Правові режими майна господарських товариств

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних питань щодо правових режимів майна в господарських товариствах та вивчення правового регулювання і позицій судової практики щодо складу та видів майна в господарських товариствах.

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування законодавчої бази щодо правових режимів майна в господарських товариствах, аналіз колізій та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних країн.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, корпоративного права.

Структура курсу:

Тема 1 Загальна характеристика правових режимів майна у господарських товариствах

Тема 2. Майно в господарському товаристві

Тема 3 Джерела формування майна у господарських товариствах.

Тема 4 Право власності як основне речове право у сфері господарювання

Тема 5 Підстави та порядок припинення права власності у господарському товаристві

Тема 6 Речові права на чуже майно в господарських товариствах

Тема 7 Договірні форми користування майном господарським товариством6

Тема 8 Майновий стан та облік майна в господарському товаристві

Тема 9 Особливості правових режимів майна в окремих видах господарських товариств.

Тема 10 Захист майнових прав у господарському товаристві

Рекомендована література

 1. Азімов Ч. Сервітути в цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №1. – С. 107-114.
 2. Барбара В.П. Правові позиції Верховного Суду України як джерело регулювання корпоративних відносин // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С.16-22.
 3. Васильєва В.А. Корпоративна власність: теоретичний аспект // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 31-37.
 4. Вінтоняк Н.Д. Щодо акцій, придбаних подружжям під час шлюбу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 58-62.
 5. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. –К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
 6. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В.С. – К.: Атіка, 2000.
 7. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України „Про акціонерні товариства” / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 8. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004- 624 с;
 9. Гончаренко М.Б. Речеві права на нерухомість. Автореф. дис…к.ю.н. – Х., 1999. – 21 с.
 10. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред.. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
 11. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.Й. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.Й. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 720с.
 12. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. — X.: «Одіссей», 2005. —608 с.
 13. Господарське законодавство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга. — К.: КНЕУ,2005. — 182 с.
 14. Головатенко Оксана. Проблемні питання власності в акціонерних правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №9.
 15. Гуревський В.К. Поняття та види земельних сервітутів // Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. –К.: Істина, 2003. – С. 112-117.
 16. Гутьєва В. В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Львів, 2003. – 19 с.
 17. Дзера І. Цивільно-правові засоби захисту права власності. – К., 2001
 18. Дзера О. В. Право власності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
 19. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні. Монографія. – К.: Вентурі, 1996. – 272 с.
 20. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) / за заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.
 21. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентівюрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912с.
 22. Кибенко Е.Р. Корпоративное право. Учебное пособие. – Х.: фирма «Эспада», 1999.
 23. Киричок А.В. Можливість застосування судом не передбачених законом способів захисту прав учасників господарських товариств // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 110-114.
 24. Ковалишин О.Р. Перспективи удосконалення правового статусу командитного товариства в Україні// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 121-125.
 25. Кожевникова В.О. Майнові відносини подружжя в сфері корпоративного законодавства України// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 125-128.
 26. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005.
 27. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах. – Львів: Край, 2009.
 28. Кравчук С.Й.. Господарське право України: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007.- 264 с.
 29. Кучеренко І. Повні та командитні товариства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. –№7.
 30. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2004.
 31. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Луця,– К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
 32. Мартин В. М. Право користування чужим майном. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.
 33. Мартин В. М. Право користування чужою земельною ділянкою для забудо­ви (суперфіцій) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законо­дав­ства України. Збірник наукових статей. Вип. ХІІІ. – Івано-Франківськ: Плай. 2004.– С. 100-105.
 34. Мартин В.М. Право користування чужим майном (сервітути) за новим законодавством України. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип.39. –Львів. 2004.
 35. Мельник О.О. Корпоративне право України. Навчально-практичний посібник із зразками документів. – К.: ФОП Мельник О.О., 2008.
 36. Мягкий А.В. Поняття керівника господарського товариства // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 168-173.
 37. Набуття права власності в цивільному праві України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.А. Спасибо; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. —18 с.
 38. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. – 3-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – Т.ІІ. –1088с.
 39. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. В.М. Коссака. – К: Істина, 2008. – 992с.
 40. Право спільної сумісної власності фізичних осіб: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.Ю. Христенко; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2006. —  20 с.
 41. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / М.Г. Ісаков; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2006. —17 с.
 42. Правовий статус державних підприємств: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04/ І. М. Любімов; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2010. — 18с.
 43. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Р.Ф. Гринюк; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2001. — С.11.
 44. Правовий статус установи як учасника господарських відносин: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Є.В. Булатов; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2005. — С.11       20 с.
 45. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л.В. Винар; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. —20 с.
 46. Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні // Коссак В.М., Кравчук В.М., Цікало В.І., Бек Ю.Б. / за ред. професора Коссака В.М. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.
 47. Підопригора О. А. Про деякі проблеми речового права в Україні // Основні напрямки реформи цивільного права в Україні. Збірник статей і матеріалів. Видання 2-ге, доповнене. – К., 1997. – С. 88-94.
 48. Пікалов Е., Юрченко А. Договір про встановлення сервітуту // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 63-67.
 49. Погрібний С. О. Володіння у цивільному праві: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002. – 280 с.
 50. Речові права на чуже майно: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.В. Цюра; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.
 51. Ромовська З. Українське цивільне право. Право власності: Академічний кур:с Підручник. / З. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2010. –258 с.
 52. Сіщук Л.В. Відчуження частки та вихід з товариства: порівняльно-правова характеристика правових конструкцій // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 226-233.
 53. Сліпенчук Н.А. Визнання права на акції (частку в статутному капіталі) як спосіб захисту корпоративних прав: проблематика застосування // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 240-245.
 54. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. – Харьков: Право, 1998.
 55. Тарасенко Л.Л. Правовий режим майна комунального підприємства / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 лют. 2014 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – С. 227-231. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemy-derzhavotvorennya-i-zahystu-prav-lyudyny-v-ukrajini
 56. Тарасенко Л.Л. Право учасника на повернення вкладу в разі виходу з ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 257-262.
 57. Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С.200-202. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemy-derzhavotvorennya-i-zahystu-prav-lyudyny-v-ukrajini
 58. Тарасенко Л.Л. Господарське товариство: підстави володіння майном / Л.Л.Тарасенко // Матеріали Круглого столу «Актуальні проблеми захисту права власності» (Одеса, 17 червня 2016 р.). – Одеса, НУ «Одеська юридична академія», 2016.
 59. Теньков С.О. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003р. – К.:Видавництво А.С.К., 2004. – 448с.
 60. Уразова Г.О. Право на вихід з господарського товариства // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 267- 273.
 61. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер 2004. — Кн. 2. —976 с.
 62. Цивільний кодекс України. Коментар. (Із змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2004 року)./ За заг.ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. –Одеса: “Юрид.література”, 2004.– 1112 с.
 63. Цікало В.І. Співвідношення між прийняттям рішень загальними зборами товариства та їх повноважністю // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 298-301.
 64. Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : Навчальний посібник / О. С. Яворська. – К. : Атіка, 2008. –254с.
 65. Яворська О. Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38.
 66. Яворська О. Речові права у проекті Цивільного кодексу // Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні. Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань кодифікації законодавства України. – К., 1997.– С. 51-52.
 67. Яворська О.С. Особливості правового положення страховика Яворська О.С. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 310-314.

Матеріали

робоча програма Правові режими майна господарських товариств

практикум правові режими майна господарських товариств

питання на іспит

питання на модуль

самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму