Парламентаризм в Україні: Проблеми теорії і практики

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Рабінович С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Рабінович С. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є одержання поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок за конституційно-правовою спеціалізацією, загальних засад методології наукової та професійної юридичної діяльності у сфері організації вищих органів публічної влади в Україні, поглибленого конституційно-правового аналізу роботи Верховної Ради України, проблемних аспектів функціонування парламенту в системі органів публічної влади й правових аспектів діяльності народних депутатів України і парламентських депутатських обєднань.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в електронних фондах мережі Internet:

1. Лінецький С.В., Крижанівський В.П. Коментар до Регламенту Верховної Ради України / Відділ демократії і врядування Місії USAID в Україні. – 730 с. URL: http://radaprogram.org/sites/default/files/publications/komentar_do_reglamentu-berez-2015.pdf
2. Офіційний портал Верховної Ради України URL:
3. Журнал Верховної Ради України «ВІЧЕ» URL: http://www http:// www.rada.gov.ua.viche.info/
4. Лабораторія законодавчих ініціатив URL: http:// www.parlament.org.ua/
5. «Часопис Парламент» Лабораторії законодавчих ініціатив URL: http: //www.parlament.org.ua/category/chasopis/
6. Інститут виборчого права URL: http: //www.eli.org.ua
7. Комітет виборців України URL: http: //www.cvu.org.ua/
8. Венеціанська Комісія / Venice Comission URL: http://www.venice.coe.int/webforms/events/
Загальна рекомендована література:

1. Азаренко Т. Бікамеризм як проблема в конституційному процесі України // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2013. – № 3. – С.11-17.
2. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). – Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Легас, 2004. – 191 с.
3. Батіщева, О.С. Зарубіжні стандарти оцінювання ефективності роботи законодавчих органів: методологічні аспекти / О.С. Батіщева // Перша міжнародна наукова конференція «Парламентські читання». – К., 2010. – C.16 – 22. http://eprints.oa.edu.ua/232/1/Efektyvnist.pdf
4. Богачова О. В. Нариси із законотворення / О. В. Богачова. – Кам’янець- Подільський: Рута, 2013. – 224 с.
5. Богашева Н. В. Відносини держави і політичних партій в Україні: конституційно-правові аспекти. – К. : Лотос, 2012. – 446 с.
6. Валевський О., Конончук С., Ярош О. Двопалатний парламент для України: оцінка можливостей. Нотатки до розвитку політики (вересень, 2008) URL: http://www.ucipr.kiev.ua/publications/dvopalatnii-parlament-dlia-ukraiini-otcinka-mozhlivostei1-notatki-do-rozvitku-politiki-veresen-2008
7. Венгер В. М. Проблеми формування фракцій в українському парламенті // Наукові записки НАУКМА. – Т. 90. – 2009. – С. 55-59.
8. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики. – Чернівці, 1998. – 484 с. URL: http://www.twirpx.com/file/422980/
9. Георгіца А. Законодавча влада : поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади // Влада в Україні: шляхи до ефективності. – К. : Право України ; Ін Юре, 2010. – С. 355-381.
10. Грушанська Н. Інститут депутатської етики. Поняття та сутність // Віче. – 1999. – № 4. – С. 49.
11. Депутатська недоторканність (сучасна праламентська та судова практика: правовий аналіз) / заг. ред. О.В.Задорожнього. – К. : Логос, 2004.
12. Довідник з практичного конституціоналізму /упоряд. О.Л. Копиленко та ін. К. : Парламентське вид-во, 2015. – 327 с.
13. Дягілєв О. В. Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та зарубіжний досвід /О.В. Дягілєв. – Харків : Майдан, 2011. 251 с.
14. Законодавче регулювання лобістської діяльності (досвід країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки). Інформ. довідка, підготовлена Європ. інформ.- дослід. центром на запит народного депутата України (05.07. 2016) URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/documents/Request/72660.html
15. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) /О. В. Скрипник, М. О. Теплюк, О.І. Ющик. – К. : Атіка-Н, 2010. – 92 с.
16. Звіт уряду в парламенті (Policy Brief) (20.05.2016) // URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28883.pdf
17. Ковриженко Д. Правове регулювання законодавчого процесу: досвід країн ЄС та пропозиції для України // Часопис Парламент : Науково-популярний журнал . – 01/2011 . – N1 . – С. 2-41. URL: http://parlament.org.ua/upload/docs/Legislative_process_.pdf
18. Колесник К. Особливості парламентської етики в Україні // Право України. – 2004. – № 6. – С. 84.
19. Конончук С. Г. Мандат депутата у сучасних демократіях: права та відповідальність. Дослідження проблеми / С. Конончук, О. Ярош ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К.: Агентство “Україна”, 2011. — 96 с. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/files/books/immunity2011.pdf
20. Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики : матер. наук.-практ. конф. (24 червня, 2015 року). – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. 284 с.
21. Концепція змін до законодавчих актів України щодо підвищення ефективності функціонування Верховної Ради України («Біла книга» Українського парламентаризму) // «Часопис ПАРЛАМЕНТ» №1/2010. – С.3-25 URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/2010_11.pdf
22. Круіс К. Граничні спори у здійсненні конституційного судочинства. Конституційне судочинство та політичні питання // Вісн. Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 46-48.
23. Майданник О. О. Парламентський контроль в Україні . – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 319 с.
24. Ніканорова Е.Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах ЄС // Часопис Київ. ун-ту права.- 2009. – № 4. – С.133-138 URL: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2009_4/133.pdf
25. Парламентаризм: реєстр термінів і понять / авт.-упоряд. О. Л. Копиленко та ін. – К. : К.І.С., 2012. – 512 с.
26. Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти / ред. Філіпп Флурі, Андерс Б. Йонсон, Ганс Борн. К. : Міжпарламентський союз ; Женева : Женевський центр дем. контролю за збройними силами, 2015. – 195 c.
27. Погорєлова А. І. Розвиток культури парламентаризму в Українї. – К. : Парламентське видавництво, 2012. – 246 с.
28. Протасова В.Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди . – Харків : Право, 2009. – С.49-81.
29. Радченко О.І. Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання. – К., 2005. URL: URL: http://www.lawbook.org.ua
30. Регулювання політичних партій в Україні: сучасний стан і напрями реформ // Часопис «Парламент». – 2010. – № 2. – С.2-77 URL: http://parlament.org.ua/docs/files/9/1286195347_ans.pdf
31. Реєнт О.О. Право депутатської недоторканності (питання теорії та практики) : дис.. …канд. юрид. наук. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 271 с. URL: http://mydisser.com/ua/catalog/view/6/363/2208.html
32. Речицький В. Юридичний коментар до поточних конституційних трансформацій в Україні / Всеволод Речицький // Права людини: інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – 2014. – № 10. – С. 2.
33. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні /А.М. Ришелюк. К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. – 333 с.
34. Серьогіна С.Г. Форма правління: питання конституційно-правової теорії та практики. – Х., 2011. – С. 668-698.
35. Синьоокий О., Ковриженко Д. Природа представницького мандату: українська практика та зарубіжний досвід / Інформаційно – аналітичні матеріали до засідання експертного клубу журналу „Часопис „ Парламент ” KAS Policy paper URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_17371-1522-13-30.pdf?090825164713
36. Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України. – К. : Юрінком Інтер, 2013. 335 с.
37. Совгиря О. Парламентська коаліція – новий суб’єкт конституційного права України // Право України. – 2007. – №2. – С.15-20.
38. Судова практика з питань, пов’язаних з реєстрацією та припиненням діяльності партій та місцевих партійних організацій // Часопис «Парламент». – 2010. – № 2. – С.79-89 URL: http://parlament.org.ua/docs/files/9/1286195347_ans.pdf
39. Чебаненко О. Оцінка стану українського парламентаризму на основі Керівних принципів демократичних парламентів // «Часопис ПАРЛАМЕНТ» №2/2011. – С.2-40 URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2015/08/2011_2.pdf
40. Чепель О.Д. Депутатський індемнітет: за українським та зарубіжним законодавством // Наук. вісник ЧНУ. – 2010. – Вип. 550. – С.33-37. URL: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/550/7.pdf
41. Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, 2015. – 136 с.
42. Шаповал В.М. Принцип поділу влади та еволюція конституційних статусів Перзидента України і Кабінету Міністрів України // Проблеми сучасної констиуціоналістики. Вип. 2.: Конституційні перетворення в Україні. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – С.233-258.
43. Шляхтун П. Парламентаризм : Словник-довідник . – К. : Парламентське вид-во, 2003. – 151 с.
44. Як забезпечити належну євроінтеграційну експертизу у вітчизняному законодавчому процесі? (Policy Paper) : Європейський інформаційно-дослідницький центр (15.01.2016) URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28831.pdf

Матеріали

Практикум парламентаризм

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму