Корпоративне право

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Тарасенко Л. Л.
813Мартин В. М.
813Самагальська Ю. Я.
813професор Яворська О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826професор Яворська О. С.
Тарасенко Л. Л.
Мартин В. М.
Самагальська Ю. Я.
Суханов М. О.
Довгань Г. В.
Шпуганич І. І.
Гринчак І. В.
Дюкарєва К. Ю.
Гладьо Ю. О.
Паєнок А. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна охоплює теоретичні та практичні аспекти корпоративного права, а зокрема порядку заснування, діяльності та припинення господарських корпорацій. Курс складається з дев’ятнадцяти тематичних блоків, кожен з яких присвячений окремому аспекту корпоративного права.
Вивчається вітчизняна законодавча база, міжнародні документи, що регулюють суспільні відносини у галузі корпоративного права, а також акти Європейського Союзу у цій сфері та напрями гармонізації законодавства України з ними.
Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері корпоративного права та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.
Завданням вивчення даного курсу – полягає у засвоєнні студентами знань про поняття, предмет та метод корпоративного права; поняття, ознаки та види юридичних осіб корпоративного типу за законодавством України; порядок створення, діяльності та припинення господарських товариств, а також споживчих та виробничих кооперативів; правовий режим майна юридичних осіб корпоративного типу; правовий статус учасників юридичних осіб корпоративного типу; поняття та основні моделі корпоративного управління.
Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література:

1. Актуальні проблеми правового регулювання розвитку підприємницької діяльності в Україні: Монографія. – Київ – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2008. – 368 с.
2. Акціонерне право: Навч. посіб. / В.В.Луць, Р.Б.Сивий, О.С.Яворська. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с.
3. Бейцун І. В. Об’єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2006. – 18 с.
4. Бірюков В.І. Правовий режим іменних пайових цінних паперів за законодавством України і Республіки Польща (порівняльно-правовий аспект). – К., 2009. – 20 с.
5. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления: Монография.– К.: Наукова думка, 2003.– 160 с.
6. Васильев А. С., Кузнецов Э. А. Формирование системы корпоративного права в Украине // Рыночная экономика: современная теория и практика управления: Научн. сб. / Под общ ред. Кузнецова Э. А.– Одесса, 1998.– С. 213–228.
7. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства: Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юстиніан, 2009. – 880 с.
8. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В. С.– К.: Атіка, 2000. – 544 с.
9. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія.– К.: Атіка, 2003.
10. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. (2-е вид., змін. та доп.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.
11. Вінник О.М. Конфлікт інтересів в акціонерному товаристві // Юридичний вісник України. – 2009. – № 21.
12. Вінник О.М. Деякі проблеми визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства та розв’язання пов’язаних з цим конфліктів // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2009. – № 89. – С. 19-24.
13. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 312 с.
14. Вінник О.М. Зловживання корпоративними правами // Законодат. обеспечение экон. политики гос-ва и юрид. образование: мат-лы межд. научно-практ. конференции 16-17 апреля 2009 р.- Донецк, 2009. – 226-229
15. Вінник О.М. Договори акціонерного товариства // Юридична Україна. – 2009. – № 11-12. – С.216-227.
16. Воловик О.А. Інтереси господарських товариств: проблеми правового забезпечення в корпоративних відносинах: Монографія. – Луганськ, Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 132 с.
31/1. Гаєцька-Колотило Я.З. Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 22с.
31/2. Гафурова О.В. Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.06 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20с.
17. Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 23с.
18. Гончарова І. Холдинг у країнах перехідної економіки як специфічне об’єднання підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 13–15.
19. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Отв.ред. Е.А. Васильев. – М.: Международные отношения, 1993. – 560 с.
20. Грудницька С. М. Правовий статус об’єднань підприємств у промисловості. Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Донецьк, 1997.– 24 с.
21. Деревянко Б.В., Грудницька С.М. Державне регулювання функціонування промислово-фінансових групп у сфері підприємницької діяльності: Монографія / За заг. ред.. М.К. Галянтича. – К., НДІ ППП АПрН України, 2005. – 176 c.
22. Джуринський В.О. Правове становище господарських обєднань. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2009. – 20 с.
23. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – XIV, 391 с.
24. Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в Договоре о ЕС и в практике Европейского сообщества. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 224 с.
43/1. Духневич А.В. Правове становище кредитних спілок в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 20с.
25. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. — 317 с.
26. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Харків, 2003. – 688 с.
27. Здорнюк Г. Актуальні питання діяльності акціонерних товариств. – К.: Юридическая практика, 2007. – 480 с.
28. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): Монографія. За заг.ред. В.В.Луця. – Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники», 2007. – 318 с.
29. Кашанина Т. В. Корпоративное право. Учебник для вузов.– М.: НОРМА, 1999.
30. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие.– Х.: Эспада, 1999.
31. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія “Юридичний радник”. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с.
32. Кібенко О., Пендак, Сарбах А. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз Європейського Союзу та законодавства України. / упоряд. Г. Друзенко, за наук. ред. О. Кібенко. – К.: Видавнича організація „Юстініан”, 2006. – 496 с.
33. Кобецька Н.Р. Проблеми зловживання акціонерами своїм правом на захист. // Напрямки розвитку корпоратвиного права в Україні (питання теорії та практики): Матер. всеукр. наук. – практ. семін. (27 жовтня 2006 року м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ, ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2006. – С. 106-109.
34. Кологойда О.В. Правове регулювання фондового ринку України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.
35. Кооперативне право. Підручник / За ред. чл.-кор. НАН України В. І. Семчика.– К.: Ін Юре, 1998.
36. Корпоративне право Республіки Польща (основні положення) : наук.-практ.посіб. К..: Юрінком Інтер, 2008. – 232 с.
37. Корпоративне управління: Монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2007. – 500 с.
38. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах: Моногр. / За заг. ред. І. Розпутенка та Баррі Лессера. – К.: К.І.С., 2004. – 306 с
39. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. Ред. Д.ю.н. В.А. Белова. – М.: ЮРАЙТ, 2009. – 678 с.
40. Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства. Монография. – Харьков: Основа, 2005. – 236 с.
41. Кравець І. Господарські об’єднання: окремі проблеми вдосконалення правового становища // Підприємництво, господарство і право. – 2006 – № 5. – С.79-81.
42. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень. Автореферат дис…канд..юрид.наук зі спеціальності 12.00.04. – К., 2008. – 21 с.
43. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005. – 720 с.
44. Кравчук В.М. Припинення корпоративних відносин в господарських товариствах: Монографія. – Львів: Край, 2009. – 464 с.
45. Крупка Ю.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про господарські товариства». – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 272 с.
46. Красько И.Е. Корпоративное право: Избранные статьи. – К.: Юстиниан, 2004. – 64 с.
47. Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. – М., 2004. – 363 с.
48. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права. Монографія. – К.: ДП “Юридичне видавництво “Аста”, 2004. – 328 с.
49. Лаптев В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.– М.: Юристъ, 1997.
50. Лукач І.В. Правове становище холдингових компаній в Україні: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.
51. Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативи як суб’єкти цивільного права: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 19с.
52. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів). – К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2002. – 248 с.
53. Переверзєв О.М. Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах. – Автореф. дис. . . канд. юрид. наук. – Донецьк, 2004. – 25 с.
54. Пилипенко А. Я., Щербина В. С. Очерки акционерного права Украины.– К., 1995.
55. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: Монографія. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2009. – 168 С.
56. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.
57. Проблеми здійснення і захисту корпоративних прав: Збірник тез та наукових повідомлень учасників (м. Херсон – 31 жовтня – 01 листопада 2008 року): Науково-практичний стіл / Ред..кол. В.В. Луць, І.Е.Берестова. – К., 2009. – 148 с.
58. Рябота В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств. Монографія. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 159 с.
59. Рябота В.В. Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднання та поглинання акціонерних товариств в Україні. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2008. – 16 с.
60. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навчальний посібник. З-е вид., перероб.і длопов., К.: «А.С.К.», 2005. – 912 с.
61. Саракун І.Б. Здіснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект). Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2008. – 21 с.
62. Сердюк Е.Б. Акционерные общества и акционеры: корпоративные и обязательственные правоотношения. – М., 2005. – 192 с.
63. Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. Моно¬графия.– Х.: Право, 1998.– 251 с.
64. Спасибо-Фатєєва І. В. Акціонерні товариства: акції, власність, корпоративне управління (збірник статей).– Х.: Видавничий дім «Райдер», 2002.
65. Сумской Д. А. Статус акціонера по континентальному праву.– М.: Издательство МГСУ «Союз», 2001.– 167 с.
66. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. – М.: Статут, 2000. – 666 с.
67. Татьков В.І. Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства. Автореферат дис…канд.юрид.наук. – Донецьк, 2003. – 20 с.
68. Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2008. – 200 с.
69. Цікало В.І. Суб’єктивне корпоративне право: поняття, ознаки та види // Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин: Зб.статей та тез повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Макіївка, 21-22 вересня 2007р.) / Ред.кол. Р.Б. Шишка, Р.В.Мавліханова. – Макіївка-Харків, 2007. – С. 36-38.
70. Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. – М.: Статут, 2009. – 320 с.
71. Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-практ. издание. – М., 2006. – 648 с.
72. Щербакова Н.В. Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – Донецьк, 2006. – 20 с.
73. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права. Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264 с.
74. Щербина В.С. Правова природа корпоративних відносин // Українське комерційне право. – 2006. – № 7. – С. 10-14.
75. Щербина В.С. Корпоративные отношения как предмет правового регулирования // Альманах цивилистики: Сб.статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Правова єдність, 2008. – С. 222-235.
76. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України. Автореферат дис…канд..юрид.наук. – К., 2001. – 15 с.
77. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України.– К.: Юрінком Інтер, 2001.– 160 с.
78. Янкова О. С. Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій. Автореферат дис. … канд. юрид. наук.– Донецьк, 2000.– 20 с.
79. Яворська О. Проблемні питання правового регулювання ринку цінних паперів та діяльності акціонерних товариств // Захист прав інвесторів у світлі нового Цивільного кодексу: Матеріали семінару 16-18 квітня 2003р. – Львів. Юридичний факультет Львіського національного університету імені Івана Франка. – 2003. С. 58 – 72.
80. Яворська О., Сивий Р. Проблеми правосуб’єктності закритих акціонерних товариств: чинне та нове цивільне законодавство // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 3. – С. 54 – 61.
81. Яворська О. Правовий статус господарських товариств за цивільним законодавством України // Вісник Прикарпатського угіверситете імені Василя Стефаника. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ. – 2004. С. 71 – 78.
82. Яворська О. Корпоративні відносини за новим цивільним законодавством: вирішені чи нові проблеми // Вісник ЛНУ. Серія юридична. – Львів. – 2004. Вип. 39. – С. 282 – 289.
83. Яворська О., Сивий Р. Закриті акціонерні товариства в Україні: проблеми та перспективи в правовому регулюванні корпоративних відносин // Юридична Україна. – 2004. – № 3. – С. 40 – 48.
84. Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 256 с.
85. Яворська О. Проблеми майнової відповідальності засновників за зловживання конструкцією «юридична особа». Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Маслова, 16 березня 2012 р. / (редкол.: В. І. Борисова (відп. ред.) та ін.) ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2012. – С. 65-69. – 464 с.
86. Яворська О. С. Проблемні питання захисту прав учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Право. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. Випуск 20. Частина 11. Том 1. – Ужгород, 2012. – С. 273 – 276.
87. Яворська О. С. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів. – Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – Випуск 4 (48) / 2013. – Хмельницький. – 2013. – С. 75 – 82.
88. Яворська О. С. Суб’єкти спільного інвестування в Україні [Текст] / О. С. Яворська // Часопис Національного університету «Острозька Академія». Серія «Право». – 2014. – № 1 (9). [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14yosssi.pdf.
89. Яворська О. С. Господарське товариство однієї особи / Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 – 27 вересня 2014 року. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 61-65.

Матеріали

корпоративне право тести

Модуль Корпоративне право

Практикум Корпоративне право_2018 Практикум

Самостійна робота корпоративне право

 

УВАГА! Питання на іспит-2019 КОРПОРАТИВНЕ-ПРАВО.-ПИТАННЯ-НА-ІСПИТ-2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму