Конституційні засади охорони і захисту прав людини і громадянина в діяльності органів публічної влади в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Рабінович С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Рабінович С. П.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є засвоєння конституційних засад охорони і захисту прав людини і громадянина у відносинах з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади. У навчальному курсі вивчається зміст конституційних умов правомірності рішень, дій та бездіяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування і виконавчої влади як суб’єктів владних повноважень, методика та особливості застосування окремих складових принципу верховенства права на матеріалах практики конституційного судочинства України, практики адміністративних судів та Європейського суду з прав людини.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в електронних фондах мережі Internet:

1. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – С.5-8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khoas.gov.ua/ukr/files/3_zastosuvannya_praktiki.pdf
2. Питання заборони та протидії питання заборони та протидії дискримінації : методичні рекомендації для юристів / Упорядник Христова Г., К., 2015: www.ombudsman.gov.ua/files/alena/GuidelinesFinal26-05.pdf
3. Офіційна база даних з рішеннями Європейського суду з прав людини (HUDOC database): http://hudoc.echr.coe.int
4. Рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини (офіційна веб-сторінка Міністерства юстиції України): http://www.minjust.gov.ua/0/19612

Загальна рекомендована література:

1. Авакьян С. А. Конституционное право России / С. А. Авакьян. –
Т. 1. – М. : Юристъ, 2005. – 719 с.
2. Авер’янов В. Б. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / В. Б. Авер’янов, М. А. Бояринцева, І. А. Кресіна та ін. – К. : Наукова думка, 2007. – 586 с.
1. Андрущенко К. А. Правовий зміст концепції «Margine of appreciation» в діяльності Європейського суду з прав людини / К. А. Андрущенко // Український часопис міжнародного права. – 2012. – № 3. – С. 28–34.
3. Баймуратов М. О. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення / М. О. Баймуратов // Юридична освіта і правова держава : зб. наук. пр. – Одеса, 1997. – С. 96–101.
4. Батанов О. В. Місцеве самоврядування в умовах глобалізації / О. В. Батанов ; НАН України ; Відділення історії, філософії і права ; Відділення літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького // Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія : Правничі науки. – 2014. – Вип. 1 – К., 2014. – С. 5–14.
5. Батанов О. В. Правові акти місцевого самоврядування: нариси про юридичну природу : монографія / О. В. Батанов, В. М. Бесчастний, Ю. В. Делія ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк, 2010. – 234 с.
6. Батанов О. В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права / О. В. Батанов // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 62–68.
2. Бориславська О. Проблеми органів місцевого самоврядування у виконанні делегованих повноважень // О. Бориславська, Н. Янюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/ ?d=680&i=&w=r
7. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах : Зб. наук.-аналіт. та навч.-метод. мат-лів, норм.-прав. актів з питань впровадження стандартів доброго врядування на місц. рівні / В. С. Куйбіда, В. В. Тол-кованов. – К. : ТОВ «Поліграфічний Центр «Крамар». – 2010. – 258 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.slg-coe.org.ua/ wp-content/uploads/2012/10/Tolkovanov_Dobre_final.pdf
8. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / за заг. ред.: С. В. Ківалова, О. М. Пасенюка, О. І. Харитонової. – К. : Прав. єдність, 2009. – 656 с.
9. Козюбра М. Верховенство права та Україна / М. Козюбра // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. ст. / гол. ред.: А. Мелешевич. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – С. 271–328.
3. Конституція України : наук.-практ. коментар / ред. В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш. – Харків : Право, 2011. – С. 120–121.
10. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України / В. М. Кравчук. – Харків : Фактор, 2011. – 800 с.
11. Кравчук В. М. Роль суду й прокуратури в забезпеченні законності правових актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : Монографія / В. М. Кравчук ; Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 228 с.
12. Литвиненко І. Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в Україні / І. Л. Литвиненко // Держава і право : зб. наук. пр. юрид. і політ. науки. – 2000. – Вип. 8. – С. 175–182.
4. Мірошниченко А. М. Правові наслідки незаконних адміністративних актів / А. М. Мірошниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Miroshnychenko_Validity_of_administrative_acts.docx // www.amm.org.ua
13. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. –704 с.
14. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні : монографія / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта : КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 470 с.
5. Олуйко В. До питання про межі державної влади (критичні замітки) / В. Олуйко, Р. Кондратьєв // Право України. – 2003. – № 2. – С. 17–22.
6. Пасенюк О. Розмежування видів судової юрисдикції : Огляд ЗМІ // Юридичний вісник України № 21 (725) від 23 травня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/en/imp_ sub.html?_m=publications&_t=rec&id=1069
15. Пухтецька А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права : монографія / А. Пухтецька. – К.: Вид-во «Юридич¬на думка», 2010. – 140 с.
16. Пушкіна О. В. Система прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретичні і практичні аспекти забезпечення : монографія / О. В. Пушкіна. – К. : Логос, 2006. – 416 с.
17. Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України / П. Рабінович // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 210–220.
7. Рабінович С. П. Справедливість як домірність і як рівність: оцінка правомірності обмежень прав людини в практиці Конституційного Суду України / С. П. Рабінович // Судова практика. – 2010. – № 3. – С. 34–41.
8. Селівон М. Критерії обмеження прав людини у практиці Конституційного правосуддя // Вісн. Конституц. Суду України. – 2005. – № 3. – С. 35–52.
9. Сорочкін О. Вдосконалення процедури адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності виконавчих органів місцевого самоврядування (для громадян та правозахисників) /О. Сорочкін, А. Школик, Я. Жукровський. – Львів : Регіональний громадський благодійний фонд «Право і демократія», 2005. – 32 c.
10. Стрекалов А. Є. Міжнародно-правові стандарти щодо обмеження основних прав і свобод людини і громадянина / А.Є. Стрекалов // Актуальні проблеми права: теорія та практика. – № 25. – 2012. – С. 507–512.
11. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : монографія / В. П. Тимощук. – К.: «Конус-Ю», 2010. – 296 с.
18. Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика : монографія / О. О. Уварова. – Харків : «Друкарня МАДРИД», 2012. – 196 с.
12. Школик А. Скасування та відкликання індивідуальних адміністративних актів / А. Школик // Вісник Львівського університету. – Сер. юрид. 2013. – Вип. 58. – С. 176–181.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму