної юстиції. Вивчаючи специфіку конституційно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України, студент розширює та збагачує знання про місце і роль Конституційного Суду України в системі органів державної влади, поглиблює розуміння щодо порядку формування, структури, повноважень, основних форм діяльності Конституційного Суду України, порядку підготовки до розгляду та порядку розгляду справ Конституційним Судом України. Крім того, даний спецкурс формує уміння студента використовувати досвід зарубіжних держав для удосконалення національного законодавства про конституційне правосуддя.

Рекомендована література

1.Алєксєєнко І.Г. Європейська модель конституційної юстиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Алєксєєнко Ігор Григорович, НАН України, Інститут держави і права ім. Корецького. – К., 2001.-16с.
2. Бринцев В.Д. Судовий конституціоналізм в Україні: доктрина і практика формування: у 2 кн. Кн. 1: монографія / В.Д. Бринцев. – Х.: Право, 2013. – 392 с.
3. Григор’єв В.А. Європейське моделювання конституційної юстиції в Україні / В. А. Григор’єв // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Серія: Юридичні науки. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 4. – С. 34-39.
4. Гультай М. Конституційна скарга: європейський досвід та пропозиції щодо її закріплення в Конституції України / М. Гультай // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 4. – С. 29-38.
5. Кампо В. Стан і перспективи розвитку наукових доктрин конституційної юстиції в Україні / Володимир Кампо // Юридичний журнал: Правове видання. – 2012. № 7/8. – С. 68-75.
6. Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс: навч. посіб. / В.М. Кириченко, О.М.Куракін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.
7. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг.ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., доп. і перероблене. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544с.
8. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384с. – С. 326-351.
9. Конституційна юрисдикція: підручник /за ред. Ю. Г. Барабаша та А.О. Селіванова. – Х.: Право, 2012. – 168 с.
10. Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб./ О.В. Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 536с. – С.308-314.