Правова протидія шахрайству у фінансовій сфері

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Ковний Ю. Є.

Опис курсу

В умовах становлення економіки України та процесу її інтеграції з міжнародними фінансовими системами, виявлення та протидія отриманню незаконних доходів, шахрайства у господарській діяльності набуває особливої актуальності. Стратегічним напрямом у боротьбі з організованою злочинністю є аналіз і викриття її майнового становища, створення та реалізація комплексної системи організаційно-правових та економічних заходів подолання фінансових зловживань та легалізації незаконних прибутків.

Навчальна дисципліна “Правова протидія шахрайству у фінансовій сфері” належить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки, що формують знання і вміння, необхідні студентам освітнього рівня магістр, для успішної роботи на посадах фінансово-економічних служб у різних сферах та галузях економіки.

Вивчення зазначеної дисципліни дозволить зрозуміти не тільки можливі форми фінансових шахрайств та методів їх запобігання, але й сформує знання і навички фінансового моніторингу та використання основних нормативно-правових актів протидії економічному шахрайству в Україні та світі.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни – суспільні відносини у сфері формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів; протидії корупції, зловживання владою та посадовим становищем.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни — формування у студентів системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з незаконною фінансовою діяльністю; засвоєння теоретичних засад та практичних навичок правового регулювання фінансових шахрайств у сфері оподаткування, кредитно-депозитній галузі економіки, страхування, валютних операцій; попередження корупції, адміністративної та кримінальної відповідальності; професійний аналіз і трактування правових норм у сферах фінансової системи.

 

Основні завдання

Завдання навчальної дисципліни:

 • формування у студентів системи науково-теоретичних і практичних знань з питань протидії шахрайству у фінансовій сфері;
 • ознайомлення з проблемними питаннями правової кваліфікації цих правопорушень;
 • засвоєння механізму фінансового шахрайства, а також змісту відповідних технологій злочинної діяльності у різних сферах фінансових відносин;
 • розуміння фінансового моніторингу та підходів до виявлення тіньових грошових потоків;
 • детальне вивчення національного законодавства, міжнародно-правових актів, рішень Європейського суду з прав людини, підручників, навчальних посібників щодо покарання та попередження фінансового шахрайства;
 • сприяння вихованню у студентів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту прав людини, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань у фінансовій сфері.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з предметами: «Правознавство», «Корпоративне право», «Договірне забезпечення фінансової діяльності», «Фінанси».

 

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

 

знати:

 • сутність економічних категорій “фінансове шахрайство”, “фінансовий моніторинг”, “корупція”;
 • перелік міжнародних організацій, що діють у сфері запобігання та протидії фінансовому шахрайству та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;
 • міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії фінансовому шахрайству;
 • загальні принципи організації системи фінансового моніторингу;
 • основні стандарти та норми у фінансовій сфері;
 • наслідки та збитки в результаті фінансового шахрайства;
 • порядок створення фіктивних організаційно-правових форм суб’єктів господарювання;
 • підстави визначення фіктивних банківських операцій та страхових послуг;
 • фіктивні операції з фінансовими активами та нерухомістю.

 

уміти:

 • визначати правила поведінки в разі виявлення ознак фінансового шахрайства;
 • запобігати фінансовому шахрайству;
 • захищати особисті інтереси та права суб’єктів господарювання у зв’язку із виявленням фінансового шахрайства;
 • підготувати і скласти фінансово-правову документацію;
 • розробити план антикорупційних заходів;
 • самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати фінансове законодавство;

вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо обраної професії.

Рекомендована література

 1. Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму // Департамент фінансових розслідувань Державна служба фінансового моніторингу України. – К. : Конит, 2015. – 120 с.
 2. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. – К. : КНЕУ, 2008. – 759 с.
 3. Прокопенко Н. С. Складові безпеки банківської діяльності / Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 302-308.
 4. Д’яконова І.І. Сутність та значення фінансового моніторингу в банках / І.І. Д’яконова // Вісник Академії митної служби України. – 2012. – №1 (37). – С. 7-14
 5. Давыдов Р.А. Способы совершения мошенничества в кредитно-финансовой сфере / Р.А. Давыдов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – №60. – С. 97-100.
 6. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 7. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.
 8. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 334 с.
 9. Головкін Б. М. Антикорупційний менеджмент у митній справі // Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р./ Університет державної фіскальної служби України, Навчально- науковий інститут права; кафедра кримінального права та кримінології – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 324 с.- С. 60-65.
 10. Добрик Л. О. Фінансова безпека банку як складова його стійкості / Л. О. Добрик, Г. В. Запорожець / Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка” . – 2014 . – № 6 – [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3116
 11. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине: монография.- Донецк: ООО»Юго-восток, ЛТД», 2009.- 307с.
 12. Василенко В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с.
 13. Васильев А.С. Хозяйственное право Укранины: учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: Одиссей, 2005. – 464 с.
 14. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. – К., 2006. – 344 с.
 15. Вінник О.М. Господарське право : навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
 16. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.
 17. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.
 18. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.
 19. Воронова Л.К. Финасовое право: учебн. пособие / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 366 с.
 20. Виговський О. І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. І. Виговський; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
 21. Виговський О. І. Новели акціонерного законодавства : науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / Виговський О. І. – К : Юстиніан, 2009. – 880 с.
 22. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Білоусов Є.М., Бойчук Р.П., Глібко C.B. Господарське право України. – X.: Право, 2005. – 384 с.
 23. Галянтич М.К. Господарське право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.
 24. Дзера О.В. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб./ Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін., за ред. О.В. Дзери.-К.: Юрінком Інтер, 2008.- 896 с.
 25. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. – 2-ге видання. – К.: Юридическая практика, 2006.-384с.
 26. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука. – Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 27. Жук Л.А. Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
 28. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посібник / В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
 29. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми: Університетська книга, 2005. – 304 с.
 30. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. / І.Б. Заверуха. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.
 31. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К., 2000. – 418 с.
 32. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – X.: Еспада, 2003. – 688 с.
 33. Знаменський Г.Л. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов./За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; кол. авт. О.А. Беляневич, о. М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- 720с.
 34. Зюнькін А.Г. Фінансове право / А.Г. Зюнькін. – К.: МАУП, 2001.-179 с.
 35. Йоффе О.С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975. – 738 c.
 36. Карманов Є.К. Банківське право України / Є.К. Карманов. – Х., 2000. –647 с.
 37. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учеб. пособие / Е.Р. Кибенко. – X.: Эспада, 2001. – 288 с.
 38. Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – №8. – 400с.
 39. Костюченко О.А. Банківське право /К: МАУП, 2000. 240 с.
 40. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
 41. Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
 42. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
 43. Крупка Ю.М. Ліцензування господарської діяльності в Україні: коментар законодавства, суд. Практика/ Ю.М. Крупка.- К.: Юрінком Інтер, 2010.- 304 с.
 44. Калюжний А.В. Шахрайство з фінансовими ресурсами / А.В. Калюжний. –Одеса : Приста, 2014. – 215 с.
 45. Киркач Р.П. Фінансові піраміди / Р.П. Киркач. – К. : Знання, 2012. – 341 с.
 46. Ковтун Н. Методи оцінки фінансового шахрайства / Н. Ковтун // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. – 2013. – С. 34-42.
 47. Коротков А. Всі великі афери, шахрайства та фінансові піраміди: від Каліостро до Мавроді / А. Коротков. – К. : Знання, 2014. – 478 с.
 48. Кришевич О.В. Способи фінансового шахрайства в банківській сфері / О.В. Кришевич // Фінанси України. – 2015. – №1. – С. 34-47.
 49. Крупка І. М. Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки [Текст] / І. М. Крупка // Бізнесінформ. – 2012. – № 6. – С. 168-175.
 50. Красько И. Агентский договор / И. Красько // Підприємництво, господарство і право. – 1999. – № 10. – С. 30–34.
 51. Крысенко Т. Агентский договор / Т. Крысенко // Бухгалтерия, налоги, бизнес. – 2005. – № 14 (476) – С. 48–51.
 52. Кудрявцева В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційної діяльності / В. Кудрявцева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 91–94.
 53. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.
 54. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська. –К.: Каравела, 2008. – 312 с.
 55. Кучерявенко М.П. Фінансове право України: підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; за ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 557 с.
 56. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 548 с.
 57. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.
 58. Луць В.В. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
 59. Мамутов В.К. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
 60. Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
 61. Малярчук Є. Фінансове шахрайство – небезпечна зброя сьогодення / Є.Малярчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 45-57.
 62. Мойсик В. Р. Кримінальна відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами в Україні : [посіб.] / Мойсик В. М. – К., 2010. – 243 с.
 63. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.
 64. Новіков В.С. Заходи боротьби по відмиванню грошей та існуючі випадки (ризики) фінансового шахрайства, правопорушень в Україні / В.С. Новіков. – К. : Тисма, 2013. – 432 с.
 65. Осадець С.С. Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.
 66. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 488 с.
 67. Петруся Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. –100с.
 68. Подцерковний О.О. Господарське право: Підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; За ред. О. П. Подцерковного. – X.: Одісей, 2010. – 640 с. Побережний С.М Фінансова безпека банківської діяльності [Текст] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Безпека банків” / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи НБУкраїни”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 412 с.
 69. Пивоваров В. В. Корупція в системі економічної детермінації корпоративної злочинності / В. В. Пивоваров // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару у рамках VIII всеукр. фестивалю науки / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НДІ вивчення проблем злочинності, 2014. – С. 63-65.
 70. Петраков Я.В. Основні підходи до попередження шахрайства крізь призму девальвації етичних стандартів у бізнесі / Я.В. Петраков, Т.А. Бутенко, С.М. Шелудько // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – №4 (51). – С. 321-328.
 71. Пирамиды и мошенничества на финансовом рынке // Министерство финансов Российской Федерации. – М., 2014. – 85 с.
 72. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.
 73. Поляков Б.М. Коментар судової практики ВСУ у справах про банкрутство / Б.М. Поляков.- К.: Логос, 2008.- 488с.
 74. Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). – Москва, 2001.- 345с.
 75. Прокопенко Н. С. Складові безпеки банківської діяльності / Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 302-308.
 76. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 144 с.
 77. Саніахметова Н.О. Господарський кодекс України. Коментар / за заг. ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
 78. Саніахметова Н.О. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.
 79. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник / Саніахметова Н. О. – К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
 80. Святоцький О. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. Святоцький. – К.: Ін Юре, 2003. – 80 с.
 81. Сотникова Л.В. Мошенничество с финансовой отчетностью: выявление и предупреждение : монографія / Л.В. Сотникова. – М. : Бухгалтерский учет, 2011. – 208 с.
 82. Сметаніна Н. В. Злочини корупційної спрямованості як прояв і відображення злочинності у сучасному суспільстві: окремі питання запобігання та протидії / Н. В. Сметаніна // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. – Харків, 2014. – С. 90–93.
 83. Стеченко Д. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник / Д. Стеченко. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
 84. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.
 85. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.
 86. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л.В. Таран.Х.: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.
 87. Турыгина В.В. Лизинг как форма инвестиций в агропродовольственном секторе: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 .- Москва, 2008 -152 c.
 88. Тупчієв Д.Л. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 18.03.2013р./Д.Л Тупчієв, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 672 с.
 89. Чижов О.В. Протидія шахрайству у фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів / О.В. Чижов // Фінанси України. – 2014. – №5. – С. 23-31.
 90. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : [моногр.] / Чернявський С. С. – К., 2010. – 623 с.
 91. Шостко О. Ю. Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти /О. Ю. Шостко, Ю. П. Дзюба //Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 21. – Х. : Право, 2011. С. 60–68.
 92. Шостко О. Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні / О. Ю. Шостко, // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. ІВПЗ НАПрН України. – Х. : Право, 2014. – Вип. 28.
 93. Щербина B.C. Господарське право України : Підручник. – К., Юрінком, 2013. — 640 с.
 94. Ярков В.В. Конкурсное производство: Учебник/ Под.ред. В.В. Яркова.- Спб.: Издательский дом С. Петерб. Гос. Университета, 2006.- 568с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму