Правознавство (напрями підготовки «Соціальна педагогіка», «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Кахнич В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів;
 • визначення сутності правової системи сучасної України;
 • ознайомлення студентів з основними галузями права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно – правових актів та інших джерел права, знати  структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, набути базових знань з основних галузей права.

Рекомендована література

 1. Основи правознавства: Навчальний посібник / П.Д. Пилипенко, Н.М. Хома, М.С. Кельман та ін. – 2–ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2008.
 2. Абдулаев М.И. Теория государства и права : учебник / М.И. Абдулаев . ─ СПБ. : Право, 2010 . ─ 464 с.
 3. Крестовская Н. Н. Теория государства и права : пер. с укр.: элементарный курс / Н. Н. Крестовская, Л. Г. Матвеева. ─ 3-е изд. ─ Х. : Одиссей, 2012 . ─ 384 с.
 4. Начала гуманистического права (очерки по курсу общей теории права) / Самигуллин В.К. – Уфа: Аркаим, 2013. – 384 c.
 5. Общетеоретическая юриспруденция : учебник / Под общ. ред. Ю.Н.Оборотова. – О. : Фенкс, 2011. – 436 с.
 6. Поляков И.И. Теория права и государства : учебник / И.И. Поляков. ─ Одесса : Фенікс, 2011 . ─ 542 с.
 7. Постклассическая теория права: Монография / Честнов И.Л. – СПб.: Алеф-Пресс, 2012. – 650 c.
 8. Протасов В. Н. Лекции по общей теории права и теории государства / В. Н. Протасов, Н. В. Протасова. – М. : Городец, 2010. – 752 с.
 9. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави / П. М. Рабінович. – Вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с.
 10. Теория федерализма: Опыт синтетической теории права и государства. Т. 2 / Ященко А.С. – М.: Либроком, 2012. – 456 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму