Право на освіту та його юридичне значення

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Ласько І. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Ласько І. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Право на освіту та його юридичне значення» є аналіз теоретикоправових аспектів визначення поняття та змісту права на освіту, особливостей його правового регулювання суспільних а також розробка основних напрямів його удосконалення.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Право на освіту та його юридичне значення» є вивчення міжнародних та вітчизняних нормативних актів, що визначають основні засади права на освіту, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів.

Рекомендована література

 1. Про освіту закон України від від05.1991 № 1060-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451
 2. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] : міжнародний документ Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 3. Конституція України: офіц. текст станом на 15 травня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 4. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний ресурс] : міжнародний документ Ради Європи від 4 листопада 1950 року. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 5. Європейська соціальна хартія (переглянута) [Електронний ресурс] : Міжнародний документ від 14.03.1964 р. № ETS № 48. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062\
 6. Про вищу освіту закон України від від07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004
 7. Про загальну середню освіту закон України від 05.1999№ 651-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230
 8. Про дошкільну освіту закон України від від07.2001 № 2628-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259
 9. Про позашкільну освіту закон України від від06.2000 № 1841-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393
 10. Про професійно-технічну освіту закон України від 02.1998№ 103/98-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215
 11. Алебастрова И. А. Социальные права : конституционные обещания или привидения ? / И. А. Алебастрова // Государство и право. – 2010. – № 4. – С. 30–38.
 12. Альонкін О. А. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як гаранта забезпечення суб’єктивного права особистості / О. А. Альонкін // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 107–114.
 13. Андрусишин Б. Освітнє право в процесі його становлення і розвитку / Б. Андрусишин // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. праць на пошану академіка Ю. С. Шемшученка. До 75-річчя від дня народження. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2010. – С. 124–129.
 14. Астахов В. В. К вопросу о кодификации образовательного законодательства / В. В. Астахов // Становлення освітнього права в Україні : програма і матеріали Наук.-практ. семінару, 04 жовт. 2010 р. / редкол.: О. А. Довгаль (відп. ред.) та ін. – Харків : Вид-во НУА, 2010. – С. 19–21.
 15. Балтачеєва Н.А. Українські соціальні стандарти та гарантії в контексті європейських орієнтирів соціального розвитку. 2010
 16. Батанов О. В. Місцевий уповноважений з прав територіальної громади в механізмі захисту прав людини (проблеми теорії та практики) / О. В. Батанов // Право України. – 2001. – № 2. – С. 45–51
 17. Боднарчук О.І. Ефективність нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – С. 316-320.
 18. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Болотіна Н. Б. – К. : Знання, – 2005. – 381 с.
 19. Братасюк М. Г. Людська гідність як джерело Європейських стандартів прав людини / М. Г. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 3. – С. 85–94. 38.
 20. Братасюк М. Г. Реалізація права : доктринальний аспект / М. Г. Братасюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6. – С. 36–42.
 21. Валєєв Р. Г. Освітнє право України : [навч. посібник] / Валєєв Р. Г. – Луганськ : Луганська правова фундація, 2011. – 287 с.
 22. Венедиктова И. В. Стандарты образования как необходимое условие оказания образовательных услуг / И. В. Венедиктова // Становлення освітнього права в Україні : програма і матеріали Наук.-практ. семінару, 04 жовт. 2010 р. / редкол.: О. А. Довгаль (відп. ред.) та ін. – Харків : Вид-во НУА, 2010. – С. 41–42.
 23. Верланов С. Європейська соціальна хартія: нові можливості захисту прав людини в Україні / С. Верланов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 7–10. 55. Верланов С. Особливості соціальних, економічних та культурних прав людини: до сучасних дискусій / С. Верланов // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 11–17.
 24. Верланов С. Практика Європейського Суду з прав людини як інструмент захисту соціально-економічних прав людини / С. Верланов // Юридична Україна. – 2007. – № 1. – С. 10–15.
 25. Верланов С. О. Захист Конституційним Судом соціальних прав людини і громадянина / С. О. Верланов // Судова практика. – 2010. – № 3. – С. 21–26.
 26. Волкова О.М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості. / Часопис Київського університету права. – 2011. – 1. – С. 39-43
 27. Галіцина Н.В. Соціальне право: юридична природа та місце в системі права/ Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – Випуск 34. – Том 2. – 2015. – С. 71-76
 28. Головащенко О.С. Соціальне право як основа функціонування соціальної правової держави. / Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 6. – С. 1-4
 29. Гора М.А. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав в Україні: загальні засади та рівень відповідальності міжнародним стандартам / Вісник ОНУ ісені І.І. Мечникова. Правознавство. – 2012. – Том 17. – Вип. ½ (16/17). – С. 62-70
 30. Граб С.О. / Інклюзивна освіта у міжнародному праві / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2014. – №7. – С. 238-240
 31. Граб С.О. Інклюзивна освіта у міжнародному праві / С.О. Граб// Альманах міжнародного права. Випуск 5
 32. Губерська Н.Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у сфері вищої освіти в Україні / Право і громадянське суспільство. – 2014. – № 1. – С. 141-151
 33. Ключинська А.М. Конституційне право на освіту людини і громадянина та його забезпечення в системі місцевого самоврядування / Часопис Київського університету права. – 2011- №4. – С. 403-406
 34. Коляда Т.А. Соціальне забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації. / Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 100-107
 35. Кривошея Т.И. Социальное государство: ево функции в условиях глобализации / Вісник ОНУ. – Том 8. – Випуск 9. – 2003. – С. 161-166
 36. Кулініч О. Конституційне право на освіту в об’єктивному та суб’єктивному значенні / О.Кулініч // Юридичний вісник. – 2014. – №1. – С.31-36
 37. Кулініч О.О. Місце конституційного права на освіту в системі основних прав і свобод людини та громадянина в Україні / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – Випуск 2. – Том 1. – 2014. – С. 138-141.
 38. Мельничук О.Ф. Ознаки права людини на освіту: загальнотеоретичний аналіз. Юридичний вісник – № 2 (19). – С. 124-127
 39. Мельничук О.Ф. Поняття та види суб’єктів освітніх правовідносин. Держава і право. – Вип.51. – С. 51-56
 40. Мельничук О.Ф. Публічний та приватний інтерес у контексті забезпечення права людини на освіту / Публічне право – 2011. – №1. – С. 116-121.
 41. Олещенко В. М. Соціальні права людини: теоретичні інтерпретації та офіційні класифікації / В.М. Олещенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. – вип. 2 (17), – С. 56-63
 42. Опар Н.В. Особливості нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти в Україні в умовах Євроінтеграції / Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування. 2015. – №1. – С.
 43. Плотницька С.І. Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект. / Університетські наукові записки, – 2005, – № 4 (16), – с. 383-386
 44. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. —244 с.
 45. Терещенко А.Л. Право осіб з особливими потребами на вищу освіту, як об’єкт адміністративно-правового захисту
 46. Фетюхин М.И. Социальное право: Курс лекцій. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1998. – 252с.
 47. Хома Н. Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель/ ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. Наукові записки. – Випуск 3 (71). – С. 205-2015

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму