Магдебурзьке право (для факультету іноземних мов)

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кахнич В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, необхідних для удосконалення місцевого самоврядування сучасної Української держави з врахуванням історико-правового досвіду українського народу в сфері самоврядування.

Завдання: в результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: закономірності та особливості становлення та розвитку міського права в Україні; джерела магдебурзького права; виникнення міського права на основі магдебурзьким правом; різновиди німецького міського права; розвиток міського права у місті Львові в IV-VII ст.; міське право на українських землях в складі Австрії та Австро-Угорщини; міське право на українських землях в складі Російської імперії; вміти:  аналізувати історичні джерела права (ІХ – ХХ ст.), робити власні висновки і узагальнення набутого історико-правового досвіду з метою удосконалення чинного законодавства України про міське право; аналітично мислити, самостійно систематизувати матеріал з даного спецкурсу; орієнтуватися у нормативному матеріалі, знайти джерела магдебурзького права в Україні в українській та іноземній літературі; дати характеристику важливих державно-правових і політичних умов в Україні, так і в окремих визначених державах.

Рекомендована література

 1. Шансвич И. История Галицко-Волынской Русі от найдавнейших времен до року 1453. – Львов, 1863. – С. 197.
 2. Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVl-поч. XVII ст.) – Львів: Афіша, 2002. – С. 22.
 3. Кіселичник В. Про надання українським містам у XVI – поч. XVII ст. Магдебурзького права // Право України., 1996. – № 9. С. 82-84.
 4. Український історичний журнал. – 1997. – № 4. – С. 77-88.
 5. Чунаєв О. Розвиток міського самоврядування // Пам’ять століть. – 1999. – № 2. – С. 5).
 6. Ковальський М.П. Привілеї (“листи”) на магдебурзьке право містам України в книгах Руської (Волинської) метрики XVI- XVII ст. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції. – С. 90.
 7. Звідси право міської громади збиратися на віча отримало назву копного права.
 8. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х Т. ТЛ. – К., 2000. – С.122.
 9. Кобилецький М. М. Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського. // Актуальні проблеми держави і права. – 2009. С. 49-53.
 10. Кобилецький М.Хелмінське (кульменське) право / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 1. — С. 120—125.
 11. Кобилецький М. М.Магдебурзьке право в Україні: (XVI — перша половина XIX ст.): іст.-прав. дослідження. — Л.: ПАІС, 2008. — 405 с.;
 12. Кобилецький М. M.Магдебурзьке право і його застосування в Україні (XIV — перша половина XIX ст.). — Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. — Львів, 2010. — 40 с.
 13. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право під час та після національно-визвольної війни : навч. посіб. / Кобилецький М.М. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 84 с.
 14. Кобилецький М. Надання місту Львову маґдебурзького права / М.Кобилецький  //  Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип. 36. – С. 60 – 64.
 15. Кобилецький М.М. Суд і судочинство у місті Львові за маґдебурзьким правом / М.М. Кобилецький // Право України. – Київ, 2001. – №  – С. 111 – 115.
 16. Кобилецький М.М. Самоврядування вірменської громади у місті Львові (XIV – XVIII ст.) / М.М. Кобилецький // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ. – Серія юридична. – Львів, 2001. – Вип. 2. – С. 84 – 89.
 17. Кобилецький М. Маґдебурзьке право у місті Дрогобичі / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2002. – № 2. – С. 71 – 73
 18. Кобилецький М. Апарат управління міста Львова за маґдебурзьким правом / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право – Київ, 2002. – № 7. –  С. 117 – 120.
 19. Кобилецький М. Самоврядування міста Самбора за маґдебурзьким правом / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – С. 93 – 99.
 20. Кобилецький М. Самоврядування у місті Жовкві за маґдебурзьким правом. (До 400-річчя з дня надання) / М. Кобилецький // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів,  2003. – Вип. 38. – С. 56 – 62.
 21. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право у селах Галичини / Кобилецький М.М. // Право України. – 2003. – № 8. – С. 120 – 124.
 22. Кобилецький М. Суд і судочинство в селах Галичини за маґдебурзьким правом / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2003. – № 7. – С.  133 – 137.
 23. Кобилецький М. Асесорський суд / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2003. – № 8. – С. 114 – 117.
 24. Кобилецький М. Маґдебурзьке право у місті Теребовля / М. Кобилецький //  Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2004. – Вип. 39. – С. 111 – 116.
 25. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право як джерело кодексу 1743 року / Кобилецький М.М. // Життя і право. – 2004. – № 2. – С. 44 – 51.
 26. Кобилецький М. Надання місту Сянок маґдебурзького права / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. – С. 82–89.
 27. Кобилецький М. Хелмінське право / Микола Кобилецький // Підприємництво, господарство і право – Київ,  2006. –  № 1. – С. 137 – 140.
 28. Кобилецький М. Бартоломій Гроїцький та його дослідження маґдебурзького права / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2007. – Вип. 44. – С. 90 – 96.
 29. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Гетьманщині / Кобилецький М.М. // Підприємництво, господарство і право – Київ, 2007. –  №  – С. 159 – 162.
 30. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право як джерело рецепції римського права в Україні / Кобилецький М.М. // Право України – 2007. – №  – С. 121 – 125.
 31. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Києві після національно-визвольної війни  / М.М. Кобилецький // Правова держава. – Київ, 2007. –  Вип. 39. – С. 129–136. (Спецвипуск).
 32. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право в Галичині / Кобилецький Микола Мар’янович // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. – Сімферополь, 2007. – Ч. ІІ. – № 20. – С. 87–94.
 33. Kobyletc’kyj M. Das magdeburgische Recht als Quelle des Kodex von 1743 / Mykola Kobyletc’kyj // Rechts – und Sprachtransfer in Mittel – und Osteuropa. – Recht ; Berlin,  2008. – S. 141–155.
 34. Кобилецький М. Суд і судочинство в містах України за маґдебурзьким правом / Микола Кобилецький // Право України. – 2008. – № 10. – С. 139–145.
 35. Кобилецький М. Новомарктське (шредське) право / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2008. – Вип. 46. – С.44–51.
 36. Кобилецький М. Виникнення маґдебурзького права / Кобилецький М./ Вісник Львівського університету. – Серія  юридична. –  Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 35-43.
 37. Кобилецький М. Правовий статус міського населення за маґдебурзьким правом / Кобилецький М. // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2009. – Вип.49. – С. 34-40.
 38. Кобилецький М.М. Правовий статус юриикції в містах України за маґдебурзьким правом / Кобилецький М.М. // Зб. наук. праць Одеської юридичної академії. – Одеса : Видавництво Одеської юридичної академії, 2009. – С.137–142.
 39. Кобилецький М. Маґдебурзьке право у країнах Центральної Європи / М. Кобилецький// Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 73–79.
 40. Кобилецький М.М. Суди маґдебурзького права у селах Галичини / М.М.Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали  IX регіон. наук.–практ. конф., (Львів, 13-14 лютого 2003 р.). – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 79-81.
 41. Кобилецький М.М. Поширення маґдебурзького права в Україні у XIV ст. / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XII регіон. наук.– практ. конф., (Львів, 9-10 лютого 2006р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 81–82.
 42. Кобилецький М.М. Маґдебурзьке право та рецепція римського права в Україні / М.М.Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIII регіон. наук.–практ. конф., (Львів, 8-9 лютого 2007р.)  – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 103–104.
 43. Кобилецький М. Саксонсько-маґдебурзьке право та рецепція римського права в Україні / Микола Кобилецький // Римське право та правова культура Європи : матеріали міжнар. наук. конф., (Люблін, 27-29 листопада, 2007 р.) – Люблін : Видавництво Люблінського католицького університету, 2008. – С. 117–123.
 44. Кобилецький М.М. Новомарктське (шредське) право / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XIV регіон. наук.–практ. конф. (Львів,  6 лютого 2008 р.) – Львів : Юридичий факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 55–58.
 45. Кобилецький М. Джерела маґдебурзького права / Микола Кобилецький // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. статей учасників наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. П.О. Недбайла. (Львів, 28-29 березня 2008 р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім.  Івана Франка, 2008. – С. 27–28.
 46. Кобилецький М.М. Надання маґдебурзького права (локація) / М.М.Кобилецький // Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичною думки: матеріали XX міжнар. історико-правової конф.,  (Судак, 25–28 вересня 2008 р.) – Судак : Видавництво Таврійського університету ім. В. Вернадського, 2008. – С. 200–205.
 47. Кобилецький М.М. Різновиди міського права / М.М. Кобилецький // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально–Східної Європи ( присвячено 150-річчю Освальда Бальцера) : матеріали міжнар. наук. конф., (Львів, 24-25 квітня 2009 р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім., 2009. – С.125–128.
 48. Кобилецький М.М. Поширення маґдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського / Кобилецький М.М. // Досвід правового розвитку Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 480-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1529 року і 420-річчю Статуту Великого князівства Литовського 1588 року. (Одеса, 20-21 березня 2009 р.). – Одеса : Юридична література, 2009. – С. 49–53.
 49. Кобилецький М.М. Правовий статус населення міст України за маґдебурзьким правом / М.М. Кобилецький // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіон. наук.-практ. конф., (Львів, 4-5 лютого 2009 р.) – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – С.57–58.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму