Правові аспекти створення та захисту власного бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Шандра Р. С., Бедрій М. М.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які мають намір розпочати власний бізнес. Мета дисципліни – допомогти студентам юридично правильно діяти на початковому етапі створення бізнесу. Завданням дисципліни є формування у студентів практичних вмінь та навичок необхідних для створення і розвитку власної справи. В межах курсу слухачі з’ясують як правильно обирати організаційно-правову форми для свого бізнесу (ПП, ТзОВ, ФОП тощо); навчаться реєструвати бізнес у державних реєстрах; обирати найоптимальнішу систему оподаткування; здійснювати ефективний захист бізнесу; реєструвати комерційне найменування, торговельну марку тощо; організовувати роботу як фрілансера та ін.

Рекомендована література

Базова література

 1. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
 2. Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014.
 3. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
 4. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: Підручник / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – Київ: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
 5. Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с.
 6. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний посібник. – Київ, 2013.
 7. Податкове право України : підручник / [О. О. Головашевич, А. М. Котенко, Є. М. Смичок та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Харків : Право, 2018. – 512 с.
 8. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 224 с.
 9. Семків В. О., Шандра Р. С.Інтелектуальна власність : підручник для студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: Галицький друкар, 2015. – 280 с.
 10. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
 11. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 12. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016