Служба в органах фінансового контролю

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Янюк Н. В.

Опис курсу

Метою є  поглиблення вивчення теоретичних засад та нормативно-правової бази, якою регулюється формування та організація діяльності державних службовців органів фінансового контролю і ознайомитися із особливостями проходження державної служби в  органах фінансового контролю.

Основними завданнями є: ознайомити студентів з основними етапами формування державної служби в органах фінансового контролю в Україні; визначити законодавче регулювання порядку вступу на державну службу і проходження державної служби в органах фінансового контролю; розвинути у студентів практичні навики у підготовці документів, що стосуються проходження державної служби в органах фінансового контролю (підготовки проектів наказів), навчити вирішувати ситуації, що пов’язані з врегулюванням конфлікту інтересів.

Завдання спецкурсу:

 • виявити особливості державної служби в органах фінансового контролю як різновиду публічної служби;
 • визначати правові джерела державної служби в органах фінансового контролю;
 • ознайомитись з процедурою прийняття і проходження державної служби, порядком присвоєння спеціальних звань;
 • визначити правове регулювання етики поведінки державного службовця в органах фінансового контролю як засобу протидії корупції в органах фінансового контролю;
 • вивчити порядок застосування дисциплінарної відповідальності до державних службовців в органах фінансового контролю;
 • аналізувати існуючі джерела та матеріали по вказаній проблематиці, визначити ступінь теоретичних і прикладних розробок понять в сучасній юридичній літературі і законодавстві, судовій практиці;
 • дати студентам глибокі і систематизовані знання про сутність служби в органах фінансового контролю як різновиду публічної служби, її організацію і функціонування, перспективи розвитку.

Студенти повинні вміти:

 • правильно орієнтуватись в законодавстві про служби в органах фінансового контролю як різновиду публічної служби, починаючи з поступлення на службу і закінчуючи її припиненням;
 • сприяти зацікавленості у подальшому розвитку та вдосконаленні навиків.
 • аналізувати можливості і шляхи протидії корупції на службі в органах фінансового контролю, в силу наявності значних корупційних ризиків у цій сфері;
 • глибоко зрозуміти сутність і значення європейських стандартів та зарубіжного досвіду організації та функціонування для України;
 •    аналізувати чинне законодавство про службу в органах фінансового контролю;
 • аналізувати теоретичні положення, формулювати власні позиції;
 • навчити студентів вирішувати тестові завдання на основі чинного законодавства;
 • аналізувати матеріали практики, у тому числі й судової практики по вирішенню спорів щодо поступлення, проходження і припинення служби в органах фінансового контролю;
 •  вирішувати ситуаційні завдання по спецкурсу і складати відповідні документи.

Вимоги до підготовки студентів по спецкурсу:

 • відповідати на основні теоретичні запитання теми;
 • аналізувати законодавство і нормативно-правові акти;
 • знати відповіді на контрольні запитання до теми;
 • складати проекти документів.
 • визначати співвідношення загального і спеціального законодавства у регулюванні відносин державної служби в органах фінансового контролю;
 • всебічно і глибоко аналізувати запропоновані ситуаційні завдання;

вільно володіти і застосовувати на практиці науковий, нормативний матеріал.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Закон України. – К., 2017.
 2. Митний кодекс України. – К., 2017.
 3. Податковий кодекс України. – К., 2017.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України. – К., 2017.
 5. Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р.
 6. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 // http:zakonrada.gov.ua
 7. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю» в редакції від 16.10.2012р. (зі змінами).
 8. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 9. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 10. Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затв. Постановою КМУ від 25 березня 2015 р., №171.
 11. Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016, №243
 12. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р., №246.
 13. Порядок обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затв. Постановою КМУ від 20 квітня 2016 р., №314.
 14. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затв.наказом Головдержслужби від 08.07.2011., №164 (зі змінами).
 15. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України «Про розв’язання спорів, що виникають з відносин публічної служби» від 26.05.2010 № 753/11/13-10 2011 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v753_760-10
 16. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування від 6 квітня 2016 р., №271.
 17. Про затвердження Правил етики поведінки посадових осіб митних органів України: Наказ ДМСУ від 16.11.2009 №1097. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov. ua/dmsu/control/uk/publish/ article?art_id=1573609

 

Базова література:

 1. Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, Запоріжжя, 2016. (248с.).
 2. Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540с.
 3. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. – Харків: Право,2005р.
 4. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.: ІнЮре, 1999.
 5. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

Допоміжна література:

 1. Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / за заг.ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової [монографія]. – Одеса: «Фенікс», 2013.
 2. Кратюк О.П. Організація взаємодії податкових і контролюючих органів України / В зб.наук.праць “Актуальні проблеми держави і права. Вип.19. – Одеса: “Юридична література”, 2003.
 3. Маловичко С. Регулювання права на відпочинок деяких державних службовців, працівників правоохоронних, судових та інших органів // Право України. – 2007. – №12.
 4. Миронюк Р.В. Місце публічної служби в системі адміністративного права /Р.В. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №7. – С.128-131.
 5. ТкачГ.Й. Вільний розсуд в діяльності адміністрації / В матеріалах Другої національної науково-теоретичної конференції: “Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування”, 26-27 травня. – Суми, 2000. – С.31-33.
 6. Ткач Г. Принципи службової діяльності в новому Законі України «Про державну службу» // Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2013. Випуск 58. С.163.
 7. Цуркан М. Узагальнення судової практики: довідка про вчинення та узагальнення практики розгляду адміністративним судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби від 1 лютого 2009р. [Електронний ресурс] /М.Цуркан, Н.Богданюк. – Режим доступу:  htt: www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practicehtml?_m=publications&_t=rec&id=1110/Фесінін В.М. До питання формування позитивного іміджу державної фіскальної служби України в сучасних умовах //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юридична. – Одеса, 2014. – №10-2. –Т.1. – С.78-80.
 8. Школик А. Правовий статус працівників патронатної служби // Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, Запоріжжя, 2016. (248с.).
 9. Янюк Н. «Посадова» і «службова» особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2014. №10-2, том 2. С.91-94.
 10. Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України «Про державну службу» (2015): правовий аналіз //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. Випуск 62. – С.138-147.

Періодичні видання:

 1. Адміністративне право і процес.
 2. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична.
 3. Вісник державної служби.
 4. Підприємництво, господарство і право.
 5. Право України.
 6. Публічне право.
 7. Східноєвропейський журнал права (електронний журнал).
 8. Часопис Київського університету права.
 9. Юридична Україна.

 

Інформаційні ресурси

http:www.zakon.rada.gov.ua

http:www.pravo.com.ua

http:www.customs.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму