Правові та організаційні засади роботи з персоналом

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стасів О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Стасів О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення та усвідомлення студентами сутності правових та організаційних засад роботи з персоналом, їхню юридичну природу та об’єктивні умови реалізації у ринкових відносинах;

Завдання навчальної дисципліни полягає у забезпеченні та засвоєнні і закріпленні студентами основних положень стосовно правових та організаційних засад роботи з персоналом, визначення особливостей ведення документації по роботі з персоналом, її систематизації та зберігання, а також складання таких документів.

Рекомендована література

Наукові праці, навчальні підручники та посібники:

 1. Акімов О.О. Правові аспекти формування кадрового резерву державної служби / О. Акімов. // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2014. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2014_1_16.pdf
 2. Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби / А.В. Андрушко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права . – 2002. – № 3. – С. 103-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2002_3_22.pdf
 3. Биць О. Г. Успішна кадрова робота як запорука покращення іміджу державних службовців / О.Г. Биць // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://intkonf.org/bits-o-g-uspishna-kadrova-robota-yak-zaporuka-pokraschenogo-imidzhu-derzhavnih-sluzhbovtsiv/
 4. Головата В. Реформування державної служби в Україні в умовах адаптації до стандартів Європейського Союзу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/35.pdf
 5. Гриньова В.М., Писаревська В.І. Управління кадровим потенціалом підприємства. Монографія. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 252с.
 6. Губа О. Концептуально-методологічні підходи до дослідження проблем формування і реалізації кадрової політики [Текст] / О. Губа // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 284-293.
 7. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : на ук. доп. / авт. кол. : Ю. В. К овбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра  наук з держ. упр., проф. Ю.  В. Ковбасюка, дра політ .  наук,  проф. К. О.  Ващенка, д-ра  соц. наук, проф. Ю. П. Сурміна (кер. проекту). – К. : НАДУ, 2012. – 72 с.
 8. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / за заг. ред. В.Б. Авер’янова, І.Б.Коліушка. – К. : Вид-во Укр. акад. держ. управління при Президентові України, 1999. – 50 с
 9. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-метод. посіб. [Текст] / С.Д. Дубенко. – К.: Ін-Юре, 1999. – 224 с.
 10. Єременко А.О., Полозова Т.В. Методологічні основи системи кадрової безпеки підприємства. // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. — 2012. — Вип. 2 — С. 195-198.
 11. Кагановська Т.Є. Організаційно-правові засади професійного розвитку державних службовців / Т.Є. Кагановська // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.academy.sumy.ua/library/P_Visnik/Numbers/2_7_2012/07_02_01.pdf
 12. Кагановська Т.Є. Щодо співвідношення понять «робота з персоналом» та «кадрова робота» у системі кадрового забезпечення державного управління / Т.Є.Кагановська // Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi%20vudannia/2009/statti%20Pravo%2010/Kaganovska.pdf
 13. Кагановська Т. Шляхи удосконалення кадрового забезпечення державного управління / Т. Кагановська // Вісник прокуратури. – 2009. – № 1. – С. 83–90
 14. Клочко А.М.Сучасний стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ / А.М. Клочко // Форум права. – 20011. – №4. – с. 367-371.
 15. Красномовець В.А. Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства / В.А. Красномовець // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 3(59). 2012. – с. 138-143.
 16. Леліков Г. Реформування системи державної служби – запорука успіху адміністративної реформи в Україні [Текст] / Г. Леліков // Вісн. держ. служби України. – 2003. – № 1. – С. 59-65.
 17. Лукашева Н.М. Правове регулювання збору інформації про працівників та перевірки їхньої відповідальності установленим вимогам прийняття на роботу / Н.М. Лукашева // Ученые записки Таврического национального у ниверситета им. В. И. Вернадского Серия « Юридические науки». Том 21 (60). № 2. 2008 г. С. 164­ 171.
 18. Лузан Т. Поняття «ротації» державних службовців у науковому дискусії / Т. Лузан // Державне управління та місцеве самоврядування, 2012, вип.. 3 (14). – с. 232-239.
 19. Кійко Л. Кадрове забезпечення структурних підрозділів: на прикладі головного управління агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. [Електрон. ресурс] / Л. Кійко. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/fail/+Kiyko.pdf
 20. Мельник І. М. Особливості державної кадрової політики у сфері вдосконалення механізмів добору персоналу державної служби [Електрон. ресурс] / І. М. Мельник. – Режим доступу : www.academy.gov.ua
 21. Мельников О. Ф. Кар’єра в системах державної служби різних країн / О. Ф.Мельников // Держава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 130–140.
 22. Мотлях О.І., Потильчак А.О. Поліграф у кадровому психологічному відборі персоналу в органах внутрішніх справ України: здобутки, недоліки та шляхи їх подолання. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/USER/Downloads/Npnau_2013_4_28%20(1).pdf
 23. Назарова Г. В. Кадрова безпека підприємства: загрози, ризики, функції та методи управління / Г. В. Назарова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана” ; [відп. ред. О. О. Бєляєв].- Спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. — Т. 2. – 2012. – С. 220 – 229.
 24. Недобор І.В. Проблеми правового регулювання процедур підготовки, розстановки і виховання кадрів прокуратури України / І.В. Недобор // науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. №6-2. Том 2. – с. 121-125.
 25. Нижник Н., Пашко Л. Наукові підходи до управління людськими ресурсами: історичний екскурс [Текст] / Н. Нижник, Л. Пашко // Вісн. НАДУ. – 2004. – № 2. – С. 169-175.
 26. Оболенський О.Ю. Державна служба [Текст] / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2003. – 344 с.
 27. Організація роботи та управління в органах прокуратури: навчальний посібник у запитаннях і відповідях : за загальною редакцією Якимчука М.К. та Європіної І.В. – К.: Національна академія прокуратури України, 2009. – 207 с
 28. Олуйко В. Принципи кадрової політики в регіонах України [Текст] / В. Олуйко // Вісн. держ. служби України. – 2002. – № 2. – С. 79-82.
 29. Олуйко В. Про результати соціологічних досліджень проблем регіональної кадрової політики [Текст] / В. Олуйко // Вісн. держ. служби України. – 2000. – № 3 – С. 89-92.
 30. Олуйко В. Проблеми реформування регіональної кадрової політики / В. Олуйко [Текст] // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 2, ч.1. – С. 333-337.
 31. Олуйко В. Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні [Електрон. ресурс] / В. М. Олуйко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Режим доступу : www.univ.km.ua.
 32. Осійчук М. Модернізація кадрових служб як основа удосконалення кадрового управління [Електронний ресурс] // Вісник державної служби України. 2008. № 3. Режим доступу : http://guds.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id= 150954&cat_id=37402&ctime=1232530237346.
 33. Озерчук Н. Особливості формування кадрової політики підприємства з використанням аутсорсингу [Електронний ресурс] / Н. Озерчук, О. Сороківська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 155-162. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12onmzva.pdf.
 34. Петровський П. Стратегічні завдання державної кадрової політики // П.Петровський, О. Радченко // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/3/01.pdf
 35. Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених (24-25.04.2009 року).
 36. Помилки в кадрових документах: як їх уникнути // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://kadrhelp.com.ua/pomilki-v-kadrovih-dokumentah-yak-yih-uniknuti
 37. Потапчук Є.М. Психологічні аспекти кадрової роботи з персоналом Державної прикордонної служби України. / Є.М. Потапчук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 22/2009. – с. 56-58
 38. Пшонка А.В. Принципи кадрової роботи в органах прокуратури / А.В.Пшонка. // Наше право. №3. 2013. – с. 29-36.
 39. Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи. Навч. посібн. / [укл. О.О. Леонов, І.Л. Тимошенко, В.Л. Савченко], Донецька обл. держ. адмін., Донецький обл. центр перепідг. та підв. каліф. прац. Орг. держ. вл., орга. м.с., держ п-в, уст, орг. Донецьк: ДОЦППК, 2013. 59 с.
 40. Стратегія державної кадрової полі тики – основа модернізації країни: матеріали Все укр. на ук.-практ . конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р.:до 15-річчя галузі науки “Державне управління”. – К. : НАДУ , 2012. – 572 с.
 41. Серьогін С. Влада і державна служба: історичний аспект [Текст] / С. Серьогін. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 194 с.
 42. Серьогін С.М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством [Текст] / С.М. Серьогін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2003. – 456 с.
 43. Серьогін С.М., Гончарук Н.Т. Поняття кадрової політики і принципи її здійснення [Текст] / С.М. Серьогін, Т.М. Гончарук // Актуальні пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ УАДУ, 2002. – Вип. 2. – С. 3-10.
 44. Серьогін С.М., Гончарук Н.Т., Батраченко І.Г. Кадрова політика і державна служба: Конспект лекцій: У 2 ч. [Текст] / С.М. Серьогін, Н.Т. Гончарук, І.Г. Батраченко. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – Ч. 2. – 40 с.
 45. Синицина Н. Світова практика управління людськими ресурсами та актуальні проблеми інституту державної служби в Україні [Електрон. ресурс] / Н. Г. Синицина. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua
 46. Управление персоналом организации [Текст] / Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ННФ РА – М., 1997. – 512 с.
 47. Чанишев Р. І. Поняття та класифікація персональних даних працівника / Р. І. Чанишев //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наукових праць. – Вип. 30. – Одеса, 2007. – С.73–81.
 48. Чанишев Р. І. Поняття та форми обробки персональних даних працівника / Р. І. Чанишев // Часопис цивілістики. – 2007. – № 4.
 49. Чанишев Р. І. Кваліфікаційні ознаки персональних даних працівника / Р. І. Чанишев //Актуальні проблеми політики: Зб. наукових праць. Вип.35. – Одеса, 2008. – С.49–56.
 50. Чанишев Р. І. Право на інформацію сторін трудового договору / Р. І. Чанишев // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наукових праць. Вип. 46. – Одеса: Юридична літ-ра, 2009. – С.166–171.
 51. Чанишев Р. І. Інформація про персональні дані працівника та її захист /Р. І. Чанишев //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наукових праць. Вип. 52. – Одеса: Юридична літ-ра, 2010. – С.94–99.
 52. Чанишев Р. І. Міжнародні стандарти захисту персональних даних працівника і законодавство України / Р. І. Чанишев //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наукових праць. Вип.57. – Одеса: Юридична літ-ра, 2011. – С. 275–281.
 53. Шпекторенко І.В. Внутрішні компоненти професійного досвіду кадрів державної служби. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012-01%287%29/12sivkds.pdf

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України зі змінами і доп. станом на 15.05.2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Кодекс законів про працю України із змінами від 26.10.2014 р. № 3720-VI // [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Закони України «Про зайнятість населення» в ред. від 01.01.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
 4. Закони України «Про громадянство України» в ред. 06.12.2012р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
 5. Закони України «Про пенсійне забезпечення» в ред. 09.12.2012р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
 6. Закони України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в ред. від 01.01.2015 р [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/796-12
 7. Закони України «Про охорону праці» в ред. від 01.01.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: Про охорону праці
 8. Закони України «Про державну службу» в ред. від 25.01.2015 р [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
 9. Закони України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4050-17
 10. Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в ред. від 01.01.2015 р [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
 11. Закони України «Про відпустки» в ред. 01.02.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
 12. Закони України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» в ред. 07.11.2012р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80
 13. Закони України «Про державну таємницю» в ред. 10.04.2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 року №1242. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних  носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 27 листопада 1998 року № 1893. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-%D0%BF
 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 р. N 1232. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» в ред. від 29.05.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF
 18. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 № 578/5. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
 19. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01.02.2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
 20. Наказ Міністерства юстиції «Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів» від 11.10.2013 р. № 1748/24280. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1748-13
 21. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005 р. N 2864. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05
 22. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці” від 26.10.2009 N 404. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1212-09
 23. Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядку її подання» від 31.05.2013  № 316. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0988-13
 24. Наказ Міністерства соціальної політики «Про затвердження форми звітності № 4-ПН „Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” та Порядку її подання» від 31.05.2013 № 317. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0989-13

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму