Публічна служба

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Янюк Н. В.

Опис курсу

Предметом спецкурсу є комплексне правове регулювання різноманітних службових відносин, які складаються в процесі проходження публічної служби, врахування загальноєвропейських стандартів при реформуванні публічної служби в Україні.
Основними завданнями є дати комплекс сучасних юридичних знань, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності по забезпеченню виконання повноважень органів публічної адміністрації та якісному наданню громадянам адміністративних послуг. Допомогти глибше зрозуміти соціальну сутність і природу публічної служби, вивчити законодавство, яке регулює порядок проходження публічної служби, практику його застосування, сприяти вибору публічними службовцями належної моделі поведінки на службі, яка передбачає сумлінне виконання законів, глибоке знання своїх обов’язків та здатність забезпечувати на високому професійному рівні права та інтереси громадян.
Завдання спецкурсу:
проаналізувати і узагальнити існуючі джерела та матеріали по вказаній проблематиці, визначити ступінь теоретичних і прикладних розробок понять «професія», «кар’єра», «державна служба», «публічна служба», «бюрократія», «професійна культура» в сучасній юридичній літературі і законодавстві, судовій практиці; дати студентам глибокі і систематизовані знання про сутність публічної служби, її організацію і функціонування, завдання та функції, а також перспективи розвитку.
Студенти повинні вміти:
• правильно орієнтуватись в законодавстві про публічну службу, яке регулює всі публічно-службові відносини, починаючи з поступлення на публічну службу і закінчуючи її припиненням;
• сприяти зацікавленості у подальшому розвитку та вдосконаленні навиків;
• аналізувати можливості і шляхи протидії корупції на публічній службі, активізації зусиль щодо деполітизації і дебюрократизації державного апарату.
• глибоко зрозуміти сутність і значення європейських стандартів та зарубіжного досвіду організації та функціонування публічної служби для України;
• аналізувати чинне законодавство про публічну службу;
• аналізувати теоретичні положення, формулювати власні позиції;
• навчити студентів вирішувати тестові завдання на основі чинного законодавства;
• аналізувати матеріали практики, у тому числі й судової практики по вирішенню спорів щодо публічної служби;
• вирішувати ситуаційні завдання по спецкурсу і складати відповідні документи.
Вимоги до підготовки студентів по спецкурсу:
• знати й аналізувати нормативно-правові акти по відповідній темі;
• опрацювати і аналізувати спеціальну літературу по темі;
• проводити порівняльний аналіз положень національного законодавства із відповідним законодавством зарубіжних країн, зокрема країн ЄС.
Предмет спецкурсу: комплексне правове регулювання різноманітних службових відносин, які складаються в процесі проходження публічної служби, врахування загальноєвропейських стандартів при реформуванні публічної служби в Україні.
Основними завданнями є: ознайомити студентів з основними етапами формування публічної служби в Україні; визначити законодавче регулювання порядку вступу, проходження публічної служби; розвинути у студентів практичні навики у підготовці документів, що стосуються проходження публічної служби, навчити вирішувати ситуації, що пов’язані з врегулюванням конфлікту інтересів на публічній службі; вирішувати питання щодо застосування дисциплінарної відповідальності до публічних службовців.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:
1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. (зі змінами).
2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170. (зі змінами)
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001р. – 7 липня.(із змінами).
4. Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р.
5. Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
6. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. // http://zakon.rada.gov.ua
7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016.
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» від 01.10.2014 № 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
9. Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затв. Постановою КМУ від 25 березня 2015 р., №171.
10. Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016, №243
11. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р., №246.
12. Порядок обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затв. Постановою КМУ від 20 квітня 2016 р., №314.
13. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р.// застосовується для проведення конкурсу на заміщення посад в органах місцевого самоврядування.
14. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затв.наказом Головдержслужби від 08.07.2011., №164 (зі змінами).
15. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України «Про розв’язання спорів, що виникають з відносин публічної служби» від 26.05.2010 № 753/11/13-10 2011 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v753_760-10
16. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування від 6 квітня 2016 р., №271.

Базова література:
1. Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, Запоріжжя, 2016. (248с.).
2. Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540с.
3. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. – Харків: Право,2005р.
4. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.: ІнЮре, 1999.
5. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

Допоміжна література:
1. Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / за заг.ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової [монографія]. – Одеса: «Фенікс», 2013.
2. Діхтієвський П.В., Лагнюк О.М. До питання призначення суддів на адміністративні посади та розподілу повноважень між головою суду та керівником апарату // Адміністративне право і процесс. – 2014. – №10. – С.с.42-52.
3. Эффективность и качество управленческой деятельности: (государственно-правовой аспект). /Отв. ред. Цветков В.В./ – К.: Наукова думка, 1980.
4. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: [монографія]. – К.: Факт, 2002, Розділ ІІ.
5. Коліушко І.Б., Тимощук В.І. Посади державних політичних діячів і державна служба. /В зб.наук.доп. “Наукові засади реформування державної служби в Україні”/. – К., 2000.
6. Миронюк Р.В. Місце публічної служби в системі адміністративного права /Р.В. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №7. – С.128-131.
7. Ткач Г.Й. Вільний розсуд в діяльності адміністрації / В матеріалах Другої національної науково-теоретичної конференції: “Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування”, 26-27 травня. – Суми, 2000. – С.31-33.
8. Ткач Г. Принципи службової діяльності в новому Законі України «Про державну службу» // Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2013. Випуск 58. С.163.
9. Цуркан М. Узагальнення судової практики: довідка про вчинення та узагальнення практики розгляду адміністративним судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби від 1 лютого 2009р. [Електронний ресурс] /М.Цуркан, Н.Богданюк. – Режим доступу: htt: www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practicehtml?_m=publications&_t=rec&id=1110/
10. Школик А. Правовий статус працівників патронатної служби // Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, Запоріжжя, 2016. (248с.).
11. Янчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України.- 2005.- № 2. С. 17.
12. Янюк Н.В. Посада як організаційно-правова форма управлінської праці // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 39.-Львів, 2004.
13. Янюк Н. «Посадова» і «службова» особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2014. №10-2, том 2. С.91-94.
14. Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України «Про державну службу» (2015): правовий аналіз //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. Випуск 62. – С.138-147.

Періодичні видання:
1. Адміністративне право і процес.
2. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична.
3. Вісник державної служби.
4. Підприємництво, господарство і право.
5. Право України.
6. Публічне право.
7. Східноєвропейський журнал права (електронний журнал).
8. Часопис Київського університету права.
9. Юридична Україна.

Інформаційні ресурси
http:www.zakon.rada.gov.ua
http:www.pravo.com.ua

Матеріали

Плани практичних. Публічна служба. 2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму