Правова соціологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Настасяк І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Результати навчання:

 • знати:

 • поняття, об’єкт і предмет соціології;

 • основні соціологічні закони та категорії;

 • структуру соціології, її функції;

 • зміст соціологічного підходу до розуміння права;

 • співвідношення соціології права та юридичної соціології;

 • зв’язок соціології, соціології права та юридичної соціології з іншими науками та науковими дисциплінами;

 • зміст учень видатних соціологів (О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера, Г. Тарда, Є. Ерліха, Л. Петражицького, Ж. Гурвіча, Р. Паунда, Т. Парсонса);

 • поняття, види й особливості застосування основних методів збору емпіричної інформації (спостереження, аналіз документів, опитування, експеримент);

 • особливості методів збору емпіричної інформації у правових дослідженнях;

 • поняття, ознаки та види суспільств (суспільства мисливців і збирачів, скотарські й аграрні суспільства, традиційні та сучасні суспільства, суспільства першого, другого та третього світів);

 • сутність та основні складові соціальної структури суспільства;

 • особливості соціальної стратифікації і соціальної нерівності;

 • проблематику мобільності та міграції в контексті дослідження суспільства;

 • поняття та структурні елементи особистості;

 • проблему соціалізації особистості; особливості правової соціалізації особистості;

 • закономірності соціальної взаємодії та соціальних відносин;

 • природу девіантної та делінквентної поведінки; причини соціальних відхилень;

 • сутність соціального контролю; роль права в системі соціального контролю;

 • поняття, ознаки, види та функції соціальних інститутів (сім’я, культура, економіка, політика);

 • особливості права як соціального інституту;

 • питання соціальної зумовленості та цінності права;

 • особливості соціального механізму правового регулювання;

 • питання співвідношення правових та інших соціальних норм;

 • соціологічну природу юридичного конфлікту;

 • вихідні положення юридичної конфліктології.

 • вміти:

 • аналізувати право та і інші соціальні явища;

 • виявляти проблеми функціонування та розвитку суспільства (у межах тематики курсу);

 • пропонувати шляхи та способи розв’язання вказаних проблем;

 • обґрунтовувати свою позицію, спираючись на наукові аргументи.

Анотація навчальної дисципліни:

Метою навчальної дисципліни є пояснення засадничих та дискусійних загальнотеоретичних правової соціології, виявлення тенденцій розвитку сучасних суспільств, засвоєння соціологічних методів пізнання соціальних явищ; з’ясування соціальної зумовленості та цінності права та його ролі у врегулюванні соціальних відносин.

Завдання навчальної дисципліни полягає у:

 • розкритті поняття, об’єкту і предмету соціології;

 • вивченні основних соціологічних законів та категорій;

 • з’ясуванні структури соціології, її функції;

 • розкритті змісту соціологічного підходу до розуміння права;

 • дослідженні співвідношення соціології права та юридичної соціології;

 • виявленні зв’язку соціології, соціології права та юридичної соціології з іншими науками та науковими дисциплінами;

 • опрацюванні вихідних положень учень соціологів;

 • розкритті поняття, видів й особливостей застосування основних методів збору емпіричної інформації (спостереження, аналіз документів, опитування, експеримент);

 • виявленні особливостей методів збору емпіричної інформації у правових дослідженнях;

 • визначенні поняття, ознак та видів суспільств (суспільства мисливців і збирачів, скотарські й аграрні суспільства, традиційні та сучасні суспільства, суспільства першого, другого та третього світів);

 • з’ясуванні сутності та основних складових соціальної структури суспільства;

 • розкритті особливостей соціальної стратифікації і соціальної нерівності;

 • висвітленні проблематики мобільності та міграції в контексті дослідження суспільства;

 • вивченні поняття та структурних елементів особистості;

 • дослідженні проблеми соціалізації особистості, особливостей правової соціалізації особистості;

 • виявленні закономірностей соціальної взаємодії та соціальних відносин;

 • дослідженні природи девіантної та делінквентної поведінки, причин соціальних відхилень;

 • з’ясуванні сутності соціального контролю, ролі права в системі соціального контролю;

 • визначенні поняття, ознак, видів та функцій соціальних інститутів (сім’я, культура, економіка, політика);

 • встановленні особливостей права як соціального інституту;

 • вивченні питання соціальної зумовленості та цінності права;

 • з’ясування особливостей соціального механізму правового регулювання;

 • розкритті питання співвідношення правових та інших соціальних норм;

 • дослідженні соціологічної природи юридичного конфлікту;

 • вивченні вихідних положень юридичної конфліктології.

Рекомендована література

 1. Бачинин В.А. Социология: Три курса лекций студентам-юристам / В.А. Бачинин. – Харьков: Консум, 2003. – 576с.

 2. Вебер М. Избранное. Образ общества / Макс Вебер; Пер. с нем. – М.: Юрист, 1994. – 704 с.

 3. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, екскалація, залагодження / А. Гірник, А. Бобро. – К.: Основи, 2004. – 172 с.

 4. Гравитц М., Пэнто Р. Методы социальных наук. Перевод с французского / М. Гравитц, Р. Пэнто; Под ред. В.П. Казимирчука (вступ. ст.), В.А. Туманова (вступ. ст.); Пер.: С.В. Боботов, Ю.А. Глазов. – М.: Прогресс, 1972. – 607 c.

 5. Гурвич Г.Д. Философия и социология права: Избранные сочинения / Г.Д. Гурвич; Пер. М.В. Антонова, Л.В. Ворониной. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2004. – 848 с.

 6. Ґідденс Е. Соціологія / Е. Ґідденс; Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

 7. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; Пер. с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. — М.: Канон, 1995. — 352 с. — (История социологии в памятниках).

 8. Ерліх Є. Про живе право / Євген Ерліх // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. ІІІ. – № 1-2. – С. 201-210.

 9. Ерліх Є. Соціологія права / Євген Ерліх // Проблеми філософії права. – 2003. – Т. ІІІ. – № 1-2. – С. 161-167.

 10. Карбонье Ж. Юридическая социология / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Прогресс, 1986. – 352 с.

 11. Ковлер А.И. Антропология права : Учебник для вузов / А.И. Ковлер. – М.: НОРМА- ИНФРА·М, 2002. – 480 с.

 12. Конт О. Дух позитивной философии / Огюст Конт // Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Беленкова. – М.: Наука, 1994 – С. 5-26.

 13. Лапаева В.В. Социология права / В.В. Лапаева; Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: НОРМА, 2000. – 304 с.

 14. Мейхью Л. Социология права / Л. Мейхью // Американская социология: перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. В.В.Воронина и Е. В. Зиньковского. – М.: Прогресс, 1972. – С. 220-234.

 15. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. История и современность / В.С. Нерсесянц. – М.: Знание, 1986. – 64 c.

 16. Парсонс Т. О структуре социального действия / Талкотт Парсонс. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 2002. – 880 с.

 17. Реймон А. Етапи розвитку соціологічної думки / А. Реймон. – К.: Юніверс, 2004. – 688 с.

 18. Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / Пер. с франц. Ответственный редактор — академик РАН, доктор юридических наук, профессор В.С. Нерсесянц. — М.: Издательство НОРМА, 2000. — 310 с.

 19. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами / І.І. Русинка. – К.: Професіонал, 2007. – 332 с.

 20. Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук / С.В. Савчук. – Чернівці: Рута, 2003. – 240 с.

 21. Соціологія : підручник / Ю.Ф. Пачковський, Н.В. Коваліско, І.В. Городняк та ін.; за ред. д-ра соціолог. наук, проф. Ю.Ф. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.

 22. Спенсер Г. Основания социологии / Герберт Спенсер // Тексты по истории социологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. д.ф.н. В.И. Добреньков, к.ф.н. Л.П. Беленкова. – М.: Наука, 1994 – С. 26-68.

 23. Тард Г. Социальная логика / Габриэль Тард; Пер. с фр. – СПб., 1996. – 548 с.

 24. Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и эффективность правовой нормы / Ф.Н. Фаткуллин, Л.Д. Чулюкин; Науч. ред.: В.П. Малков. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977. – 119 c.

 25. Черниш Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою / Н.Й. Черниш. – К.: Знання, 2009. – 468 с.

 26. Юридическая конфликтология / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1995. – 316 c.

 27. Явич Л.С. Социология и право / Л.С. Явич // Правоведение.– 1970.– № 4. – С. 15-23.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму