Міграційне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Бедрій М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Бедрій М. М., Сирко М. В.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Однією з умов розбудови правової держави на сучасному етапі є визначення  напрямів  її  міграційної  політики  та  вдосконалення системи державного управління міграційними процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав людини.

Відсутність законодавчого визначення напрямів державної міграційної політики України, принципів діяльності державних органів у сфері міграції, стратегічних цілей, завдань і стандартів із забезпечення реалізації прав людини негативно позначається на ефективності  протидії явищам, що становлять загрозу національній безпеці України – нелегальній міграції, загостренню демографічної кризи, а також від’їзду за межі України вчених, фахівців, кваліфікованої робочої сили.

Міграція населення набуває небачених раніше масштабів, досить швидко змінює реальну картину світу, чим збільшує необхідність вивчення та осмислення цього явища, його прогнозування та оптимізація як на рівні окремих держав, так і на рівні міждержавних утворень. Це повною мірою стосується й України, адже зі зростанням відкритості українського суспільства в Українській державі суттєво збільшилася міграція населення, що зумовлює потребу комплексного дослідження цього явища.

Міграційне право України можна визначити як сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з міграційними процесами фізичних осіб, визначенням правового статусу мігранта в результаті свободи пересування, а також закріплення гарантій і обов’язків держави та її органів щодо утвердження й забезпечення статусу різних категорій мігрантів.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предмет навчальної дисципліни – суспільні відносини у сфері правового регулювання міграційних процесів, статусу біженців, переміщених осіб в Україні та ЄС, засад державної міграційної політики та організації діяльності Державної міграційної служби України, особливості здійснення профілактики нелегальної міграції.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – опанування студентами-правниками теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із питаннями міграції, глибоке і всебічне дослідження зародження і розвитку правового регулювання міграційних процесів в Україні, здійснення аналізу правового статусу різних категорій мігрантів в Україні (іммігрантів, іноземців та осіб без громадянства, яким надається притулок, біженців, репатріантів), сприяння опануванню методики правового аналізу норм міграційного права України.

 Основні завдання

Завдання навчальної дисципліни:

 

 • Аналіз основних положень міграційного законодавства України, міжнародно-правових актів, рішень Європейського суду з прав людини що регулює статус іноземців та осіб без громадянства, підстави та порядок їх відповідальності;
 • Дослідження основних проблем, які є актуальними у сфері протидії нелегальній міграції;
 • Визначення тенденцій розвитку суспільних відносин у сфері міграції, напрямів реформування міграційної політики держави;
 • Навчання аналізу змісту процесуальних документів, які складаються під час діяльності ОВС у сфері міграції;
 • Дослідження історії виникнення та розвитку міграційних процесів в Україні, їх правових особливостей;
 • Опанування методики правового аналізу норм міграційного права України;
 • Навчання застосовувати отримані теоретичні знання в конкретних умовах суспільного життя і практичній діяльності.
 • Сприяння вихованню у студентів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту прав людини, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з предметами: «Загальна теорія держави та права»,  «Конституційне право України», «Міжнародне публічне право», «Адміністративне право».

 

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

 

знати:

 • поняття, предмет, метод і джерела міграційного права;
 • поняття, зміст та правове регулювання міграції, як соціально-правової категорії;
 • інститути в’їзду на територію України, виїзду за її межі в міграційному праві України;
 • інститут імміграції в міграційному праві України;
 • інститут притулку в міграційному праві України.

 

уміти:

 • аналізувати зміст Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань міграції;
 • користуватися джерелами міграційного права України, коментарями і роз’ясненнями при вирішенні конкретних питань міграційного права України;
 • застосовувати на практиці набуті знання з міграційного законодавства;
 • адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;
 • знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час застосування до іноземців та осіб без громадянства заходів, спілкування з громадянами і правопорушниками міграційного законодавства;

самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.

Рекомендована література

 1. Анісімова М. Ф. Право на вільне пересування: відповідність українського законодавства євростандартам / Вісн. Запорізького юрид. ін-ту МВС України: Наук.-практ. зб. / Гол. ред.М. В. Тищенко. — Запоріжжя, 1998. — 210 с.
 2. Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців: Навч. посіб. — К., 2002. — 160 с.
 3. Бузницький Ю., Бурлака П., Рубанов С. Судебная защита беженцев и лиц, прибывших в Украину в поисках убежища: Практ. рекомендации. — К.: МП “Леся”, 2000. — 120 с.
 4. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы). — М.: Междунар. отношения, 1968. — 128 с.
 5. Гудвин-Гилл Г. С. Статус беженца в международном праве: Пер. с англ. / Под ред. М. И. Левиной. — М.: ЮНИТИ, 1997. — 647 с.
 6. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: Зб. документів (1941–1998) / Кол. упоряд.: Ю. Білуха. (кер). — К.: Абрис, 1999. — 176 с.
 7. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: Зб. документів Автономної Республіки Крим (1989–1999) / Кол. упоряд.: Ю. Білуха. (кер.). — К.: Абрис, 1999. — 416 с.
 8. Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. — К.: УМК ВО, 1992. — 248 с.
 9. Кондратьєв Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір В.І. Основи міграцієзнавства. – Навчально-методичний посібник. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 414 с.
 10. Науково-практичний та документально-джерельний комплекс Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті. За редакцією Ю.С.Шемшученка. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 2001. – 1012 с.
 11. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми. Монографія. – К.: Друкарня МВС України. 2004. – 308 с.
 12. Олефір В.І., Кондратьєв Я.Ю., Римаренко Ю.І. та інші Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками. За редакцією Римаренка Ю.І., Кондратьєва Я.Ю., Ю.С.Шемшученка. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 532 с.
 13. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. — К.: Право, 1996. — 544 с.
 14. Лукашук И. И., Наумов А. В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном уголовном праве: Учеб.-практ. пособие. — М., 1998. — 160 с.
 15. Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії. — К.: Академпрес, 1997. — 128 с.
 16. Пирожков С. И. Внешняя миграция в Украине: состояние и нерешенные проблемы / Беженцы и вынужденные переселенцы в государствах СНГ: поиск решений в рамках Содружества / Под ред. В. И. Мукомеля, Э. Паина. — М.: Комплекс-Прогресс, 1996. — 76 с.
 17. Піскун О. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз: Навч. посіб.. — К.: ПМ ―Леся, 1998. – 360 с.
 18. Потапов В. И. Беженцы и международное право. — М.: Междунар. отношения, 1986. — 103 с.
 19. Прибиткова І. М. Основи демографії: Посіб. для студ. гуманітарних і суспільних ф-тів вищ. навч. закл. — К.: АртЕк,1997. — 256 с.
 20. Прибиткова І. Повернення та реінтеграція кримських татар:гуманітарні проблеми і права людини // Біженці та міграція: Український часопис права і політики. — 1999. — № 2.
 21. Прибыткова И. Правовые и гуманитарные проблемы реинтеграции ранее депортированных в Крыму. — К.: ВАИТЭ,1999. — 264 с.
 22. Римаренко Юрій Іванович Міжнародне міграційне право : Підручник. Університетський курс // КНУВС. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України. Ін-т законодавства при ВР України. Ун-т сучасних знань. Маріупольський держ. гуманіт. ун-т. – Київ: КНТ, 2007 р.- 639с.
 23. Система прописки: національний та міжнародний досвід. Міністерство юстиції України. — 2002. — 184 с.
 24. Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине: Учеб. пособие. — Х.: Факт, 1999. — 104 с.
 25. Чехович С. Б. Юридичні аспекти міграційних процесів в Україні. — К., 2001. — 288 с.
 26. Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: Конспект лекцій. Рек. М-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. ВНЗ // МАУП. – Київ: МАУП, 2004 – 212 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму