Порядок справляння митних платежів

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мостовий А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Мостовий А. С.

Опис курсу

 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:

Вивчення спецкурсу «Порядок справляння митних платежів» є складовою частиною в підготовці правознавців. Програма спецкурсу розрахована на вивчення основних положень цієї галузі, ознайомлення з функціями і структурою контролюючих органів України, методами державного регулювання порядку справляння податків в Україні у випадку переміщення товарів через митний кордон України. Транскордонне оподаткування у сьогоднішні дні стає найважливішим елементом розподільчо-грошових відносин, організовуваних державою з метою фінансового забезпечення власної діяльності і важливим інструментом регулювання нею сфери зовнішньоекономічної діяльності. А в умовах переходу України до ринкової економіки і лібералізації зовнішнього ринку, у зв’язку з інтеграцією України із Світовою Організацією Торгівлі і Європейським Союзом, проблема проведення в країні податкової реформи і формування в результаті цього цілісної і дієвої податкової системи, яка б відповідала інтересам держави і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, є однією з найбільш складних і суперечливих у практиці здійснюваних в країні економічних реформ. Тому сьогодні, у контексті підготовки майбутніх спеціалістів-юристів потрібні глибокі і всебічні знання теорії оподаткування і податкового законодавства в цілому і транскордонного зокрема, вироблення у студентів відповідних навиків і умінь з метою їх повного і ефективного застосування на практиці.

Результати навчання:

знати:

 • положення теорії податків і податкового права щодо видів податків і зборів, сплачуваних при переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України, правові основи їх справляння;
 • права і обов’язки платників податків; правовий статус контролюючих органів України;
 • порядок сплати конкретних видів податків і зборів при переміщенні товарів (предметів) через митний кордон України (мита, акцизного податку, податку на додану вартість, митного збору);
 • види податкових правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення;

уміти:

 • визначити суть правової проблеми у сфері оподаткування;
 • правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні податкові відносини;
 • запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;
 • аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;
 • вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника податкових правовідносин (платника податків, податкового органу тощо);
 • висловити свої правові аргументи з посиланнями на акти податкового законодавства у науковому рефераті, курсовій або магістерській роботі, у скарзі до податкового органу чи позовній заяві до суду;
 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію з питань податкового права.

набути навиків:

 • визначення регулятивних можливостей та ефективності норм митного та податкового права;
 • всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;
 • вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

Рекомендована література: 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – No30. – Ст.141
 2. Податковий Кодекс України. (із змінами та доповненнями):. К.:Алерта; Центр учбової літератури, 2016. – 488 с.
 3. Митний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 13.03.2012 р. // ВВРУ.- 2012.- №38-39.- Ст.288.
 4. Пришва Н.Ю. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Пришва. – К .: Юрінком Інтер, 2010. – 365 с.
 5. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл] / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін.]; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – К.: “Правова єдність”, 2009. – 395 с.
 6. Податкове право: навч. посібн. / за заг. ред. А.Г. Чубенка, Д.М. Павлова. – К.: НАВС, 2014. – 304 с..
 7. Митне право України: навч.посіб. / за заг.ред. П. В. Пашка. – К.: Знання, 2011. – 391 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму