Правознавство (факультет іноземних мов)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік
83Залік
63Залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Шандра Р. С.
86доцент Шандра Р. С.
632доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.
Левицька Н. О.
Гончаров В. В.
84доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.
Левицька Н. О.
Гончаров В. В.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів
 • визначення сутності правової системи сучасної України,
 • ознайомлення студентів з основними галузями права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати  структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, набути базових знань з основних галузей права.

Рекомендована література

Базова література

 1.  Основи правознавства : навчальний посібник / Гіда Є. О. – Київ, 2011.
 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / П. Д. Пилипенко, Н. М. Хома, М. С. Кельман та ін. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2008.
 3. Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / Богачова Л. Л., Жернаков В. В. та ін. – Харків, 2014.

 Допоміжна література

 1. Адміністративне право : навчальний посібник / М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми, 2015.
 2. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
 3. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А. Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
 4. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
 5. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 6. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016.

Матеріали

з-й курс

Правознавство.Ін.мов_Програма курсу

4-й курс

Правознавство.Ін.мов (філологія)_Програма курсу

Правознавство.Ін.мов_(переклад)_Програма курсу

Типові тестові завдання

Правознавство. Типові тестові завдання