Реалізація права на належні та безпечні умови праці в галузі юриспруденції

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Парпан Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Парпан Т. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення та усвідомлення студентами сутності та об’єктивних умов реалізації особою права на належні безпечні умови праці в умовах ринкових відносинах, тлумачити норми вітчизняного права та основні міжнародні акти, якими забезпечується регулювання відносин охорони праці в галузі юриспруденції.

Завдання навчальної дисципліни полягає у ознайомлення студентів з нормативно-правовими джерелами, які регулюють питання охорони праці в галузі професійної діяльності;

опанування студентами основних теоретичних та практичних проблем, які існують у сфері забезпечення охорони праці на об’єктах галузі та формуванню правової культури і мислення студента.

Рекомендована література

Наукові праці, навчальні підручники та посібники:

 1. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2003. – 320 с.
 2. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.
 3. Бойко Р. В. «Проблеми правового регулювання охорони праці в Укарїні» http://www.icp-ua.com/en/node/1019
 4. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія/ Н.М. Хуторян, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, Л.П. Гаращенко, І.П. Лаврінчук, О.В. Макогон, М.П. Стадник, Г.І. Чанишева; Відп. ред. Н.М. Хуторян.- К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008.- 304 с.
 5. Гейц И.В. Охрана труда: Учебно-практическое пособие.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004.- 560 с.
 6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.
 7. Грищук М. В. Основи охорони праці: Підручник. -К.: Кондор, 2005. -238 с.
 8. Демченко В., Капіца Ю., Корбут В. та ін. Посібник з адаптації законодавства України про охорону праці до законодавства ЄС. – К., 2000. – 61 с.
 9. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. – 2002.
 10. Жолнович О.І. Робоче місце як складова належних умов праці юриста / О.І.Жолнович // Університетські наукові записки. -2013. – №4. – С.258-255.
 11. Іовенко Е. Формування нормативної бази з охорони праці на підприємстві // Охорона праці. – 2003. – №10.–  С. 17–18.
 12. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.
 13. Керб Л.П. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму// [Электронный ресурс]. – журн. ” Основи охорони праці “– Режим доступа : http://studentbooks.com.ua/ content/view/ 541/76/1/1/
 14. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Х.: Консум, 2003. – 832 с.
 15. Козак З. Проблеми нормативно-правового  забезпечення діяльності уповноважених найманими працівникаим  осіб з питань охорони праці// Вісник  Львів. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія юрид. 2010. Вип. 51. С. 238–246.
 16. Коляда Т.А. Правове регулювання охорони праці у контексті ствердження ідеї соціальної держави. . Режим доступу:http://radnuk.info/statti/253-trydpr/14845-2011-01-19-03-51-05.html
 17. Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі. Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-418.html
 18. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
 19. Охорона прац в галузі юриспруденції: навч. посіб. для студ. ВНЗ /П.Д.Пилипенко, О.І.Жолнович, З.Я.Козак [та ін.] за ред. П.Д.Пилипенка. – Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К.: Ін Юре, 2013.
 20. Парпан Т.В. Сучасний стан правового регулювання пожежної безпеки в Україні // Право і супільство. – 2013. – №6. – С.220-224.
 21. Подобєд І.М., канд. техн. наук (ННДІПБОП) «Сучасні системи захисту людини від випромінювань персонального комп’ютера » http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pop/2010_18/2010_18/opr16.pdf
 22. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
 23. Роик В.  Профессиональный риск: проблемы анализа и управления// [Электронный ресурс]. –журн. “Человек и труд”– Режим доступа : http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000165
 24. Романенко Н.В., канд.техн.наук (ННДІПБОП) «Особливості вдосконалення навчання з питань охорони праці в Україні» http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pop/2010_18/2010_18/opr11.pdf
 25. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.
 26. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.
 27. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с.
 28. Трудове право України: акад.. курс.: підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / [П.Д.  Пилипенко, В. Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К.; Ін Юре, 2014. – С. 355.
 29. Хвесюк В.І.Законодавство України про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Сер.:право. – Вип.30. – Том1. – 2015.
 30. Шамшина І.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. юрид. наук. І.І. Шамшина. – X., 2002. – 22 с.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 4. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 5. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 6. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
 7. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.
 8. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
 9. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.
 10. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 23. – Ст. 236.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
 12. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.
 13. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 03.2007 р. № 55.
 14. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.
 15. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
 16. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.
 17. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.
 18. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.
 19. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.
 20. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.
 21. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
 22. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.
 23. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.
 24. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.
 25. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки від 23.08.2016 р.

 

 МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Загальна декларація прав людини, прийнята ООН 10 грудня 1948 року. Права людини. Міжнародні договори України. Декларації, документи.- К., «Наукова думка».- 1992. – С. 18-24.
 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 року/Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. –Режим доступуwww.rada.gov.ua.
 3. Європейська соціальна хартія (переглянута 3 травня 1996 р.) /Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 4. Конвенція МОП «Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище» № 155 (1981 р.) // Конвенции и рекомендации, принятые МКТ: 1957-1990 гг. – Женева, 1991. – Т.1.
 5. Конвенція про скасування примусової праці N 105 від 05.06.1957р.
 6. Конвенція Міжнародної організації праці N 156 від 23.06.1981р. про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками (Конвенцію ратифіковано Законом N 1196-XIV від 22.10.99).
 7. Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100 від 29.06.1951р.
 8. Конвенція про працю на умовах неповного робочого часу № 175 від 24.07.1974р.
 9. Конвенція про працю жінок у нічний час N 41 від 04.06.1934р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 10. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий N 111 від 15.06.1960 р. “Международная защита прав и свобод человека” Москва, “Юридическая литература”, 1990
 11. ETUC, UNICE-UEAPME and CEEP, Framework Agreement on Telework, Brussels, 16 July 2002.
 12. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці на шахтах N 183 від 22.06.1995р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 13. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища N 164 від 03.06.1981р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1998р.

Додаткова література

 1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
 2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
 3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
 4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
 5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
 6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65
 7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.
 8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
 9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.
 10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».
 11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.
 12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
 13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.
 14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.
 15. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
 16. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.
 17. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.
 18. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».
 19. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
 20. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.
 21. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.
 22. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.
 23. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму