Корпоративне право (для студентів факультету управління фінансами та бізнесу)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Ковний Ю. Є.

Опис курсу

В процесі становлення нових економічних відносин, здійснення  радикальних реформ розвитку підприємництва важливу роль відіграє правове регулювання становища суб’єктів таких відносин. Постає необхідність використання такої загальновизнаної організаційно-правової форми функціонування підприємницьких структур, як господарські товариства. Корпоративний сектор економіки набуває в країні більшого значення. Цьому значною мірою сприяв розвиток правового забезпечення управління господарським товариством – функціонування відповідних норм Господарського та Цивільного кодексів України, прийняття Закону України „Про акціонерні товариства”, тощо.

Необхідність дослідження корпоративного права визначається тим, що корпоративні підприємства, зокрема такі види господарських товариств як акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю є, по суті, найбільш поширеними суб’єктами господарювання – юридичними особами.

Корпоративні правовідносини бурхливо розвиваються і в процесі їх виникнення, зміни та припинення, виникає багато конфліктів, значна частина яких переростає у спір, що може бути вирішений шляхом проведення переговорів або в судовому порядку. Специфічний характер корпоративних відносин призвів до того, що у економічній спільноті сформувався навіть окремий прошарок фінансистів – фахівців у сфері корпоративного права. Отже, слід визнати, що підготовка висококласних фахівців за спеціальністю „фінанси” не можлива без оволодіння ними нюансами правового регулювання корпоративних відносин.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни “Корпоративне право” є корпоративні відносини, тобто відносини, що виникають, змінюються і припиняються щодо корпоративних прав, які, у свою чергу, ґрунтуються на володінні часткою (акціями, паями) у статутному капіталі чи пайовому фонді корпоративних підприємств.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни — набуття студентами системних знань щодо основних механізмів і форм регулювання корпоративних відносин, умінь і навичок створення господарських товариств та припинення їх діяльності, порядку розподілу та використання прибутку господарського товариства, побудови управління в господарському товаристві відповідно до чинного законодавства України.

 

Основні завдання

Завдання навчальної дисципліни:

 

 • формування у студентів системи науково-теоретичних і практичних знань з питань створення господарських товариств, а саме вміння скласти та проаналізувати установчі документи товариства відповідно до чинного законодавства, вміння провести та проконтролювати дотримання порядку створення товариства (дій щодо проведення установчих зборів, державної реєстрації товариства, тощо);
 • набуття навичок порядку й умов виплати дивідендів щодо корпоративних прав із дотриманням прав учасників/акціонерів;
 • ознайомлення з нормами законодавства, які регламентують побудову управління в товаристві, набуття навичок створення органів управління, правильного розмежування і закріплення компетенції кожного з них.
 • сприяння вихованню у студентів поважного ставлення до закону як важливого засобу захисту прав людини, інтересів суспільства і держави.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з предметами: «Правознавство», «Договірне забезпечення фінансової діяльності», «Фінансове право».

 

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 

Знати:

 • місце дисципліни в системі підготовки фахівців у фінансовій сфері;
 • характер і зміст корпоративних договорів, що регулюються правом;
 • особливості захисту прав і законних інтересів суб’єктів корпоративних відносин з метою виховання правової свідомості й культури;
 • проблеми застосування Цивільного та Господарського кодексів України щодо корпоративних відносин;
 • сучасний стан діючого в межах корпоративних відносин законодавства та напрямки його вдосконалення.

 

Уміти:

 • давати правовий аналіз конкретних корпоративних відносин;
 • використовувати отримані правові знання у своїй практичній діяльності, розв’язувати правові ситуації;
 • розробити відповідні документи в процесі створення, функціонування та припинення господарських товариств;
 • адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;

вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо обраної професії.

Рекомендована література

 1. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) / О.А. Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 2. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні / М.Д. Бойко. – К.: Атіка, 2007. – 712 с.
 3. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 334 с.
 4. Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине: монография.- Донецк: ООО»Юго-восток, ЛТД», 2009.- 307с.
 5. Василенко В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440 с.
 6. Васильев А.С. Хозяйственное право Укранины: учебник / под ред. А.С. Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: Одиссей, 2005. – 464 с.
 7. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. – К., 2006. – 344 с.
 8. Вінник О.М. Господарське право : навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 766 с.
 9. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посібник / О.М. Вінник. – К.: Юридична думка, 2005. – 568 с.
 10. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; за ред. проф. В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.
 11. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О.П. Віхров. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с.
 12. Воронова Л.К. Финасовое право: учебн. пособие / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2003. – 366 с.
 13. Виговський О. І. Правове регулювання застави цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / О. І. Виговський; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
 14. Виговський О. І. Новели акціонерного законодавства : науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства» / Виговський О. І. – К : Юстиніан, 2009. – 880 с.
 15. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Білоусов Є.М., Бойчук Р.П., Глібко C.B. Господарське право України. – X.: Право, 2005. – 384 с.
 16. Галянтич М.К. Господарське право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с.
 17. Дзера О.В. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб./ Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін., за ред. О.В. Дзери.-К.: Юрінком Інтер, 2008.- 896 с.
 18. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: монографія. – 2-ге видання. – К.: Юридическая практика, 2006.-384с.
 19. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник / А.П. Дука. – Вид. 2-е. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.
 20. Жук Л.А. Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
 21. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: навч. посібник / В.А. Євтушевський. – К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
 22. Завальна Ж.В. Валютне право України / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми: Університетська книга, 2005. – 304 с.
 23. Заверуха І.Б. Банківське право: посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч. заклад. / І.Б. Заверуха. – Л.: Астролябія, 2002. – 222 с.
 24. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К., 2000. – 418 с.
 25. Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – X.: Еспада, 2003. – 688 с.
 26. Знаменський Г.Л. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: 2-е вид., перероб. і допов./За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; кол. авт. О.А. Беляневич, о. М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- 720с.
 27. Зюнькін А.Г. Фінансове право / А.Г. Зюнькін. – К.: МАУП, 2001.-179 с.
 28. Йоффе О.С. Обязательственное право.- М.: Юридическая литература, 1975. – 738 c.
 29. Карманов Є.К. Банківське право України / Є.К. Карманов. – Х., 2000. –647 с.
 30. Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины: учеб. пособие / Е.Р. Кибенко. – X.: Эспада, 2001. – 288 с.
 31. Контроль і перевірки підприємницької діяльності. – Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – №8. – 400с.
 32. Костюченко О.А. Банківське право /К: МАУП, 2000. 240 с.
 33. Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук // Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
 34. Краснокутська Н. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Н. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.
 35. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
 36. Крупка Ю.М. Ліцензування господарської діяльності в Україні: коментар законодавства, суд. Практика/ Ю.М. Крупка.- К.: Юрінком Інтер, 2010.- 304 с.
 37. Красько И. Агентский договор / И. Красько // Підприємництво, господарство і право. – 1999. – № 10. – С. 30–34.
 38. Крысенко Т. Агентский договор / Т. Крысенко // Бухгалтерия, налоги, бизнес. – 2005. – № 14 (476) – С. 48–51.
 39. Кудрявцева В. Проблеми законодавчого забезпечення інноваційної діяльності / В. Кудрявцева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 12. – С. 91–94.
 40. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: підручник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.
 41. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посібник / Л.П. Кулаковська. –К.: Каравела, 2008. – 312 с.
 42. Кучерявенко М.П. Фінансове право України: підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; за ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 557 с.
 43. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 548 с.
 44. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності : Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.
 45. Луць В.В. Акціонерне право: навч. посібник / за заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
 46. Мамутов В.К. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
 47. Мамутов В.К. Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулина и др.; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
 48. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.
 49. Осадець С.С. Страхові послуги: підручник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, О.О. Гаманкова. – К.: КНЕУ, 2007. – 464 с.
 50. Орлюк О.П. Фінансове право: навч. посібник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 488 с.
 51. Петруся Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емітентів та інвесторів. – Дніпропетровськ, 2000. –100с.
 52. Подцерковний О.О. Господарське право: Підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, А. В. Смітюх та ін.; За ред. О. П. Подцерковного. – X.: Одісей, 2010. – 640 с.
 53. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.
 54. Поляков Б.М. Коментар судової практики ВСУ у справах про банкрутство / Б.М. Поляков.- К.: Логос, 2008.- 488с.
 55. Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). – Москва, 2001.- 345с.
 56. Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 144 с.
 57. Саніахметова Н.О. Господарський кодекс України. Коментар / за заг. ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
 58. Саніахметова Н.О. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. – 608 с.
 59. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник / Саніахметова Н. О. – К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
 60. Святоцький О. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні / О. Святоцький. – К.: Ін Юре, 2003. – 80 с.
 61. Стеченко Д. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник / Д. Стеченко. – К.: Вища школа, 2002. – 254 с.
 62. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.
 63. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.
 64. Таран Л.В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л.В. Таран.Х.: Видавець СПД Вапнярчук Н.М., 2004. – 256 с.
 65. Турыгина В.В. Лизинг как форма инвестиций в агропродовольственном секторе: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 .- Москва, 2008 -152 c.
 66. Тупчієв Д.Л. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 18.03.2013р./Д.Л Тупчієв, С.В. Мостовенко, С.Г. Деледивка та інші.- К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 672 с.
 67. Щербина B.C. Господарське право України : Підручник. – К., Юрінком, 2013. — 640 с.
 68. Ярков В.В. Конкурсное производство: Учебник/ Под.ред. В.В. Яркова.- Спб.: Издательский дом С. Петерб. Гос. Университета, 2006.- 568с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму