Проблеми запобігання та протидії економічній злочинності

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Денькович О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Денькович О. І.

Опис курсу

Курс має на меті ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними проблемами запобігання та протидії економічній злочинності

Рекомендована література

 1. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: [монографія] / В.Т. Білоус. – Ірпінь: Академія держ. податкової служби України, 2002. – 449 с.
 2. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А.М. Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 380 с.
 3. Економічні злочини: попередження і боротьба з ними: міжвідомчий наук. зб. – 2001. – Т. 25. – 820 с.
 4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: [у 3 кн.] / А.П. Закалюк. – К.: Видавничий дім Ін Юре, 2007. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 424 с.
 5. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: [у 3 кн.] / А.П. Закалюк. – К.: Видавн. дім Ін Юре, 2007. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 712 с.
 6. Кальман О.Г. Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми: [монографія] / О.Г. Кальман. – Х.: Гімназія, 2003. – 352 с.
 7. Коваленко В.В. Профілактика економічної злочинності в Україні: Концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління: [монографія] / В.В. Коваленко. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 420 с.
 8. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми. – К.: МВС України, 1998. – 97 с.
 9. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В.М. Попович. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
 10. Стан та структура злочинності в Україні (2006–2007 рр.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/53966
 11. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: курс лекций / Е.Л. Стрельцов. – Одесса: АО БАХВА, 1997. – 572 с.

12. Теневая экономика: опыт криминологического исследования / [Горщак А.А., Дидоренко Э.А., Иванов В.М., Розовский Б.Г.]. – Луганськ: РИО ЛИВД, 1997. – 203 с.

Матеріали

робоча_програма_екон_злочинність

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму