Нетипові форми зайнятості та їх правове забезпечення

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Парпан Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Парпан Т. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення та усвідомлення студентами сутності та об’єктивних умов реалізації права на зайнятість через її нетипові форми у ринкових відносинах, юридичної природи, тлумачити норми вітчизняного права та основні міжнародні акти, якими регулюються відносини трудової зайнятості.

Завдання навчальної дисципліни полягає у ознайомленні з правовим регулюванням нетипових форм зайнятості та забезпеченні засвоєння студентами основних положень щодо реалізації права на зайнятість через її нетипові форми, усвідомлення змісту цих правових явищ, а також визначення гарантій та можливостей реалізації цього права в сучасних умовах.

Рекомендована література

Наукові праці, навчальні підручники та посібники:

 1. Байков А. Телеработа как одна из разновидностей гибкой занятости в Латвии /[Электронный ресурс] / А. Байков. – Режим доступа: http://www.baltic-course.com/rus/opinion/?doc=48651.
 2. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість // Право України. – 1998. – № 2.
 3. Беляева М.Г. Особенности трудовых отношений в условиях дистанционной занятости / М.Г. Беляева // Трудовое право. – 2008. – № 5. – С. 21–24.
 4. Бугров Л.Ю. Свобода труда и свобода трудового договора в СССР. – Красноярск: Изд-во Красноярск. гос. ун-та, 1984.
 5. Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 10–15.
 6. Давидюк Л.П. Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці// Економіка: реалії часу. – №3(19). – 2015. – С.172-177.
 7. Жернаков В. Поняття примусової праці за законодаством України // Право України, 1997. – №10. – С.35-43.
 8. Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000. – № 7. – С. 49.
 9. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. – № 3.
 10. Жоравович Д. О. Правові аспекти визначення статусу самозайнятої особи // Форум права. — 2012. — № 3. — С. 190–195
 11. Іншин М.І. Загальнотеоретична характеристика дистанційної зайнятості працівників в Україні // Право і суспільство. – № 5-2.- 2015. – С.123-128.
 12. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1999. – 19 с.
 13. Козак З.Я. Контракт за трудовим правом України: Навчальний посібник. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1998.
 14. Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері //Україна: аспект праці. – 2009. – №8. – С.3-14 [ Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2009_8_3
 15. Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів // Право України. – 1997. – №12.
 16. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2 томах. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. — 879с. + 1151с. [Електронний ресурс]: http://yourlib.net/content/view/7541/88/
 17. Моторна І.І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні виводи від її використання / І.І. Моторна // Україна аспектипраці. – 2008. – № 3. – С. 6–12.
 18. Моцная О.В. Нетипичная трудовая занятость: некоторые проблемы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук :спец. 12.00.05 / Оксана Владимирова Моцная. – М., 2009. – 207 с.
 19. Новожилова Л.В. Аналіз застосування гнучких форм зайнятості в умовах ринково орієнтованого розвитку економіки України / Л.В. Новожилова // Економічний простір. – 2011. – № 4. – С. 80–87.
 20. Парпан Т.В. Гнучкий режим робочого часу на сучасному етапі ринкових відносин// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХI регіональної науково-практичної конференції. – м.Львів, 7- 8 лютого 2013. – С
 21. Парпан Т.В. Сучасні тенденції у трудових правовідносинах надомних працівників // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХI регіональної науково-практичної конференції. – м.Львів, 6- 7 лютого 2014. – С.
 22. Парпан Т.В. Нетипові (нетрадиційні) види трудової зайнятості: право на існування // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Львів, 22 грудня 2015. – С.114-117.
 23. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Монографія – Львів, Видавництво ЛНУ. – 1999.
 24. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України, 1999. – №6. – С.101-105.
 25. Свічкарьова Я.В. Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості //Держава та регіони. – Серія: Право. – № 1(39). -2013. – С.129-134.
 26. Сойфер В. Занятость граждан в виде наемного труда: проблемы и перспективы / В.Сойфер // Кадровик, Трудовое право для кадровика. – 2010. – № 7. – С. 12–18.
 27. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. – № 1.
 28. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-ге вид., допов. та переробл.- К.: А.С.К., 2001. – 1072 с.
 29. Телеробота: Ставимо акценти/ http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18972-telerabota-stavim-akcenty.htm
 30. Телеробота: Ставимо акценти/ http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18972-telerabota-stavim-akcenty.htm
 31. Томашевский К.Л. Трудоправовая политика гибкозащищенности: понятие и ее специфика в Республике Беларусь // Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції /за ред. В.В.Жернакова. Харків: Кросроуд, 2011. – С. 201-207.
 32. Трудове право України: підруч. для студ. Вищ. Навч. закл. / [П.Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.]; за ред.. П.Д. Пилипенка. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К.; Ін Юре, 2010.

 

3.2. ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України”Про зайнятість населення” від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – Ст. 243.
 4. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 5. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 6. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 7. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 03.03.1998р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227.
 8. Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про умови праці тимчасових робітників і службовців” від 24.09.1974р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – №40.
 9. Указ Президії Верховної Ради СРСР від “Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах” 24.09.1974р. // Відомості Верховної Ради СРСР. – 1974. – №40.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності” від 19.03.1993 р. // ЗП Уряду України. – 1993. – №6. – Ст. 121.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” від 27.05.2013р. // Урядовий кур’єр. – 2013. – 17 липня. – № 126.
 12. Список сезонних робіт і сезонних галузей / Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.1997р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 14.
 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору” від 19.03.1994р. // ЗП України. – 1994. – №7. – Ст.172.
 14. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затв. Наказом Мінпраці, Мінюстом, Мінфіном України 28.06.1993р. // Урядовий кур’єр. – 14.08.93р.
 15. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах, організаціях, затв. Наказом Мінпраці, Мінюсту, Міністерства соціального захисту населення України від 27.03.1993р. // Праця і зарплата. – 1993. – №7.
 16. Положення про умови праці надомників, затверджене Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦПРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81.
 17. Положення про порядок та умови застосування ковзкого (гнучкого) графіку роботи для жінок, які мають дітей, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР, ВЦРПС від 6 червня 1984 р. №170/10-101.
 18. Наказ Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» № 359 від 4 жовтня 2006р.
 19. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затв. Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.1984р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – №11.
 20. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.338-355.
 21. Постанова Пленуму Верховного Суду “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. – Львів, 2001. – С.348-349.
 22. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 роки від 23.08.2016 р.

 

3.3. МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Загальна декларація прав людини, прийнята ООН 10 грудня 1948 року. Права людини. Міжнародні договори України. Декларації, документи.- К., «Наукова думка».- 1992. – С. 18-24.
 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16.12.1966 року/Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. –Режим доступуwww.rada.gov.ua.
 3. Європейська соціальна хартія (переглянута 3 травня 1996 р.) /Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 4. Конвенція МОП «Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище» № 155 (1981 р.) // Конвенции и рекомендации, принятые МКТ: 1957-1990 гг. – Женева, 1991. – Т.1.
 5. Конвенція про скасування примусової праці N 105 від 05.06.1957р.
 6. Конвенція Міжнародної організації праці N 156 від 23.06.1981р. про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками (Конвенцію ратифіковано Законом N 1196-XIV від 22.10.99).
 7. Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100 від 29.06.1951р.
 8. Конвенція про працю на умовах неповного робочого часу № 175 від 24.07.1974р.
 9. Конвенція про працю жінок у нічний час N 41 від 04.06.1934р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 10. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий N 111 від 15.06.1960 р. “Международная защита прав и свобод человека” Москва, “Юридическая литература”, 1990
 11. ETUC, UNICE-UEAPME and CEEP, Framework Agreement on Telework, Brussels, 16 July 2002.
 12. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці на шахтах N 183 від 22.06.1995р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 13. Рекомендація щодо праці жінок у нічний час у сільському господарстві N 13 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 14. Рекомендація щодо нічної праці дітей та підлітків у сільському господарстві N 14 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997 р.
 15. Рекомендація щодо мінімального віку приймання дітей для промислової праці на сімейних підприємствах N 52 від 22.06.1937р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, “Основа”, Київ, 1997 р.
 16. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища N 164 від 03.06.1981р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1998р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму