Міжнародне економічне право (для студентів Факультету управління фінансами та бізнесу)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Немає
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
718доцент Ковний Ю. Є.
816доцент Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714доцент Ковний Ю. Є.
812доцент Ковний Ю. Є.

Опис курсу

 1. Пояснювальна записка

 

Одним із головних чинників, що впливають сьогодні на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародне економічне співробітництво.

В умовах зростання європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів, економіка окремої країни багато в чому залежить від рівня розвитку економіки інших держав. Будучи складовою світової економіки, вона не може успішно розвиватись у відриві від неї, тому виникає потреба в узгодженні зовнішньоекономічної політики різних країн і стратегії щодо її реалізації.

Активний розвиток міжнародних економічних зв’язків не лише сприяє економічному зростанню держав світового співтовариства, а й дає змогу підтримувати і зміцнювати мирні взаємовідносини, знімати міжнародну напруженість, створювати систе­му міжнародної економічної безпеки. Іншими словами, міжнарод­не економічне співробітництво є реальною матеріальною основою зміцнення миру на Землі.

У процесі міжнародного економічного співробітництва (як і співробітництва в інших напрямах) між державами, їх угрупованнями, міжнародними організаціями та іншими учасниками виникають, змінюються (або припиняються) певні відносини, які потребують відповідного урегулювання, упорядкування. Інструментом, засобом цього, як відомо, є правові норми, система яких і становить міжнародне економічне право — самостійну галузь міжнародного публічного права. Отже, міжнародне економічне право є основним нормативним регулятором відносин, які виникають у сфері міжнародного економічного співробітництва.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни “Міжнародне економічне право” передбачає вивчення і пізнання суспільних відносин, що склалися у сфері міжнародного спілкування, комплексу міжнародно-правових, звичаєвих та договірних норм та їх впливу на міждержавні економічні відносини.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни — набуття студентами системних знань щодо основних механізмів і форм регулювання міждержавних економічних відносин, міжнародних економічних інтеграційних процесів, з’ясування необхідності вступу України до міжнародних економічних організацій та інтеграційних об’єднань.

 

Основні завдання

Завдання навчальної дисципліни — формування у студентів системи науково-теоретичних і практичних знань з міжнародного економічного права, всебічне і глибоке розуміння змісту сучасних міжнародних економічних відносин та ролі міжнародного економічного права в їх регулюванні; вироблення поваги до законів, їх дотримання і виконання у практичній діяльності.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з предметами: «Правознавство»,  «Господарське право».

 

Вимоги до знань і умінь

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 

Знати:

 • місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин;
 • характер і зміст міжнародних економічних договорів, що регулюються правом;
 • особливості захисту прав і законних інтересів суб’єктів міжнародного економічного права з метою виховання правової свідомості й культури;
 • необхідність непримиренного ставлення до порушень законності й правопорядку, активної громадянської позиції у боротьбі з ними;
 • про глобальні економічні проблеми як фактор посилення взаємодії світу;
 • нові закони, що регулюють економічне середовище міжнародного життя.

 

Уміти:

 • давати правовий аналіз конкретних економічних відносин;
 • використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, розв’язувати правові ситуації;
 • виділяти найбільш загальні закономірності у сфері міжнародних економічних відносин;
 • підготувати й скласти правову документацію;
 • самостійно поповнювати, систематизувати й застосовувати правові знання;
 • вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо обраної професії.

 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

Рекомендована література

 1. Буроменський М.В. Міжнародне право: навч. посібник / за ред. М.В. Буроменського.- К: Юрінком Інтер, 2006.- 336 с.
 2. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В.Багрова, Н.І.Редіна, В.Є.Власюк, О.О.Гетьман; За ред. д.е.н., проф. І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 580с.
 3. Дахно І. І. Міжнародне економічне право / І. І. Дахно. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 304 с.
 4. Дахно І.І. Право Європейського Союзу: англо-український-російський глосарій / І.І. Дахно.- К.: Центр учбової літератури, 2007.- 234 с.
 5. Дей М.О. Міжнародне економічне право: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закадів економічного та юридичного спрямування. – Кривий Ріг: Видавничій дім, 2009. – 800 с.
 6. Дмитрієв А.І. Історія міжнародного права: монографія / А.І. Дмитрієв, Ю.А. Дмитрієва, О.В. Задорожній ; Укр. асоціація міжнародного права, Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, Укр. держ.. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі.- Київ: Промені, 2008.- 384 с.
 7. Довгань В.М. Право світової організації торгівлі. Вступ України до СОТ / В.М. Довгань.- Київ: КНТ, 2009.- 448 с.
 8. Економічна інтеграція України в Європейський Союз: Наукові рекомендації – Тернопіль: Економічна думка. – 2003. – 185 с.
 9. Заблоцька Л.Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи: навчальний посібник / Л.Г.Заблоцька, А.Л. Федорова, Т.І.Шинкаренко.- К.: Фенікс, 2007.- 224 с.
 10. Збірка документів Ради Європи, ратифікованих Україною.- Київ: Фенікс, 2006.- 496 с.
 11. Іванов Ю.А. Міжнародне право: посібник для підготовки до іспитів / Ю.А. Іванов.- 3-тє вид., стереотип.- К.: Паливода А.В., 2008.- 202 с.
 12. Камінська Н.В.Словник міжнародно-правових термінів. – К.: КУТЕП, 2013. – 150 с.
 13. Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. Международное право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо. – 2004. – 688 с.
 14. Каменков В.С. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности/ Д.П. Александров, А.В. Бобков, С.А. Васильковский; Ред. В.С. Каменков. – М.: Изд-во деловой и учеб. лит.; Минск: Дикта, 2005. – 800 с.
 15. Карро Д. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. – М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.
 16. Кошеваров В.П. Міжнародне право: навчальний посібник / В.П.Кошеваров.- Київ: Істина, 2009.- 208 с.
 17. Козак Ю.Г. Міжнародні організації: Навч. посібник для вищих навч. закладів /В.В. Ковалевський: Ред. Ю.Г.Козак. – К. – К.: ЦУЛ. – 2003. – 288 с.
 18. Козик В.В., Панкова Л.А. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. – 3-е вид., перер. І доп. – К.: Знання – Прес. – 2002. – 406 с.
 19. Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору)/ пер. Г. Друзенка, С. Друзенко ; за ред. Г. Друзенка ; Юридична фірма “Салком”.- Київ: К.І.С., 2010.- 536 с.
 20. Копійка В.В. Єврпейський Союз: Історія і засади функціонування: навчальний посібник /  В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губернського.- Київ: Знання, 2009.- 751 с.
 21. Кухарська Н.О. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник / Н.О.Кухарська, С.К.Харічков.- Х.: Одіссей, 2006.- 456 с.
 22. Ліпкан В.А. Міжнародне право: підручник / за ред. В.А Ліпкана.- К: КНТ, 2009.- 752 с.
 23. Левченков О.І. Міжнародне право в умовах глобалізації / редкол.: О. І. Левченков (відп. ред.) [та ін.]. – Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 302 с.
 24. Лутц Хоффманн, Феліцітас Мьоллерс Україна на шляху до Європи. Видавництво “Фенікс” /Переклад з анг. А.Гур”янової. – Київ. – 2001. – 343 с.
 25. Мальський О.М. Міжнародне торговельне право: навчальний посібник / О.М.Мальський, А.М.Ягольник.- К: Знання, 2005.- 595 с.
 26. Матвійчук В.К. Міжнародний комерційний арбітраж. Практикум у семи книгах: навч. посібник. Кн. І / В.К.Матвійчук, О.І.Хар.- К: КНТ, 2007.- 244 с.
 27. Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР: монографія/ А.Я.Мельник; А. Я. Мельник; Ін-т держави і права Національної академії наук, Ін-т законодавства України.- К: Юридична думка, 2005.- 424 с.
 28. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія /О.О.Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 344 с.
 29. Моисеев Е.Гр. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ: Учебн. пособие для студ. /Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: Юристъ, 1997. – 266 с.
 30. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). – К.: Академ-Прес. – 2002. – 426 с.
 31. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.
 32. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. К.: 2002 – 460 с.
 33. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2004 р./ Ред. В.Ф. Опришко. – К.: КНЕУ, 2004. – 453 с.
 34. Осика С.Г. Світова організація торгівлі: Підручник /С.Г.Осика, В.Т. Пятницький. – К.: К.І.С., 2001. – 491 с.
 35. Осика С.Г. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах /Ред. С.Г.Осика та ін. К.:УАЗТ, 2000. – 598 с.
 36. Побірченко І.Г. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Торг.пром. палата України; під заг. ред. І.Г. Побірченка.- К.: Ін Юре, 2007.- 584 с.
 37. Проблеми гармонизации законодавства України и стран Европы /Под общ. Ред. Е.Б.Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – 2003. – 528 с.
 38. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1998. – 445 с.
 39. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: навчальний посібник/ Н.В. Пронюк.- К.: КНТ, 2008.- 344 с.
 40. Пронюк Н.В. Практикум з міжнародного права: навчальний посібник/ Н.В. Пронюк.- К.: КНТ, 2008.- 224 с.
 41. Пятницький В.Т. Тарифні переговори в рамках Світової організації торгівлі /Навч. посібник за ред. Пятницького В.Т. – К.: UEPLAC, УАЗТ. – 2001. – 43 с.
 42. Рокоча В. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник /В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон. – 2001. – 304 с.
 43. Сандровьский К.К. Международное таможенное право: Учеб. для студ. /К.К. Сандровский. – К.: Знання. – – 461 с.
 44. Сидор В.Д. Міжнародне економічне право: навчальний посібник / В.Д. Сидор.- Київ: Дакор, 2010.- 248 с.
 45. Скурко Е. В. Глобальная и региональная торгово-экономическая интеграция: эффективность правового регулирования / Е. В. Скурко. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 297 с.
 46. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: навчальний посібник / К.С. Солонінко.- К.: Кондор, 2008.- 382 с.
 47. Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція. Модуль 6 : навч. посіб. / В. Ю. Стрельцов. – Х. : Магістр, 2009. – 148 с.
 48. Трапезников, В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве/ В.А. Трапезников. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 168 с. – ISBN 5-466-00046-9: 33.75 Грн
 49. Фархутдинов, И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения/ И.З. Фархутдинов. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 404 с
 50. Функ Я.И. Право международной торговли: договоры международной купли-продажи товаров и международного торгового посредничества: В 3 кн./ Я.И. Функ. – Минск: Дикта Кн.3: Международное торговое посредничество. – 2005. – 296 с.
 51. Черкес М.Ю. Міжнародне право: підручник / М.Ю. Черкес ; Мін-во освіти і науки України, Одеська національна юридична академія.- Київ: Правова єдність, 2009.- 392 с.
 52. Чужиков В.І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: монографія. – К.: ТОВ “Кадри”. – 2003. – 297 с.
 53. Чубарєв В. Л. Міжнародне економічне право : підручник / В. Л. Чубарєв. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.
 54. Шемчуженко Ю.С. Антологія української юридичної думки: в 10 т. Т.8. Міжнародне право / за заг. ред.Ю.С. Шемшученка.- К.: Юридична книга, 2004.- 568 с.
 55. Шумилов В.М. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека, 2002. – 384 с.
 56. Шумилов В.М. Международное экономическое право. Кн.2: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: Дека, 2002. – 480 с.
 57. Шутак І. Д. Правове регулювання міжнародних економічних відносин : навч. посіб. / І. Д. Шутак. – К. : Алерта, 2012. – 412 с.
 58. Циганкова Т.М. Міжнародні організації: Навч. посібник /Т.М.Циганкова, Т.Ф.Гордеева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К: КНЕУ. – – 340 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму