Податкове право (магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Полянський Т. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Податкове право” є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії податкового права і змісту податкового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Податкове право” є:

подання студентам поглиблених знань теорії податкового права і змісту податкового законодавства, проведення всебічного аналізу практики його застосування;

розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріплен­ні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостій­ного аналізу податкового законодавства і правозастосовчої практики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

теорію податків і податкового права, правові основи податкової системи України, види податків і зборів, стягуваних в Україні;

права і обов’язки платників податків; правовий статус органів державної податкової служби України;

правові основи адміністрування податків в цілому;

правові основи сплати конкретних видів податків зокрема;

види податкових правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення;

адміністративний і судовий порядок захисту прав і законних інтиересів платників податків.

уміти:

визначити суть правової проблеми у сфері оподаткування;

правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні податкові відносини;

запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;

аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;

вибрати правильний шлях захисту інтересів того або іншого учасника податкових правовідносин (платника податків, податкового органу тощо);

висловити свої правові аргументи з посиланнями на акти податкового законодавства у науковому рефераті, курсовій або магістерській роботі, у скарзі до податкового органу чи позовній заяві до суду;

грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, норматив­но-правову лексику і спеціальну термінологію з питань податкового права.

набути навиків:

визначення регулятивних можливостей та ефективності норм податкового права;

всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;

вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституцiя України, прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України 28.06.96 р. // ВВРУ. – 1996. – №30. – Ст.141; УК. – 1996. – 13 липня.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 (з наступними змінами і поповненнями) / Верховна Рада України. – 2011. – N 13-14, N 15-16, N 17. – Ст. 112.
 3. Господарський кодекс України (гл. 35 “Особливості правового регулювання фінансової діяльності”), прийнятий 16.01.03 р. // ВВРУ. – 2003. – №№18, 19-20, 21-22. – Ст.144.
 4. Митний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 11.05.12 р. // ВВРУ. – 2012. – №38-39. – Ст.288; ГУ. – 2012. – 16 серпня; УК. – 2012. – 14 серпня.

 

Основна

 1. Кучерявенко М. П. Податкове право України : академ. курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 699 с.
 2. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация. – К. : Правова еднисть, 2009.
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. III : Учение о налоге. – 2005. – 599 с.
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. II : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.
 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. IV : Особенная часть. Косвенные налоги. – 2007. – 536 с.

 

Допоміжна

 1. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Консум, 1997, 1998, 2001;
 2. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права : в 2 т. [Текст] / Н. П. Кучерявенко ; под. ред. Д. М. Щекина. – М. : Стаут, 2009. – Т. 1 : Общая часть. – 863 с.
 3. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. I : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. – 665 с.
 4. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. – Харьков: Консум, 1997.
 5. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. – К.: ЕксОб, 2003. – 280 с.

Пришва, Н. Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання : моногр. / Н. Ю. Пришва ; НДІ фінансового права. – К. : КНТ, 2008. – 197с.

Матеріали

НМК_податкове право_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму