Основи трудового права (для географічного факультету)

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Левицька Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Левицька Н. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „ Основи трудового  права ” покликана поглибити знання  у галузі трудового права , сформувати системи знань про поняття, предмет та методи галузі трудового права, огляд джерел та її основних інститутів, набути ґрунтових знань у сфері трудових правовідносин в Україні. Вивчаючи трудове право студент розширює свої знання у сфері трудових правовідносин України, стосовно суб’єктного складу даних відносин, порядку реалізації громадян права на працю, захисту своїх прав, що забезпечить належну фахову підготовку спеціаліста-правознавця.

Рекомендована література

1. Трудове право України: Академ. курс: Підручник/ За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К.: Ін Юре, 2007. – 536 с.
2.Трудове право України: Навч. посібник / За ред. П.Д. Пилипенка; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: Ін Юре, 2010. – 536 с.
3.Трудове право України: Практикум: Рекомендовано МОН України/ Авт.–уклад.: Г.І. Чанишева, Т.М. Додіна та ін.; ОНЮА. – Х.: Одіссей, 2004. – 304 с.
4.Трудове право України: Навч. посібник. Практикум/ Відп. ред. Г.І. Чанишева; НУ ОЮА. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 288 с.
5. Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посібник / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2006. – 312 с.
6.Бойко М.Д. Трудове право України: Навч. посібник: Рекомендовано МОН України/ М.Д. Бойко.–2–ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2008. – 316 с.
7.Болотіна Н.Б. Трудове право України: Пiдручник / Н.Б. Болотіна.–4–те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Навч. посiбник: Рекомендовано МОН України/ Н.Б. Болотіна. – К.: Знання, 2008. – 375 с.
8. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Пiдручник: Рекомендовано МОН України/ Н.Б. Болотіна. – 5–те вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2008. – 860 с.
9. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие: Рекомендовано МОН / В.С. Венедиктов. – Х.: Консум, 2006. – 304 с.
10.Дмитренко Ю.П. Трудове право України: Пiдручник / Ю.П. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с. Жарков Г.М. Трудове право України: Підручник для вузів / Г.М. Жарков. – К.: Ленвіт, 2007. – 428 с.
11.Карлицький С.М. Трудове право України: Навч. посібник / С.М. Карлицький. – 2–ге вид. перероб. – К.: Прецедент, 2006. – 210 с.
12. Марущак В.П. Трудовое право: Учеб. пособие / В.П. Марущак, Н.П. Долгих. – О.: ВМВ, 2006. – 196 с.
13. Щербина В.І. Трудове право України: Підручник / В.І. Щербина; За ред. В.С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 382 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму