Податкове право Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Полянський Т. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Податкове право ЄС” є оволодіння студентами поглибленими знаннями теорії податкового права і змісту податкового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Податкове право ЄС” є:

 • подання студентам поглиблених знань теорії податкового права і змісту податкового законодавства, проведення всебічного аналізу практики його застосування;
 • розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріплен­ні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостій­ного аналізу податкового законодавства і правозастосовчої практики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 

поняття податку;

адміністрування податків і зборів в Україні;

поняття та склад податкової системи України;

Право ЄС (загальна х-ка)

 • інституційні основи;
 • правова природа ЄС;
 • право ЄС та національне право держав-учасниць;
 • інституції ЄС;
 • ЄСС;
 • податки у “первинному” праві ЄС

 

 

Основоположні свободи:

 • модель спільного аналізу;
 • втручання в основні свободи;
 • вільний рух працівників;
 • свобода утворення;
 • свобода у наданні послуг;
 • вільний рух капіталу;

Важливі директиви ЄС у сфері оподаткування;

 • Parent-Subsidiary Directive
 • Interest and Royalty Directive
 • Savings Interest Directive
 • Mutual Assistance Directive
 • Recovery Directive


уміти:

правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у сфері оподаткування в ЄС;

професійно аналізувати приклади із практики;

запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;

аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру державних органів;

набути навиків:

визначення регулятивних можливостей та ефективності норм податкового права ЄС;

всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;

вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституцiя України, прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України 28.06.96 р. // ВВРУ. – 1996. – №30. – Ст.141; УК. – 1996. – 13 липня.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 (з наступними змінами і поповненнями) / Верховна Рада України. – 2011. – N 13-14, N 15-16, N 17. – Ст. 112.
 3. Господарський кодекс України (гл. 35 “Особливості правового регулювання фінансової діяльності”), прийнятий 16.01.03 р. // ВВРУ. – 2003. – №№18, 19-20, 21-22. – Ст.144.
 4. Митний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 11.05.12 р. // ВВРУ. – 2012. – №38-39. – Ст.288; ГУ. – 2012. – 16 серпня; УК. – 2012. – 14 серпня.
 5. Council Directive 2008/9/EC of 12 February 2008 laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 2006/112/EC, to taxable persons not established in the Member State of refund but established in another Member State
 6. COUNCIL REGULATION (EU) No 904/2010 of 7 October 2010 on administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax
 7. Thirteenth Council Directive 86/560/EEC of 17 November 1986 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Arrangements for the refund of value added tax to taxable persons not established in Community territory
 8. Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of Article 143(b) and (c) of Directive 2006/112/EC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain goods
 9. Council Directive 2006/79/EC of 5 October 2006 on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries (codified version)
 10. Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin : also called the “Race Directive” (Directive 2000/43/EC on Anti-discrimination)
 11. Council Directive 2000/78/ECof 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation
 12. Council Directive 2004/113/ECof 13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services
 13. Directive 2006/54/ECof the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast)
 14. Community postal services Directive
 15. Commission Directive 91/71/EEC
 16. Taxation of savings income in the form of interest payments
 17. Directive 2004/38/EC on the right to move and reside freely
 18. 96/71/ECPosted Workers Directive on the free movement of workers

 

Основна

 1. Кучерявенко М. П. Податкове право України : академ. курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 699 с.
 2. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация. – К. : Правова еднисть, 2009.
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. III : Учение о налоге. – 2005. – 599 с.
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. II : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.
 5. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. IV : Особенная часть. Косвенные налоги. – 2007. – 536 с.

 

Допоміжна

 1. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Консум, 1997, 1998, 2001;
 2. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права : в 2 т. [Текст] / Н. П. Кучерявенко ; под. ред. Д. М. Щекина. – М. : Стаут, 2009. – Т. 1 : Общая часть. – 863 с.
 3. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. I : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. – 665 с.
 4. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. – Харьков: Консум, 1997.
 5. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. – К.: ЕксОб, 2003. – 280 с.
 6. Пришва, Н. Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання : моногр. / Н. Ю. Пришва ; НДІ фінансового права. – К. : КНТ, 2008. – 197с.

Матеріали

НМК_податкове право ЄС_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму