Міграційне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Бедрій М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Бедрій М. М., Сирко М. В.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок щодо практичного застосування норм у сфері міграційного права.

Завдання:

  • освоєння теоретичного матеріалу;
  • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері міграційного права;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні основи міграційного права та положення законодавства, що регулюють міграційні правовідносини.

вміти: вільно орієнтуватись у законодавстві прийнятому у сфері міграційного права, практично застосовувати його норми.

Рекомендована література

Базова література
1. Голобородько Д. В. Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі / Д. В. Голобородько // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 219– 224.
2. Міграційне право України / за ред. С. М. Гусарова. – Харків, 2016. – 296 с.
3. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право / Ю. І. Римаренко. – К., 2007. – 640 с.
4. Супруновський А. Джерела міграційного права України / Андрій Супруновський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 201-206.
5. Тиндик Н. П. Світовий міграційний процес: теорія, практика, державне регулювання / Н. П. Тиндик. – К., 2006. – 532 с.
6. Чехович С. Б. Елементарний курс міграційного права України: Конспект лекцій / С. Б. Чехович. – К., 2004. – 216 с.

Допоміжна література
1. Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців / М. В. Буроменський. — К., 2002. — 160 с.
2. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы) / Л. Н. Галенская. — М.: Междунар. отношения, 1968. — 128 с.
3. Гудвин-Гилл Г. С. Статус беженца в международном праве: Пер. с англ. / Под ред. М. И. Левиной. — М.: ЮНИТИ, 1997. — 647 с.
4. Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений / А. С. Довгерт. — К.: УМК ВО, 1992. — 248 с.
5. Кондратьєв Я.Ю. Основи міграцієзнавства / Кондратьєв Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір В.І. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 414 с.
6. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті / За редакцією Ю.С.Шемшученка. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 1012 с.
7. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми / В. І. Олефір. – К.: Друкарня МВС України. 2004. – 308 с. .
8. Пирожков С. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії / Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. — К.: Академпрес, 1997. — 128 с.
9. Піскун О. Основи міграційного права: порівняльний аналіз / О. Піскун. — К.: ПМ-Леся, 1998. – 360 с.
10. Прибиткова І. М. Основи демографії / І. М. Прибиткова. — К.: АртЕк,1997. — 256 с.
11. Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине / Ю. Н. Тодика. — Х.: Факт, 1999. — 104 с.
12. Чехович С. Б. Юридичні аспекти міграційних процесів в Україні / С. Б. Чехович. — К., 2001. — 288 с.

11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
http://portal.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.
http://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
http://ccu.gov.ua – Офіційний сайт Конституційного Суду України.
http://president.gov.ua – Офіційний сайт Президента України.
http://www.un.org – Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй
http:/coe.int – Офіційний сайт Ради Європи
http://europa.eu.int – Офіційний сайт Європейського Союзу
http://echr.coe.int – Офіційний сайт Європейського суду з прав людини

Матеріали

Плани практичних занять:

Тема 1. Вступ до міграційного права;

Тема 2. Міграційне право як галузь права;

Тема 3. Суб’єкти міграційного права;

Тема 4. Правове регулювання в’їзду в Україну та виїзду за її межі ( word ; pdf );

Перелік питань на модуль

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму