Міжнародне право (для студентів географічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кахнич В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Кахнич В. С.
Гончаров В. В.
Левицька Н. О.

Опис курсу

Міжнародне право є однією з фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є законодавство, яке регулює відносини щодо застосування норм міжнародного права та імплементація з внутрішньо державним правом.

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм міжнародного права

Завдання:

 • освоєння теоретичних матеріалу (підручників, монографій, статей тощо);
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері міжнародних правовідносин;
 • підготовка студентами проектів документів, що застосовуються у сфері міжнародного права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні та законодавчі положення міжнародного права; зміст нормативно правових актів, що регулюють міжнародні правовідносини.

вміти: вільно орієнтуватись у міжнародному законодавстві, практично застосовувати його норми, складати проекти документів у сфері міжнародного права.

Рекомендована література

 1. Рабінович П. Ефективність впливу Конвенції про зах прав та основних свобод людини на держав-членів Ради Європі Право України. – 2000. – № 11. – С. 34-36.
 2. Рабінович П. Комісар з прав людини Ради Європи – н правоохоронна інституція // Вісник Академії правових н України. – 2000. – № 3. – С. 36-41.
 3. Раданович Н. Міжнародно-судові засоби імплемент. Європейської Конвенції про захист прав людини і основі свобод // Право України. – 1999. – № 12. – С. 36.
 4. Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод людини): Дис…. к.ю.н.: 12.00.01 / Львівський національний ун-тім. І. Франка. – Л., 2000. – 175 с.
 5. Раджабов С.А. “Военные” аспекты Римского статута Международного уголовного суда // Московский журнал международного права. – 2005. – № 3.
 6. Радзівілл О.А. Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2000. – 210 с.
 7. Рачков И.В. Правовая регламентация гражданства Европейского Союза // Государство и право. -1999. – № 8. – С. 75-84.
 8. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. (Отв. ред-ы: В.Н. Денисов, В.И. Евинтов). – К., 1992.
 9. Рекха Рани Дебнатх. Развитие механизмов и процедур защиты прав женщин в рамках международных организаций: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государства и права им. В.М. Корецкого. – К., 1999. – 168 с.
 10. Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. – М., 1983. – С. 63.
 11. Ржевська В. Розвиток міжнародного права в 2002 році // Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 4. – С. 101-120.
 12. Римаренко Ю. Попередження та боротьба з торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства // Вісник Академії правових наук України: 36. наук, праць. – 2003. – № 2(33)-3(34).-С. 351-359.
 13. Романюк В.О. Міжнародне співробітництво в боротьбі проти незаконного обігу наркотиків (міжнародно-правові аспекти); Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1998. – 199 с.
 14. Рудий К.М. Адаптація законодавства України у сфері правоохоронної діяльності до норм Європейського Союзу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 25. -С. 247-252.
 15. Савчук К.О. Роль академіка В.М. Корецького в досліджє історії науки міжнародного права // Держава і право: 36. на праць. Спецвипуск. – К., Дніпропетр., 2003. – С. 11-15.
 16. Саидов А.Х. Международное право в схемах и опредс ниях: Учеб. пособие, – М., 2004. – 349 с.
 17. Сандровський К.К. Зовнішні зносини України: де сторінки історії // Український часопис міжнародного прав. -1995. -№1.
 18. СанжаровськаТ.В. Застосування норм міжнародного пр в процесі захисту права дітей України на належне сімеї виховання // Держава і право: 36. наук, праць. Спецвипуск. — Дніпропетр., 2003. – С. 216-218.
 19. Сантаян Кабирадж. Проблемы двугражданства в меж, народном праве и практические пути их устранения: Дис…. khj юрид. наук: 12.00.11 / НАН Украины; Институт государств! права им. В.М. Корецкого. – К., 1996. – 160 с.
 20. Сафаров Н.А. Универсальная юрисдикция в механиэ преследования международных преступлений // Московск журнал международного права. – 2005. – № 4.
 21. Сергеев Ю.В. Организационно-правовые основы деяте; ности международных морских организаций: Дис…. канд. юрі наук: 12.00.07 / Одесская национальная юридическая академия О., 2000.-196 с.
 22. Сироїд Т.Л. Правовий статус учасників кримінальн процесуальних відносин у міжнародному праві // Право і безпека. 2003. – № 2 (4). -СІ 73-175.
 23. Скомороха В. Окремі питання імплементації нор міжнародного права і конституційна юрисдикція України , Український часопис міжнародного права. – 2002. – № 1.
 24. Словарь международного права / СБ. Бацанов, Г.К. Еф: мов, В.И. Кузнецов и др. – 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Междуна отношения, 1986.
 25. Смирнов A.M. Правовий статус жертв зловживання владо за міжнародним правом // Вісник Запорізького юридичної інституту. – 2003. – № 4. – С. 7-13.
 26. Стешенко В.М. Оренда території в міжнародному публічному праві: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – X., 2001. -196 с.
 27. Сыроед Т.Л. Защита жертв преступлений в международном праве: Дис. к.ю.н.: 12.00.11 /Университет внутренних дел МВД Украины. – X., 1999. – 182 с.
 28. Сыроед Т.Л. Права жертв преступлений: Международні стандарты и национальное законодательство. – X.: Эспада, 2002 271с.
 29. Талько В.Л. Міжнародно-правові форми співробітництва держав з міжнародними економічними організаціями: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2000. – 183 с.
 30. Тарасов О.В. Международные неправительственные организации в системе мирового гражданского сообщества: Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.10 /Украинская юридическая академия. -X., 1994. -179 с.
 31. Тарасюк В. Україна і Рада Європи // Право України. -1999. -№ 7.- С. 3-4.
 32. Теличкін О.О. Суб’єкти правоохоронної діяльності міжнародних місій на користь миру // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – № 25. – С. 158-161.
 33. Теличкін О.О. Щодо предмета міжнародного адміністративного права (на прикладі операцій на користь миру) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2003. – № 22. — С 240-243.
 34. Тимченко Л.Д. Международное право. – Харьков, 1999.
 35. Тиунов О.И. Принцип соблюдения международных обязательств. – М., 1979.
 36. Тихомиров Ю.А. Право: национальное, международное, сравнительное // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 5-13.
 37. Товт М. Міжнародно-правовий захист національних меншин в Україні та системи контролю Ради Європи. // Право України, 2001. – № 7. -С. 28.
 38. Толочко О. Європейський досвід застосування ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2001. -№6,- С. 41-44.
 39. Третьяков Д. Деякі питання застосування норм міжнародних договорів в Україні // Український часопис міжнародного права. “2002. -№3.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму