Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу України (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Мета – є аналіз сучасного стану цивільного процесуального законодавства, а також актуальних підходів цивільної процесуальної доктрини, вивчення основних положень практики та теорії цивільного процесуального права, критичний аналіз змісту окремих тлумачень цивільних процесуальних норм, викладених у постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, аналіз судової практики застосування окремих положень Цивільного процесуального кодексу.
Завдання – аналіз актів цивільного процесуального законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних процесуальних документів у цивільних справах.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і французькою мовами [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 2. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст.492.
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (з наст. змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України .- 2002.- № 21-22.- Ст.135.
 6. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України, 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – N 40. – Ст.263.
 7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України, 23.02.2006 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – N 30. – ст.260
 8. Про інформацію : Закон України, 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 48. – Ст.650.
 9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України, 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст.529.
 10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України, 05.07.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv
 11. Про виконавче провадження: Закон України, 21.04.1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-14
 12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури : Закон України, 18.09.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5288-17
 13. Про судовий збір : Закон України, 08.07.2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/conv


Судова практика

 1. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України, 30 січня 2016 р., № 2-в/2016 [електронний ресурс] // http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=301294
 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 р. [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua
 3. Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 18 груд. 2009 р., № 14 [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua
 4. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження : Постанова ВССУ від 23.12.2011 № 14 // http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik.html
 5. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 9 (109). – С. 18–29.
 6. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1 (89). – С. 5–11.
 7. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua
 8. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 3. – С. 32–38.
 9. Про узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №8 від 25 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html
 10. Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №10 від 17 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html
 11. Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 8 (144). – С. 17–33.
 12. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3 (115). – С. 14–25.
 13. Судова практика у справах про усиновлення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9 (145). – С. 15


Базова

 1. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях): коментарії, рекомендації пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – Серія «Судова практика».
 2. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навчальний посібник / С. В. Васильєв. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 344 с.
 3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П. І. Шевчука. – К. : Ін Юре, 2002. – (Сер. «Б-ка судді»). – 416 с.
 4. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. – Х.: Видавництво «Світ книг»; К.: «ВД «Дакор», 2013. – 688 с.
 5. Карнаух Т. В. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / Т. В. Карнаух, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – К. : Юстиніан, 2011. – 400 с.
 6. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду Украни / Вячеслав Всильович Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.
 7. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.
 8. Курс цивільного процесу : підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.]; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
 9. Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У.Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 388 с.
 10. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України ; пер. з рос. / С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. – 656 с.
 11. Позовне провадження : монографія / [В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 522 с.
 12. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / [В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
 13. Сеник С. В. Цивільне процесуальне право : навч. посібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.
 14. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / Володимир Іванович Тертишніков. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 584 с.
 15. Фурса С. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи : [науково-практичний посібник] / С. Фурса, С. Щербак, О. Євтушенко. – К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія «Процесуальні науки»).
 16. Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар : У 2 т. / За заг. ред.. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2010. – Т. 1. – 1044 с. – («Серія процесуальні науки»).
 17. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.
 18. Цивільний процес України : академічний курс : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [за ред. С. Я. Фурси]. − К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2009. − 848 с. − Серія «Процесуальні науки».
 19. Цивільний процесуальний кодекс : науково-практичний аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 600 с.
 20. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Бичкова С. С., Білоусов Ю. В., Білоусов В. І. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атака, 2008. – 840 с.
 21. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 624 с.
 22. Цивільний процес України : підручник / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2012. – 536 с.
 23. Цивільний процес України : підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. – К. : Алерта, 2014. – 744 с.


Спеціальна

ТЕМА 1. Джерела цивільного процесуального права

 1. Дрішлюк А. І. Практика Європейського Суду з прав людини як фактор впливу на систему джерел цивільного та цивільного процесуального права України / А. І. Дрішлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 37-40.
 2. Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы : [монография] / Геннадий Александрович Жилин. – Москва: Проспект, 2010. – 576 с.
 3. Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі / О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 83. – С. 32-34.
 4. Захарова О. С. До питання про цивільну процесуальну форму / О. С. Захарова // Вісник Академії адвокатури України. – – Вип. 2. – С. 27-30.
 5. Захарова О. С. До проблеми визначення завдань цивільного судочинства / О. С. Захарова // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – – № 6 (15). – С. 61-67.
 6. Косаренко О. І. Проблеми аналогії в контексті реформування цивільного судочинства / О. І. Косаренко // Митна справа. – 2011. – № 3 (75) Ч. 2. – С. 299–302.
 7. Лічман Л. Г. Деякі особливості правозастосування в сучасному цивільному процесі: до питання про джерела цивільного процесуального права України / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина II. Том 1. – С. 206-208.
 8. Лічман Л. Г. Деякі особливості правозастосування у сучасному цивільному процесі: до питання про джерела цивільного процесуального права України / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 244-246.
 9. Лічман Л. Г. Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України / Леонід Григорович Лічман // Вісник Верховного суду України. – 2011. – № 6. – С. 34–38.
 10. Лічман Л. Г. Про деякі процесуальні форми застосування та тлумачення судом норм цивільного законодавства / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 60-63.

 

ТЕМА 2. Теоретико-правові основи оптимізації цивільного судочинства

 1. Гусаров К. В. Реалізація окремих конституційних засад судової влади у цивільному процесуальному законодавстві України / Костянтин Володимирович Гусаров // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 3. Том 1. – С. 74–77.
 2. Ізарова І. О. Перспективи запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві в Україні / Ірина Олександрівна Ізарова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 44-47.
 3. Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст / Ірина Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 89. – С. 66-69.
 4. Короєд С. О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С.О. Короєд ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. – К. : Леся, 2013. – 223 с.
 5. Короєд С. О. Окремі нормативно-процесуальні перешкоди ефективності цивільного судочинства / Сергій Олександрович Короєд // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 53-56.
 6. Короєд С. О. Спрощення судових процедур як окремий напрям оптимізації цивільного процесу України / Сергій Олександрович Короєд // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 345–349.
 7. КороєдС. О. Активність суду та ініціативність сторін – основа ефективності цивільного судочинства / Сергій Олександрович Короєд // Судова апеляція. − 2014. − № 1 (34). − С. 107−112.
 8. Кройтор В. А. Проблеми взаємодії диспозитивних засад та активності суду при здійсненні цивільного судочинства в Україні / В. А. Кройтор // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – Том 22 (61). – № 1. – С. 135–141.
 9. Кудря Т. А. Зловживання цивільними процесуальними правами в контексті тлумачення окремих складових принципу диспозитивності / Т. А. Кудря // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина II. Том 1. – С. 210-213.
 10. Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі // Юридичний журнал. – 2004. – №6. – С.109-115 [електронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253
 11. Луспеник Д. Суд у цивільному змагальному процесі // Юридичний журнал. – 2004. – №5. – С.116-120 [електронний ресурс] // justinian.com.ua/article.php?id=1156
 12. Ярема А.Г., Належна судова процедура – важлива складова доступності правосуддя у цивільних справах (коментар до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції») / А. Г. Ярема, Д. Д. Луспеник // Вісник ВСУ. – 2009. – №8. – С. 13-

 

ТЕМА 3. Проблеми суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин

 1. Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України. − 2008.− № 6.− С. 94−99.
 2. Бичкова С. С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Форум права. – 2010. – № 4. − С. 75–80. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bcccpu.pdf
 3. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у деяких справах, що можуть розглядатися в порядку окремого провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. – С. 89–93.
 4. Бичкова С. С. Визначення юридичної природи процесуальної співучасті / / Світлана Сергіївна Бичкова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 4. – С. 155–160.
 5. Бичкова С. С. Вступ у цивільну справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору / Світлана Сергіївна Бичкова // Судова апеляція. − 2012. − №2 (27). − С. 55−62.
 6. Бичкова С. С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 119−127.
 7. Бичкова С. С. Заміна первісного відповідача належним відповідачем / Світлана Сергіївна Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Вип. 3. – С. 130−138.
 8. Бичкова С. С. Класифікація цивільної процесуальної співучасті / Світлана СергіївнаБичкова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (74). – С. 33–42.
 9. Бичкова С. С. Обов’язки сторін у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 129−140.
 10. Бичкова С. С. Окремі аспекти процесуального правонаступництва [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Право і безпека. Науковий журнал. – – № 3 (35). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2010_3/PB-3/PB-3_48.pdf
 11. Бичкова С. С. Подання висновків на виконання своїх повноважень як форма участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування / Світлана Сергіївна Бичкова // Криміналістичний вісник. – 2010. – №2 (14). – С. 24–29.
 12. Бичкова С. С. Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2010. − № 3. – С. 113–123.
 13. Бичкова С. С. Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – – № 3 (50). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2010_50/50/35.pdf
 14. Бичкова С. С. Процесуальне правонаступництво: поняття і передумови виникнення / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2010. – № 2 (5). – С. 102–107.
 15. Бичкова С. С. Треті особи у цивільному процесі України: поняття, ознаки і види / Світлана Сергіївна Бичкова // Приватне право і підприємництво. – – Вип. 9. – С. 75–78.
 16. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Часопис Київського університету права. – – № 3 (50). – С. 122–126.
 17. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Часопис Київського університету права. – – № 3 (50). – С. 122–126.
 18. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66–72.
 19. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66–72.
 20. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна характеристика окремих розпорядчих прав позивача / Світлана Сергіївна Бичкова // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 40. – С. 183−191.
 21. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія]. / Світлана Сергіївна Бичкова. – К.: Атіка, 2011. – 420 с.
 22. Бичкова С. С. Щодо моменту набуття процесуального статусу особами, які беруть участь у справі / Світлана Сергіївна Бичкова // Кримський юридичний вісник. – 2009. – № 2 (6). – С. 51–57.
 23. Бичкова С. С. Юридична природа права позивача на відмову від позову у цивільному процесі України / Світлана Сергіївна Бичкова // Судова апеляція. – 2010. − № 3. − С. 83–87.
 24. Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі / О. Бобровник // Право України. – – № 7. – С.27-29.
 25. Бобровник О.В. Новий погляд на інститут третіх осіб у цивільному процесі // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. – № 5 (7). – С. 31-35.
 26. Бобровник О.В. Третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору в справі, що зумовлена посвідченням договору купівлі-продажу // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. – № 8 (10). С. 6.
 27. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Бортнік Оксана Григорівна // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63- – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf
 28. Грабовська О. О. Співвідношення інституту представництва у цивільному процесі з представництвом прокурором інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави у цивільному процесі / О. О. Грабовська // Судова апеляція. – 2010.– № 1 (18). – С. 54–56.
 29. ГрабовськаО. О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві / О. О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 81. – С. 170-172.
 30. Гусаров К. В. Цивільна процесуальна правосуб’єктність сторін та третіх осіб / Констянтин Володимирович Гусаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. −№ 2−3 (28−29). − С. 54−69.
 31. Дацко Ю. Правосуб’єктність органів місцевого самоврядування у разі звернення до суду із позовною заявою для захисту прав інших осіб / Юлія Дацко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 229–236.
 32. Дацко Ю. С. Правовий статус органів місцевого самоврядування у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Юлія Степанівна Дацко // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 3 (16). – С. 1–7. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12dysucp.pdf
 33. Дунас Т. О. Порядок реалізації прокурором права на позов в цивільному процесі / Тарас Омельянович Дунас // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. − № 841. − С. 162-
 34. Журба І. Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі / І. Журба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 4 (98). – С. 102-105.
 35. Журба І. О. Сторони в цивільному процесі: потенційний та реальний статус / І. О. Журба // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 214-219.
 36. Заборовський В. В. Правовий аналіз підстави участі адвоката в цивільному судочинстві України / В. В. Заборовський //Порівняльно-аналітичне право. – – № 2. – С. 142-145.
 37. Заборовський В. В. Проблемні аспекти оформлення повноважень адвоката у цивільному процесі України / В. В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 220-222.
 38. Іванчулинець Д. В. Інститут законного представництва цивільного судочинства польсько-литовського періоду / Д. В. Іванчулинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 16. – С. 98-100.
 39. Іванчулинець Д. В. Контрольно-процесуальний механізм обмеження повноважень законного представника в цивільному процесі / Д. В. Іванчулинець // Адвокат. – – № 3. – С. 33-35.
 40. Кіреєва Н. А. Спеціальні знання як критерій розмежування цивільного процесуального статусу експерта та спеціаліста / Н.А. Кіреєва, О. О. Скорич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 23. Частина II. Том 1. – С. 137-140.
 41. Колісник О. В. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Олена Вікторівна Колісник ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 c.
 42. Комаров В.В Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ: НМК з ВО. Мінвузи УРСР. 1991. – 104с.
 43. Кондрат’єва Л. А. Правова природа інституту мирової угоди [Електронний ресурс] / Л. А. Кондрат’єва, С. А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 518. − Режим доступу до журн. : http://lawreview.chnu.edu.ua/article.php?lang=ua&visnuk=41&article=931
 44. Кондрат’єва Л. А. Цивільна процесуальна правоздатність неповнолітніх осіб / Людмила Анатоліївна Кондрат’єва // Судова апеляція. − № 3 (8). – 2007. – С. 53−59.
 45. Кошин Н. С. Процесуально-правовий статус органів опіки та піклування у цивільному процесі України / Н. С. Кошин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 238-240.
 46. Лемик Р. Я. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Роксолана Ярославівна Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 232−238.
 47. Лемик Р. Я. Правові підстави і межі участі законних представників в цивільних процесуальних правовідносинах / Роксолана Ярославівна Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 193−199.
 48. Лужанський А. В. Об’єднання громадян як суб’єкти звернення у цивільному процесі України / Андрій Васильович Лужанський // Вісник Верховного Суду України. – 2009. − № 1 (101). − С. 44−48.
 49. Масюк В. В. Проблемні питання застосування мирової угоди в цивільному процесі / В. В. Масюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 3. Том 1. – С. 93–95.
 50. Мельник Я. Я. Деякі питання форм реалізації обов’язків учасників цивільного процесу / Ярослав Ярославович Мельник // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 2. – С. 96-102.
 51. Немеш П. Ф. Судовий контроль за укладенням мирової угоди законним представником у цивільному процесі (аналіз судової практики) / Петро Федорович Немеш // Адвокат. – 2012. – № 5 (140). – С. 18–20.
 52. Пасайлюк І. В. Зустрічний позов як засіб захисту прав та інтересів відповідача / Ірина Василівна Пасайлюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 4. – С. 64−71.
 53. Петрик В. В. Право на відвід у системі цивільних процесуальних гарантій / В. В. Петрик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 19. Том 2. – С. 107-110.
 54. Пушкар Е. Мировое соглашение в судебной практике / Евгений Пушкар // Советская юстиция. – 1973. – № 10. – С. 8–9.
 55. Пушкар Е. Отказ от заявленого иска / Евгений Пушкар // Советская юстиция. – 1972. – № 21. – С. 10–12.
 56. Рожик Ю. С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах / Юлія Степанівна Рожик // Адвокат. − 2010. − № 7 (118). − С. 29−33.
 57. Сакара Н. Ю. Проблема юридичної заінтересованості та її значення в забезпеченні права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві / Наталія Юріївна Сакара // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 99. – С. 163-
 58. Сапейко Л. В. Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі / Людмила Василівна Сапейко // Право і безпека. Науковий журнал. – – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2009_1/PB-1/pb-1_39.pdf
 59. Сапейко Л. В. Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Людмила Василівна Сапейко // Право і безпека. Науковий журнал. – – № 1 (33). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portl/soc_gum/Pib/2010_1/PB-1/PB-1_35.pdf
 60. Світлична Г. О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування [Електронний ресурс] / Галина Олександрівна Світлична // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. – № 1 (2). – Режим доступу до журн. : http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article06/
 61. Світлична Г. О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання / Галина Олександрівна Світлична // Вісник Верховного Суду України. – № 12 (148). – С. 38–45.
 62. Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 138–141
 63. Сєвєрова Є. С. До питання про правову природу інституту представництва в суді органів та осіб, яким надано захищати права, свободи та інтереси інших осіб / Є С. Сєвєрова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С. 112-115.
 64. Тимошевська І. П. Принцип диспозитивності та участь в цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб / І. П. Тимошевська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. − № 841. − С. 93-
 65. Тимошевська І. П. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі / І. П. Тимошевська // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, – 2009. − № 106. − С. 182-
 66. Тимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб : монографія. – Харків : Еспада, 2014. – 176 с.
 67. Тимченко Г. П. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми / Геннадій Петрович Тимченко // Часопис Київського університету права. − 2010. − № 1. − C. 156−164.
 68. Цал-Цалко Ю. Ю. Деякі питання щодо інституту омбудсмена в цивільному процесі / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Митна справа. – – № 2 (92). Частина 2. Книга 2. – С. 166-170.
 69. Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України / Вадим Цюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 90. – С. 45-49.
 70. Чванкін С. А. Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі / С. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 51. – С. 114-121.
 71. Черевко П. П. Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі / П. П. Черевко // Право і Безпека. –2012. – № 5 (47). – С. 223–226.
 72. Шевчук В І. Особливості ініціювання прокурором цивільного процесу / Володимир Іванович Шевчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 5 (8). – С. 108-116.
 73. Шевчук В. І. Підстави участі прокурора в цивільному процесі / Володимир Іванович Шевчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 5. – С. 121-124.
 74. Яценко Н. Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах / Н. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 89. – С. 105-107.

 

ТЕМА 4. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

 1. Навроцкая Ю.В., Сеник С.В. Юрисдикция и подсудность дел по обжалованию нотариальных действий или отказа в их совершении // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н. С.Я. Фурсы. – К. : ЦУЛ, 2013. – С. 467-
 2. Навроцька Ю.В. Визначення та розмежування окремих видів підсудності цивільних справ / Ю.В. Навроцька // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність»: Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С.217-220
 3. Німак М. О. Розвиток законодавства з питань підвідомчості справ, що виникають із шлюбних правовідносин / Марія Орестівна Німак // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 64–67.
 4. Островська Л. А. Щодо деяких проблем, породжених скасування договірної підсудності у цивільному процесі України та шляхи їх розв’язання / Л. А. Островська // Адвокат. − 2013. − № 2 (149). − С. 18−20.
 5. Сеник С. Правила функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 266–275
 6. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / В.В. Сердюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.
 7. Угриновська О.І. Юрисдикція судів України щодо розгляду цивільних справ // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства. – Х.: Нац. юрид. акак. України, 2007. – С. 144-150.
 8. Шадура Д.М. Інститут підвідомчості в контексті оновлення цивільного процесуального законодавства // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Матеріали наук. конф. курсантів, студ. та молодих науковців / Держ. Митна служба України, Академія митної служби України, 2004. – С. 213-214.
 9. Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Д.М. Шадура; Нац. юрид. акад. Україниім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.

 

ТЕМА 5. Теоретичні та практичні проблеми доказування в цивільному судочинстві

 1. Андрійцьо В. Д. Концептуальні підходи розуміння юридичної природи доказового права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 186-188.
 2. Андрійцьо В. Д. Мета процесу судового доказування в цивільному судочинстві / Василь Дмитрович Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 6 (153). – С. 25−28.
 3. Андрійцьо В. Д. Правові інституту загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Право і Безпека. – – № 1 (48). – С. 182-186.
 4. Андрійцьо В. Д. Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процес доказування / Василь Дмитрович Андрійцьо // Віник Харківського національного університету внутрішніх справ. – – № 1 (60). – С. 212-217.
 5. Бадила О. О. Принцип змагальності та його вплив на забезпечення доказів у цивільному процесі: теорія, судова практика, законодавство / О. О. Бадила // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 202-206.
 6. Білоусов Ю. В. Доказові презумпції у цивільному судочинстві : монографія / Ю. В. Білоусов, В. П. Феннич. – Х. : Харків юридичний, 2012. – 280 с.
 7. Верещінська І. Належні та допустимі докази в окремих категоріях справ, що виникають зі спадкових правовідносин / І. Верещінська // Право України. – 2014. – № 6. – С. 216–221.
 8. Гетманцев М. Аналіз взаємозв’язку прямих та побічних речових доказів у цивільному процесі України / Максим Гетманцев // Юридична України. –2013. – № 2. – С. 67–72.
 9. Гетманцев М. Джерела формування речових доказів / Максим Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4 (208). – С. 134–137.
 10. Гетманцев М. О. Види речових доказів у цивільному процесі / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2013. – Вип. 644. – С. 88-
 11. Гетманцев М. О. Поняття та ознаки речових доказів у цивільному процесуальному праві / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С. 82-86.
 12. Грабар Н. М. Особливості участі сторін у процесі доказування за цивільно-процесуальним законодавством України / Н. М. Грабар, М. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина II. Том 1. – С. 179-182.
 13. Грабовська О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 89. – С. 13-15.
 14. Грабовська О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням, на території інших держав / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 2 (96). – С. 44-47.
 15. Завгородня А. Визначення деяких процесуальних факторів, що впливають на встановлення істини у цивільному процесі / Анастасія Завгородня // Підприємництво, господарство і право. – – № 12 (216). – С. 7-10.
 16. Зеленяк Е. С. Владна, рекомендаційна та допоміжна оцінка доказів у цивільному процесі / Е. С. Зеленяк // Адвокат. – – № 1 (148). – С. 41-44.
 17. Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / Оксана Павлівна Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173−178.
 18. Кучер Т. Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – №94. – С. 35-37.
 19. Кучер Т. М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 171–174.
 20. Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів / Тетяна Кучер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 91. – С. 80-82.
 21. Кучер Т.М. Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 173-177.
 22. Кучер Т. М. Дослідження засобів доказування у процесі доведення : сутність та способи / Тетяна Миколаївна Кучер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 56-59.
 23. Лежух Т.І. Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 25. – С. 65-68.
 24. Лежух Т.І. Специфіка доказування у справах про захист честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 140–144
 25. Лисенко Л. Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів / Любов Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 74-76.
 26. Масюк В. В. Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. В. Масюк. – Х., 2010. – 27 с.
 27. Масюк В. Правові та фактичні презумпції в цивільному судочинстві / Василь Масюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 73−75.
 28. Рибак О. С. Поняття судового доручення у міжнародному цивільному процесі / О. С. Рибак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 258-261.
 29. Рибак О. Ускладнення у виконанні доручення суду іноземної держави у цивільному процесі / О. Рибак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 4 (98). – С. 73-77.
 30. Руда Т. Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 87. – С. 73-78.
 31. Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 106-110.
 32. Руда Т. Поняття та зміст інституту доказування в цивільному процесуальному праві США та України: порівняльний аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 79. – С. 47-50.
 33. Степаненко Т. В. Доказування у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб / Т. В. Степаненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6. Том 1. – С. 50–54.
 34. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві / Володимир Тертишніков // Право України. – – № 10. – С. 77-88.
 35. Тимченко Г. П. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення / Геннадій Петрович Тимченко закріплення // Право України. – – № 12. – С. 220-227.
 36. Феннич В. П. Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства [Електронний ресурс] / В. П. Феннич // Форум права. – 2008. – № 1. − С. 427–433. – Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08fvppcs.pdf
 37. Фурса С. Докази і доказування в цивільному процесі : науково-практичний посібник / С. Фурса, Т. Цюра – К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005. – 256 с. – (Серія: Процесуальні науки).
 38. Ходанович В. О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України / В. О. Ходанович // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – №4 (21). − С. 1–6. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaaupdf
 39. Черемнов Д. В. Неспростовні презумпції в цивільному процесуальному праві / Д. В. Черемнов. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6. Том 1. – С. 54–57.

 

ТЕМА 6. Теоретико-прикладні проблеми реалізації права на пред’явлення позову

 1. Банников Р. Ю. Отсутствие судебного акта по тождественному иску как предпосылка права на предъявление иска / Руслан Юрьевич Банников // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. − 2009. − № 5. − С. 101–108.
 2. Банников Р. Юридический интерес как предпосылка права на предъявление иска в суд / Руслан Банников // Арбитражный и гражданский процесс. − 2009. − № 10. − С. 13−16; № 11. − С. 10−12.
 3. Баранов И. В. К вопросу об основаниях возбуждения гражданского судопроизводства / Иван Валентинович Баранов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 5. – С. 7–12.
 4. Борисова В. Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства : [под ред. доктора юрид. наук, проф., заслуж. деятеля наук РФ М. А. Викут] / Виктория Федоровна Борисова. − М. : Юрлитинформ, 2009. −160 с.
 5. Борисова Ю. А. Проблема тождества в гражданском процессе / Юлия Андреевна Борисова // Вестник Московского университета : Серия 11, Право. − 2009. − № 2. − С. 74–82.
 6. Борисова Ю. А. Соотношение споров тождества исков и тождества / Юлия Андреевна Борисова // Законодательство. − 2009. − № 7. − С. 47–50.
 7. Борисова Ю. А. Тождество в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / Ю. А.Борисова. – Москва, 2009. – 25 с.
 8. Борщенко В. В. Правовая природа группового иска / В. В. Борщенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С.  24-27.
 9. Волкова С. С. Оставление искового заявления без движения в гражданском судопроизводстве / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2010. − № 1 (71). − С. 108−111.
 10. Волкова С. С. Отказ в принятии искового заявления как процессуальное препятствие в осуществлении права на судебную защиту / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2009. − № 3 (67). − С. 99−103.
 11. Волкова С. С. Понятие права на судебную защиту / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2011. − № 1 (77). − С. 94−96.
 12. Воробель У. Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1−8. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11vubzcp.pdf
 13. Воробель У. Б. Правовые последствия удовлетворения ответчиком требований истца после открытия производства по гражданскому делу по законодательству Украины / Ульяна Богдановна Воробель // Современное право. – 2013. – № 5. – С. 138–141.
 14. Гурвич М. А. Право на иск: Учебное пособие / Марк Аркадьевич Гурвич, Мария Сумбатовна Шакарян. − М. : ВЮЗИ, 1978. – 54 с.
 15. Захарова О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві / О. Захарова, О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 14-16.
 16. Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве : [сборник] / О. В. Исаенкова, А. А. Демичев, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под ред. О. В. Исаенковой. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 216 с.
 17. Короєд С. О. Накладення арешту на майно та заборона вчинення дій щодо його відчуження як заходи забезпечення позову в цивільному процесі / Сергій Олександрович Короєд // Судова апеляція. – 2009. – № 1 (14). – С. 82–91.
 18. Кучер Т. М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Т. М. Кучер. – К., 2009. – 22 с.
 19. Кучер Т. М. Умови звернення до суду за захистом як невід’ємні елементи в реалізації права на судовий захист / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 121–125.
 20. Лисенко Л. С. Об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики / Любов Сергіївна Лисенко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011. – № 6 (80). – С. 37–43.
 21. Лисенко Л. С. Сутність та процесуальне оформлення об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному судочинстві / Любов Сергіївна Лисенко // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей ; за заг. ред. Фурси С. Я. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 505−510.
 22. Луспеник Д. Д. Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: спірні питання / Дмитро Дмитрович Луспеник // Юридичний журнал. – – № 10. – С. 104-114.
 23. Михайлова Е. В. Право на иск и право на предъявление иска как условие реализации конституционного права граждан на судебную защиту / Е. В. Михайлова // Юридический аналитический журнал. – Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2004. – № 2- – С. 166-171.
 24. Музиченко А. Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності / А.Музиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 116-118.
 25. Опалев Р. Материально-правовой интерес как условие возбуждения гражданского дела в суде / Рим Опалев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. − № 2. – С. 7–10.
 26. Осокина Г. Л. Иск (теория и практика) / Галина Леонидовна Осокина – М. : Городец, 2000. – 192 с.
 27. Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту (гражданско-процессуальный аспект) / Евгений Георгиевич Пушкар. – Львов : Изд-во при Львов. ун-те «Вища школа», 1982. – 216 с.
 28. Пушкар Є. Г. Наслідки порушення передумов права на позов : [конспект лекцій] / Євген Григорович Пушкар. – Л. : Видавництво Львівського університету, 1972. – 63 с.
 29. Пушкарь Е. Г. Исковое производство в советском гражданском процессе (Процессуальные последствия возбуждения дел) / Евгений Георгиевич Пушкарь. – Львов : Вища школа, 1978. – 199 с.
 30. Сеник С. В. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / Світлана Василівна Сеник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 218−224.
 31. Снідевич О. С. Правовий характер вимоги як передумова права на пред’явлення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин [Електронний ресурс] / Олександр Станіславович Снідевич // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 2 (15). – С. 1−6. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12sosizv.pdf
 32. Соловьева Т. В. Возвращение искового заявления в гражданском судопроизводстве / Татьяна Владимировна Соловьева. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2008. – 156 с.
 33. Соловьева Т. В. Институт возвращения искового заявления: сравнительно-исторический аспект / Татьяна Владимировна Соловьева // Актуальные проблемы российского права. – 2008. − № 4. − С. 239−244.
 34. Тимченко Г. П. Подання позову і порушення справи в суді з огляду на принципи цивільного процесуального права / Геннадій Петрович Тимченко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 1. − C. 106−112.
 35. Туманов Д. А. К вопросу о правовом характере спора и правоспособности как предпосылках права на предъявление иска / Дмитрий Александрович Туманов, Светлана Алексеевна Алехина // Журнал российского права. – – № 12. – С. 95-105.
 36. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика / Світлана Фурса // Право України. – 2011. – № 10. – С. 89–98.
 37. Цал-Цалко Ю. Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу майна подружжя / Юлія Цал-Цалко // Юридичний вісник. –2010. – № 1. – С. 29–35.

 

ТЕМА 7. Провадження в суді першої інстанції

 1. Алябышев М. С. Спорные вопросы принятия заочного решения [Електронний ресурс] / М. С. Алябышев // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 1 (18). − С. 1–5. – Режим доступу до журн. : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
 2. Амельченко М. Особенности заочного рассмотрения дела / М. Амельченко // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 64-
 3. Андронов І. В. Вимога про публічність рішення суду в цивільному процесі України / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.- – Вип. 38. – С. 316-320.
 4. Андронов І. В. Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.- – Вип.29. – С. 322-327.
 5. Бермічева О. В. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності – відображення реалій життя / О.В. Бермічева // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – – № 6 (15). – С. 81-89.
 6. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин / С. С. Бичкова, Г. В. Чурпіта // Юридична наука. – – № 4-5. – С. 57-62.
 7. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Юрій Володимирович Білоусов // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 1 (21). – С. 84–89.
 8. Бобко В. Г. Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. Г. Бобко. − К., 2006. − 22 с.
 9. Болокан І. В. Особливості розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 2. − С. 104−110.
 10. Болокан І. В. Правове регулювання особливостей розгляду судами справ про визнання спадщини відумерлою / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. − С. 130−135.
 11. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Надія Леонтіївна Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. − 2006. − № 1 (17). − С. 96−102.
 12. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства // Форум права. – 2009. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09bness.pdf
 13. Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навчальний посібник / Сергій Володимирович Васильєв. — Харків : Еспада, 2012. – 370 с.
 14. Великорода О. М. Скасування та оскарження заочного рішення / О. М. Великорода // Вісник Академії адвокатури України. – – Вип. 3. – С. 45-50.
 15. Великорода О. Порівняльно-правовий аналіз інституту наказного провадження в країнах СНД / Олександр Великорода // Вісник Академії адвокатури України. – – № 2 (21). – С. 34-39.
 16. Вербіцька М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей / Мар’яна Василівна Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск20. Частина I. Том 2. – С. 32-36.
 17. Вербіцька М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : монографія / Мар’яна Василівна Вербіцька. – Т. : Астон, 2012. – 191с.
 18. Волкова Н. В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) / Наталія Василівна Волкова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. — Вип. 55. – С. 124-132.
 19. Воробель У. Б. Інститут відкликання позовної заяви у цивільному процесі України / Уляна Богданівна Воробель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 3. – С. 21−34.
 20. Воробель У. Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1−8. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11vubzcp.pdf
 21. Воробель У. Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення / Уляна Воробель // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 80−84.
 22. Воробель У.Закінчення розгляду справи про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи / Уляна Воробель // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 56. – С. 229–236.
 23. Воробель У. Б. Застосування інституту залишення заяви без розгляду на стадії апеляційного перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2012. – № 2 (6). – С. 1−21. – Режим доступу до журн. : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12vuepsr.pdf
 24. Воробель У. Б. Подання заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи в цивільному процесі / Уляна Богданівна Воробель // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей ; за заг. ред. Фурси С. Я. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 141−153.
 25. Воробель У. Б. Процедурні особливості залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 73−93. – Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/Docs/visnik09_06.pdf
 26. ВоробельУ. Б. Скасування ухвали про залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача судом, що її постановив / Уляна Богданівна Воробель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2013. – №  – С. 196−206.
 27. Гаврік Р. Виключність як властивість рішення суду в цивільній справі, що набрало законної сили / Роман Гаврік // Юридична Україна. − 2010. − № 6. − С. 74–81.
 28. Гаврік Р. О. Законна сила судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Р. О. Гаврік. − К., 2011. − 23 с.
 29. Гаврік Р. О. Незмінність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у цивільній справі [Електронний ресурс] / Роман Олександрович Гаврік // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 50–59. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08groucs.pdf.
 30. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Наталія Грабар // Право України. – – № 4. – С. 169-176.
 31. Гусаров К. В. Особливості окремої ухвали у цивільному судочинстві / Костянтин Володимирович Гусаров // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 139–141.
 32. Дем’янова О. В. Властивості законної сили ухвал суду першої інстанції / Олена Вікторівна Дем’янова // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 176 – 180.
 33. Демичев А. А. Смерть как юридический факт в гражданском процессе / А. А. Демичев, О. В. Исаенкова // Університетські наукові записки. − 2007. − № 4 (24). − С. 69−75.
 34. Дубчак Л. С. Наказне та окреме провадження в цивільному судочинстві України : навч. посіб. / Л. С. Дубчак – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 137 с.
 35. Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / Оксана Павлівна Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173−178.
 36. Ізарова І. Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз / Ірина Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 4 (98). – С. 55-57.
 37. Кіт Х. І. Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження: загальна характеристика / Х. І. Кіт // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». Збірник наукових праць. – – Вип. 6-1. Том. 1. – С. 154-157.
 38. Короленко В. М. Захист права на заробітну плату у наказному провадженні цивільного судочинства за законодавством України та країн СНД / В. М. Короленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 19. Том 2. – С. 68-71.
 39. Коструба А. В. Окреме провадження як форма встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільних правовідносинах / А. В. Коструба // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – – № 1. – С. 134-142.
 40. Коструба А. В. Правова природа судового рішення в контексті теорії право припинення / А. В. Кострубаю // Вісник господарського судочинства. – – № 1. – С. 158-163.
 41. Кухарєв О. Є. Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування / О. Є. Кухарєв // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 4 (13). – С. 119–128.
 42. Ларіонова Н. Наказне провадження у цивільному процесі України / Н. Ларіонова // Наше право. – 2011. – № 3. – С. 199–203.
 43. Левківський Б. Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя / Б. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 91. – С. 45-49.
 44. Лисенко Л. Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі / Любов Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 90. – С. 78-82.
 45. Лисенко Л. С. Ухвали в цивільному процесі України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лисенко Любов Сергіївна. – К., 2012. – 218 с.
 46. Луспеник Д. Д. Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення – основні чинники авторитету судової влади (коментар) / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – – № 1. – С. 10-12.
 47. Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Дмитро Дмитрович Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2006. – 480 с.
 48. Луспеник Д. Д. Самоконтроль суду першої інстанції у цивільному процесі: правова регламентація та потреба удосконалення і розширення / Дмитро Дмитрович Луспеник // Судова апеляція. – 2009. −№ 3 (16). – С. 58−66.
 49. Луспеник Д. Д. Спірні питання судової практики щодо розгляду судами заяв у порядку наказного провадження [Електронний ресурс] / Дмитро Дмитрович Луспеник // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.yurpayintel.com.ua/2008/1/article06/
 50. Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики / Дмитро Луспеник // Юридичний журнал. − 2006. − № 11. − С. 123−130.
 51. Луспеник Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія «Судова практика» / Дмитро Луспеник. – Харків : Харків юридичний, 2005. – 432 с.
 52. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання судом першої інстанції / Д. Луспеник // Право України. – 2006. – № 11. – С. 56–62.
 53. Масюк В. В. Питання закриття провадження у цивільній справі / В. В. Масюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 23. Частина I. Том 1. – С. 237-241.
 54. Мірошниченко Ю. Спір безкінечного розгляду / Юрій Мірошниченко// Закон і бізнес. Суддівські проблеми. – № 15 (1002). 09.04-15.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/1868-spir_bezkinechnogo_rozglyadu.html
 55. Навроцька Ю. В. Заочний розгляд цивільних справ в цивільному процесі України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Навроцька Юлія Вячеславівна. – Л., 2008. – 209 с.
 56. Навроцька Ю. В. Захист прав співвідповідачів при неявці їх в судове засідання в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С.159-
 57. Навроцька Ю. В. Згода позивача на заочний розгляд справи в цивільному судочинстві [Електронний ресурс] / Юлія Вячеславівна Навроцька // Часопис академії адвокатури. – 2009. – №3 (4). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09nyvszs.pdf]
 58. Навроцька Ю. В. Можливість спільного розгляду первісного та зустрічного позову в порядку заочного провадження / Юлія Вячеславівна Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 2. – С. 74-82.
 59. Навроцька Ю. В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи / Юлія Вячеславівна Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – Вип. 3. – С. 81−95.
 60. Навроцька Ю. В. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 142-150.
 61. Навроцька Ю.В. Належне повідомлення відповідача як умова розгляду цивільної справи у його відсутності // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005. – С. 30-34
 62. Навроцька Ю.В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л.Ортинський. – Львів, 2006. – Вип.. 3. – С.81-95
 63. Навроцька Ю.В. Практичні аспекти інформування боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип.4. – С.67-75
 64. Навроцька Ю.В. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 211-217.
 65. Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача / Юлія Вячеславівна Навроцька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – №3. – С. 101-
 66. Нікітенко Р. С. Поняття та сутність окремого провадження у справах про розірвання шлюбу / Р. С. Нікітенко // Митна справа. – – №2 (92). Частина 2. Книга 2. – С. 170-174.
 67. Німак М. О. Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Німак Марія Орестівна. – Л., 2012. – 221 с.
 68. Німак М. О. Провадження у справах про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей / Марія Орестівна Німак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2010. – № 2. – С. 97–107.
 69. Окреме провадження : монографія / [В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 312 с.
 70. Окреме провадження в цивільному процесі України : [навч посіб.] / Під ред. Р. М. Мінченко. – О. : Фенікс, 2010. – 224 с.
 71. Олійник А. С. Аналіз питань, які виникають при застосуванні норм ЦПК України, що регулюють провадження у цивільній справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. – 2 (15). – С. 58−76.
 72. Олійник А. С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавленням батьківських прав, встановленням опіки та піклування над дітьми / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 122−144.
 73. Олійник А. С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавленням батьківських прав, встановленням опіки та піклування над дітьми / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 122−144.
 74. Олійник Н. В. Окремі питання заочного розгляду цивільних справ / Н. В. Олійник // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № – С. 65-70.
 75. Паскар А. Л. «Електронний суд» – новітній засіб доступу до правосуддя / А. Л. Паскар // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С.71-76.
 76. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / О. М. Перунова. – Х., 2007. – 20 с.
 77. Петров Є. В. Наказне провадження: сучасний стан та перспективи розвитку / Є. В. Петров // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2. – С. 123–126.
 78. Підлубна О. В. Деякі питання змісту та складових частин інституту заочного розгляду цивільних справ / О. В. Підлубна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці : Рута. – – Вип. 489: Правознавство. – С. 68-73.
 79. Сапейко Л. В. До питання про заочний розгляд справи в світлі оновленого цивільного процесуального законодавства / Людмила Василівна Сапейко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 16. – С. 124-128.
 80. Сапейко Л. В. Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей / Людмила Василівна Сапейко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 42. – С. 233−239.
 81. Свідерська М.В. Порівняльна характеристик судового наказу, судового рішення та виконавчого напису нотаріуса // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 117-119.
 82. Свідерська М.В. Судовий наказ: gроблеми та перспективи застосування // Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 368-375.
 83. Світлична Г. О. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності в порядку цивільного судочинства / Галина Олександрівна Світлична // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 4 (92). – С. 35-
 84. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6.
 85. Сергієнко Н. А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі / Н. А. Сергієнко // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С. 147–153.
 86. Сметанюк В. Б. Належне повідомлення сторін у цивільному процесі про час і місце судового розгляду / В. Б. Сметанюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С. 122-125.
 87. Татулич І. Г. Наказне провадження в цивільному судочинстві / І. Г. Татулич // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Випуск 385. Правознавство. – С. 53−56.
 88. Татулич І. Ю. Особливості застосування цивільної процесуальної форми в наказному провадженні / І. Ю. Татулич // Вісник Академії адвокатури України. – – Вип. 2. – С. 168-170.
 89. Татулич І. Ю. Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження / І. Ю. Татулич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С. 77-81.
 90. Тимченко Г. П. Деякі загальні аспекти дослідження судового розглядання в цивільному процесі України / Геннадій Петрович Тимченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. − 3 (77). – С. 23−31.
 91. Тимченко Г. П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в цивільному процесі України / Геннадій Петрович Тимченко // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 88−95.
 92. Тимченко Г. П. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі оцінки / Геннадій Петрович Тимченко // Право України. – – № 6. – С. 125-128.
 93. Фурса С. Я. Окреме провадження у цивільному процесі України : навчальний посібник / Фурса С. Я. – К. : Видавництво Київського університету, 1999. – 309 с.
 94. Цувіна Т. А. Умотивованість рішень суду та право на суд у цивільному судочинтсві / Татяна Андріївна Цувіна // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № − С. 215-224.
 95. Чурпіта Г. В. Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин / Г. В. Чурпіта // Юридична наука. – – №6. – С. 46-52.
 96. Чурпіта Г. В. Окреме провадження в деяких категоріях справ, що виникають із сімейних правовідносин / Г. В. Чурпіта // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – – №1 (2). – С. 89-94.
 97. Шабалін А. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в європейському процесуальному праві / А. Шабалін // Право України. – – № 12. – С. 276-282.
 98. Шиманович О. Законна сила судового рішення / Ольга Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 98-
 99. Шиманович О. М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шиманович Ольга Миколаївна. – К., 2005. – 221 с.
 • Шиманович О. Поняття та сутність ухвали суду першої інстанції в цивільному процесуальному праві України / Ольга Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 36-
 • Штефан О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі / Олена Штефан // Юридична України. – 2005. − № 1. − С. 44−48.
 • Шутенко О. В. Невербальные средства коммуникации в гражданском судопроизводстве / Оксана Васильевна Шутенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 26. – С. 92-96.
 • Якимчук С. О. Законна сила і здійсненність судового рішення / С. О. Якимчук // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № 121. − С. 225-
 • Ярошенко І.С. Наказне провадження: Питання теорії і практики // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2008. – № 8 (46). – С. 18-23.
 • Ясинок М. Встановлення фактів, що мають юридичне значення / Микола Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 172–174.
 • Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) : монографія / Микола Михайлович Ясинок. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2011. – 380 с.
 • Ясинок М. М. Суб’єкти цивільного процесу та їх процесуальний статус у справах окремого провадження / Микола Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. – № 3. – С. 29–34.
 • Ясинок М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика : монографія / Микола Михайлович Ясинок. – К. : Алерта, 2014. – 156 с.
 • Ясинок М. М. Чи потрібно було виключати із окремого провадження справи про поновлення шлюбу після його розірвання? / Микола Михайлович Ясинок // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. – Вип. 435: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 43–47.
 • Ясинок М. Режим окремого проживання подружжя – новий вид справ у окремому провадженні / Микола Ясинок // Право України. – – № 5. – С. 114-117.
 • Ясинюк М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / Микола Ясинок // Право України. – – № 3. – С. 146-152.
 • Ясинюк М. М. Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов’язкових умов, які при цьому повинні мати місце / Микола Михайлович Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – –№ 9. – С. 134–137.
 • Ясинюк М. М. Особливості дії принципу диспозитивності в окремому провадженні / Микола Михайлович Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – –№ 6. – С. 59–60.

 

ТЕМА 8. Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинстві

 1. Алиев Т. Т. О правовой природе вновь открывшихся и новых обстоятельств в гражданском судопроизводстве / Тигран Тигранович Алиев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 9-13
 2. Алиев Т. Т. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском судопроизводстве / Тигран Тигранович Алиев. – М. : А-Приор, 2007 − 192 с.
 3. Андронов І. В. Сутність та значення перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.- – Вип. 56. – С. 110-117.
 4. Ахмач Г. М. Касаційне оскарження як гарантія захисту прав людини / Ганна Михайлівна Ахмач // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 59. – С. 211-218.
 5. Батрин О. В. Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України / О. В. Батрин // Віник Харківського національного університету внутрішніх справ. – – № 2 (61). – С.240-247.
 6. Батрин О. В. Об’єкт і предмет апеляційного оскарження рішення в цивільній справі / О.В. Батрин // Південноукраїнський правничий часопис. – – № 4. – С. 85-88.
 7. Батрин О. В. Приєднання до апеляційної скарги в цивільному судочинстві України / О.В. Батрин // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С. 87-91.
 8. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України. – – № 5. – С.154-160.
 9. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України. – – № 5. – С.154-160.
 10. Бондар І. В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / І. В. Бондар. − Київ, 2009. – 18 с.
 11. Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі / І. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 83. – С. 80-82.
 12. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е. А. Борисова. – М. : Городец, 2006. – 304 с.
 13. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України / М. Бородін // Право України. – – № 8. – С. 87-91.
 14. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Бортнік Оксана Григорівн // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63- – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf
 15. Василина Н. В. Особливості перегляду рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами/ Н. В. Василина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина II. Том 1. – С. 171-173.
 16. Гнатенко А. В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / Андрій Васильович Гнатенко, Дмитро Дмитрович Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – – № 12. – С. 38-45.
 17. Гусаров К. В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі / Констянтин Володимирович Гусаров // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, – 2009. − № 106. − С. 158-
 18. Дем’янова О. В. Оскарження ухвал в цивільному судочинстві : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. / О. В. Дем’янова. – К., 2008. – 16 с.
 19. Заяць Н. Я. Практика реалізації касаційною інстанцією повноважень за наслідками попереднього розгляду цивільної справи/ Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України . – 2014. – №  – С. 51–57. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_1_9.pdf
 20. Заяць Н. Я. Практика реалізації судом касаційної інстанції повноважень щодо скасування рішення і закриття провадження по справі або залишення заяви без розгляду [Електронний ресурс] / Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 2 (15). – С. 1−9. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12znyzbr.pdf
 21. Заяць Н. Я. Практика реалізації судом касаційної інстанції повноваження щодо залишення заяви без розгляду за наявності підстав, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 207 ЦПК України [Електронний ресурс] / Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 3 (16). – С. 1−5. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12znycpk.pdf
 22. Ізарова І. О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі / Ірина Олександрівна Ізарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (22). – С. 57–61.
 23. Ізарова І. О. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами у порядку цивільного судочинства / Ірина Олександрівна Ізарова // Судова апеляція. – 2013.– № 4 (33). – С. 94–101.
 24. Клименко О. М. Про деякі аспекти законодавчого забезпечення процесуальних гарантій касаційного оскарження в цивільному та адміністративному судочинстві / О. М. Клименко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 1. – С. 63-66.
 25. Колобродова О. В. Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Колобродова // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 60–71. − Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/Docs/visnik07_05.pdf
 26. Луспеник Д. Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Дмитро Дмитрович Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – – № 9. – С. 27-33.
 27. Луспеник Д. Д. Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України / Дмитро Дмитрович Луспеник // Право України. – – № 5. – С. 347-353.
 28. Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України. – – № 7. – С.99-107.
 29. Мінченко Р. М. Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України / Раїса Миколаївна Мінченко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 56. – С. 107-110.
 30. Мінченко Р. М. Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції / Раїса Миколаївна Мінченко // Актуальні проблеми держави і права. – – Вип. 57. – С. 427-433.
 31. Мінченко Р.М. Окремі аспекти провадження щодо перегляду Верховним Судом України судових рішень / Р.М. Мінченко// Актуальні проблеми цивільного права та процесу : Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю.С.Червоного (Одеса, 17 грудня 2010 р.). – Одеса: Фенікс, 2010 – С.163-167
 32. Навроцька Ю. В. Повноваження суду за результатами розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К. : ЦУЛ, 2013. – С. 150–
 33. Навроцька Ю.В. Недоліки законодавчого регулювання перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 254–262.
 34. Навроцька Ю.В. Розгляд справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві: удосконалення правового регулювання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57. – С. 205–211.
 35. Ніколенко Л. М. Порівняльна характеристика апеляційного провадження в господарському, цивільному, адміністративному і кримінальному судочинствах / Л. М. Ніколенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – – Вип. 5. – С. 107-112.
 36. Попов О. І. Неоднакове застосування норм матеріального права судом (судами) касаційної інстанції як підстава для перегляду судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. І. Попов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С. 99-102.
 37. Рунішвілі В. Суть судового рішення касаційної інстанції (на матеріалах судової практики Грузії) / В. Рунішвілі // Право України. – – № 9. – С. 119-121.
 38. Теремецький В. І. Порядок і строки апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України / В. І. Теремецький, О. В. Батрин // Право і Безпека. – – № 2 (49). – С. 189-194.
 39. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе. Современные проблемы / Юрий Алексеевич Тимофеев. – М. : Волтерс Клувер,  − 2008. – 81 с.
 40. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе: современные проблемы : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / Ю. А. Тимофеев. – Екатеринбург, 2008. – 23 с.
 41. Тимченко Г.П. Перегляд судових рішень Верховним Судом з огляду на принципи судочинства України / Г.П. Тимченко // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність»: Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С.241-243
 42. Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / Олег Ткачук, Дмитро Луспеник // Право України. – 2011. – № 10. – С. 107–116.
 43. Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі / Ольга Михайлівна Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 23. Частина I. Том 1. – С. 276-280.
 44. Угриновська О. Деякі зауваження та пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку” / Оксана Угриновська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 160–165.
 45. Фролова О. В. До питання про склад ухвал, які можуть бути об’єктом апеляційного оскарження / Ольга Вікторівна Фролова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 6. – С.89-94.
 46. Цал-Цалко Ю. Ю. Роль Верховного Суду України в системі перегляду судових рішень / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 26. – С. 86-89.
 47. Яковлев С. Ю. Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність / Ю. С. Явковлев // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № 121. − С. 232-

 


Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua
 3. Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт –  http://www.arbitr.gov.ua/
 4. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт – http://sc.gov.ua/
 5. Офіційний веб-портал «Судова влада України» – http://court.gov.ua/

Матеріали

Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу України Робоча програма
Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу України комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму