Нотаріальний процес (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лемик Р. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Лемик Р. Я.

Опис курсу

Мета: формування у студентів необхідних знань про організаційну будову нотаріату в Україні, правову регламентацію його діяльності, принципи нотаріальної діяльності, завдання, загальні правила вчинення нотаріальних дій і порядок вчинення окремих нотаріальних дій, а також розвиток вміння правильно та свідомо застосовувати здобуті знання та діючі правові норми при розв’язанні конкретних ситуативних завдань, пов’язаних з діяльністю нотаріату.
Предмет: нотаріальне законодавство, яке регулює відносини, що виникають під час вчинення нотаріальних дій.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами № 9-рп/2005 (v009p710-05) від 13.10.2005.
 2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IVзі змінами № 1111-V(1111-16) від 31.05.2007// ВВР, 2007, № 44, ст.512.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV вредакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017//ВВР, 2017, № 48, ст.436
 4. Закон України „Про нотаріат” вiд 02.09.1993 № 3425-XII № 3538-IV (3538-15) від 15.03.2006// ВВР, 2006, № 35, ст.295.
 5. Закон України „Про виконавче провадження” від 05 жовтня 2016р. // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 30. – Ст. 542.
 6. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами. ЗатвердженоНаказом Міністерства юстиції України 02.2012 № 296/5 //Офіційний вісник України.-07.03.2012.- № 17 .- стор. 66 – Ст. 632
 7. Указ Президента України „Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні” від 23.08.1998 р. № 932/98.

Базова:

 1. Єрух А. М., Козьяков Ю. М. Практичний курс нотаріату: Зразки нотаріальних документів. Роз’яснення. Коментарі / Київська міська палата приватних нотаріусів. — К.: Істина, 2006. — 567с.
 2. Комаров В. В., Баранкова В. В., Малюга Л. В., Федорченко Н. В. Нотаріат в Україні: Підручник / В.В. Комаров (ред.). — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 320 с.
 3. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и Нотариальный процесс: Учебник. – Харьков: Консум, 1999. – 240 с.
 4. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат. – Х.: Основа, 2001. – 224 с.
 5. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: А.С.К., 2001. — 976 с.
 6. Фурса С. Я., Фурса Є. І., Клименко О. М. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд. — К.: Видавець Фурса,С.Я., 2007. — 1216 с.
 7. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: теоретичні основи. – К.: Істина, 2002. – 320 с.
 8. Допоміжна
 9. Актуальні питання реформування системи державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск.-2002.- №1.- С.175-176
 10. Аналіз зарубіжного досвіду державного регулювання нотаріальною діяльністю та пріоритети запозичення в Україні // Підприємництво, господарство та право.-2003.- №7.- С.57-61
 11. Баранкова В. Нотаріальні процесуальні правовідносини // Вісник Академії правових наук. – 2000. – № 3 (22).
 12. Баранкова В. Функции нотариальной деятельности // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 11.- C.89-92.
 13. Бессмертный А. К. Судебные и правоохранительные органы Украины: Пособие для подгот. к экзамену — Х.: Эспада, 2002. — 96 с.
 14. Білоус В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 375 с.
 15. Бондарєва М. Особливості організації нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки // Право України.- 2006.- № 7.- C.131-135.
 16. Вдосконалення архівної справи в системі сучасного нотаріату України // Право України. – 2001. – № 5. – С.59-65.
 17. Веприняк Д. М., Кулик О. М. Адвокатура і нотаріат. — К.: НАУ, 2005. — 100 с.
 18. Виникнення та розвиток інституту нотаріату //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 113-114.
 19. Висоцький О. Нове дослідження нотаріальної науки // Право України. – 2001. – №12. – С. 149.
 20. Выменец С.П. Историко-правовые аспекты становления и развития института нотариата. Российский и международный опыт. – СПб.: Академия общественных связей, 2000. – 231 с.
 21. Гель А. П., Семаков Г. С., Кондракова С. П. Судові та правоохоронні органи України. — К.: МАУП, 2004. — 268 с.
 22. Гулєвська Г.Ю. Генезис інституту нотаріату в сфері адміністративно-правового регулювання в Україні // Підприємництво, господарство та право. – 2002.- №8.- С. 65-68
 23. Гулєвська Г.Ю. Державне регулювання відносин у галузі нотаріальної діяльності в Україні та зарубіжних країнах: минуле, сучасність та перспективи // Влада.Людина.Закон.- 2002.- №9.- С. 140-146
 24. Гулєвська Г.Ю. Державне регулювання нотаріальної діяльності в Україні в контексті адміністративної реформи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми державотворення в умовах адміністративної реформи” (11-12 квітня 2003 р. м. Запоріжжя).- 2003.- С.78-81.
 25. Гулєвська Г.Ю. Державне управління нотаріатом в Україні: аналіз деяких концептуальних положень // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001.- № 1.- С.50-54
 26. Давид Р, Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / Пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 400 с.
 27. Державне управління та державне регулювання нотаріальної діяльності в Україні в контексті співвідношення правових термінів // Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління” (27-28 листопада 2003 р.). – К.: Видавництво “Хімджест”.-2003.- С.223-224
 28. Ди Каньо В. Общие принципы организации свободного нотариата и его отношение с государственными органами // Нотаріальный въстник. – 1997. – № 3. – С. 8-13.
 29. До питання про державне регулювання нотаріальної діяльності в Україні: аналіз сучасного стану та основні тенденції розвитку // Підприємництво, господарство та право. – 2002.- №4.- С.20-22.
 30. До питання про публічно-правову природу нотаріальної діяльності, як об’єкта державного регулювання // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання” м. Хмельницький. – 2003.- С.212-213
 31. Долгов М.А. Большая история нотариата // Нотариус. – 2000. – № 3 (23). – С. 76-80.
 32. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад державного управління нотаріатом в Україні // Підприємництво, господарство та право.-2004.-№1.- С.20-24.
 33. Зацепина С.А. Гражданско-правовая ответственность нотариуса за нарушение правил нотариального производства // Нотариус. – 2000. – № 1(21). – С. 59-60.
 34. История государства и права зарубежніх стран: Учебник для вузов: В 2 ч. Ч. 1 /Под общ. ред. д.ю.н., проф. О.А. Жидкова и д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинниковой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 624 с.
 35. История нотариата // Нотариус. – 1997. – № 1. – С. 79-84.
 36. История нотариата // Нотариус. – 1997. – № 2. – С. 80-85.
 37. Йемма А. Нотариат в условиях рыночной экономики // Советская юстиция. – 1992. – № 17/18. – С. 20-21.
 38. Козьяков Ю. Нотаріат у дзеркалі проблем // Право України. – 1998. – № 6. – С. 84-85.
 39. Козьяков Ю.М. Нотаріат. Історія і сучасність (короткий огляд) // Нотаріат для Вас. – 1998. – № 1. – С. 11-15.
 40. Комаров В., Баранкова В. Законодавство про нотаріат: очікувані зміни // Право України.- 2003.- № 11.- C.60-65.
 41. Ляш А. О., Галаган В. І., Моргун В. І. Організація судових та правоохоронних органів. — К.: Ун-т “Україна”, 2005. — 322 с.
 42. Макаренко Є. І. Судові та правоохоронні органи України. – Д., 2000. — 194 с.
 43. Мельник І. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві // Право України.- 2005.- № 9.- C.99-102.
 44. Миронов А. Нч. Нотаріат. — М.: ФОРУМ, 2005. — 207 с.
 45. Никклаус Р. Составление нотариального акта // Нотаріальный въстникъ. – 1997. – № 8-9, С. 56.
 46. Нотаріат України сьогодні: Адресно-телефонний довідник (станом на 1 січня 2006 року) / Н.Г. Ліпова (відп.ред.), А.М. Штунюк (упоряд.). — К., 2006. — 304 с.
 47. Нотаріат як правоохоронний інститут (історичний аспект) // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих учених та аспірантів. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 38-40.
 48. Нотаріат як проблема юридичної логіки: логіка нотаріату і нотаріальна логіка // Право України. – 2003. – № 5. – С.111-116.
 49. Нотаріус в інформаційному суспільстві // Нотаріат для Вас. – 2000. – № 5. – С.7-8.
 50. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАК України, 2002. – 352 с.
 51. Осматескул К.Н. Юридический статус нотариуса и его роль в правовом государстве // Нотариус. – 2002. – № 4. – С. 27-29.
 52. Павлик П. М., Кілічава Т. М Нотаріат України. — К.: Університет “Україна”, 2007. — 201 с.
 53. Панталієнко Я.П. Особливості та проблеми у врегулюванні питання місця вчинення нотаріальних дій як одного з правил нотаріального процесу (на прикладі України та зарубіжних країн) // Юриспруденція: теорія і практика.- 2006.- № 4.- C.11-20.
 54. Паран Н. Нотаріальне законодавство і Цивільний кодекс // Орден нотаріусів Квебеку. Нотаріальний закон. Звіт – частина І. Препринт. – Монреаль (Квебек, Канада): Палата нотаріусів Квебеку, 1998. – 108 с.
 55. Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні. – К.: Юрінком Інтер. – 2001. – 236 c.
 56. Пастухова В. П., Пеньківський В. Ф., Подкоритова Л. М., Наум М. Ю., Міщук М. О. Основи правознавства. — К.: Алерта, 2005. — 378 с.
 57. Пиепу Ж.Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право / Пер. с франц. – М.: Юрист, 2001. – 223 с.
 58. Плахин Ю.В. Частный нотариат: вне закона? // Нотариус. – 2000. – №5. – С. 72-78
 59. Плахотенко А.К. Полная программа испытаний на должность нотариуса / 3-е изд. – М.: Издание юридического книжного магазина, 1913. – 47 с.
 60. Полешко А. Нотаріат і державно-правові інституції (з міжнародного симпозіуму) // Право України. – 2001. – №7. – С. 135.
 61. Полтавская Н., Кузнецов В. Нотариат. Курс лекций. – М.: Ин-т междунар. права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. – 176 с.
 62. Правова природа нотаріату та нотаріальної діяльності як об’єкт державного регулювання в Україні: теоретичний та практичний аспект // Влада. Людина. Закон. – 2003.-№12.-С.101-104
 63. Предмет і методи науки про нотаріат // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №5. – С. 6.
 64. Проблеми впровадження міжнародних принципів самоврядування в діяльності нотаріату України // Правова держава. – К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – С.377-385.
 65. Пульнєва О.С. Нотаріальний акт як інструмент доказування у Франції // Юриспруденція: теорія і практика.- 2006.- № 8.- C.59-62.
 66. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 525 с.
 67. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; За відп. ред. Л.К. Радзієвської. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 525 с.
 68. Роль УНП в становленні сучасного нотаріату в Україні // Нотаріат для Вас. – 2000. – № 7-8. – С.4.
 69. Романовская О.В. Нотариальная палата и органы судейского сообщества: сравнительная характеристика // Нотариус. – 2000. – №6 (26). – С. 35-40.
 70. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Актуальные проблемы правового закрепления ответственности нотариуса // Нотариус. – 2000. – № 1(21). – С. 68-74.
 71. Семаков Г. С., Кондракова С. П. Нотаріат в Україні: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. — 120 с.
 72. Сосименко Ю.П. Коломоєць Т.О. Гулєвська Г.Ю. Яким бути нотаріату України // Влада. Людина. Закон.-2002.- №1.- С.159-161.
 73. Сотов П. В., Каменецкий Р. А. Адвокатура и нотаріат. — М.: Проспект, 1999. — 398 с.
 74. Співвідношення приватноправової системи та інституту нотаріату // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Проблеми кодифікації законодавства України”. – К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – С.130-135.
 75. Спірні питання нотаріальної науки і практики // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №1. – С.36.
 76. Сучасний нотаріат України / В.М. Черниш (ред.кол.)Вадим В. Болгов (авт.-упор.). — К. : Болгов Медіа Центр, 2005. — Вип. 1 — 512 с.
 77. Тонне Л. Гражданская ответственность нотариуса // Развитие небюджетного нотариата в России: Квалифицированная юридическая помощь и защита прав граждан и юридических лиц / Ред. Б.И. Лившиц. – М.: Издательский Дом “ОСТ-МЕДИЯ”, 2000. – С. 173-186.
 78. Тонне Л. Техника составления юридических документов и совершения нотариальных действий // Развитие небюджетного нотариата в России: Квалифицированная юридическая помощь и защита прав граждан и юридических лиц / Ред. Б.И. Лившиц. – М.: Издательский Дом “ОСТ-МЕДИЯ”, 2000. – С. 141-152.
 79. Фурса С.Я. Предмет та методи науки про нотаріат // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 5. – С. 6-10.
 80. Фурса С.Я. Проблема формування принципів організації та діяльності нотаріату в Україні // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 1. – С. 59-65.
 81. Фурса С.Я. Теоретичні засади створення нотаріату в Україні: від практики до теорії // Юриспруденція: теорія і практика.- 2006.- № 12.- C.3-10.
 82. Фурса С.Я. Функції нотаріату і суду щодо захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та держави // Вісник Верховного Суду. – 2001. – № 2. – С. 49-52.
 83. Черемных Г.Г. Возрождение в России независимого нотариата и его взаимоотношения с властью // Нотариус. – 1998. – №3(11). – С. 4-8.
 84. Черемных Г.Г. Нотариат – как институт предупредительного (превентивного) правосудия // Нотариус. – 1998. – №5/6 (13-14). – С. 72-75.
 85. Черниш В. Друге народження нотаріату // Нотаріат для Вас. – 1996. – грудень. – С.2-4.
 86. Черниш В. Нотаріат: завдання часу // Нотаріат для Вас. – 1997. – № 1 (2). – С.2-4.
 87. Черниш В.М. Незалежний нотаріат – необхідна умова становлення громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2000. – № 9. – С.4-8.
 88. Черниш В.М. Нотаріат як проблема юридичної логіки: логіка нотаріату і нотаріальна логіка // Право України. – 2003. – № 5. – С.111-116.
 89. Черниш В.М. Про проблеми нового законодавства України про нотаріат // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми”. – Одеса: Астропринт. – 2003. – С.135-138.
 90. Черниш В.М. Проблеми впровадження міжнародних принципів самоврядування в діяльності нотаріату України // Правова держава. – К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України. – 2003. – С.377-385.
 91. Черниш В.М. Співвідношення приватноправової системи та інституту нотаріату // Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції “Проблеми кодифікації законодавства України”. – К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С.130-135.
 92. Черниш В.М., Штефан М.Й. Нотаріат // Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: „Укр. енцикл.”, 2002. − Т. 4: Н-П. – С. 195-196.
 93. Шафаренко Ж. Теоретичні аспекти нотаріального процесу // Право України.- 2004.- № 9.- C.104-107.
 94. Ярков В.В. Профессия нотариуса // Нотариус. – 2000. – № 4(24). – С. 14-20.
 95. Ясінська Л.Е. Окремі аспекти виникнення та розвитку нотаріальної діяльності в Україні ( X-XVI ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2005 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – С. 73-75.
 96. Ясінська Л.Е. Розвиток інституту нотаріату в країнах Європи (XVIII – перша половина XX ст.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004. – С. 98-99.
 97. Ясінська Л.Е. Становлення інституту нотаріату в контексті європейської історії держави і права // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 39. – Львів, 2004. – С. 93-101

Матеріали

Робоча програма – нотаріат
Робочий комплекс – нотаріат

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму