Інформаційне право (магістратура)

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Паславська Н. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224Паславська Н. Т.

Опис курсу

Мета: поглиблене вивчення студентами усіх положень чинного інформаційного законодавства та розуміння ролі інформації, місця інформаційних прав і свобод людини у системі прав особи, а також особливостей виникнення, розвитку та припинення інформаційно-правових відносин у різних сферах життєдіяльності; аналіз проблем інформаційного законодавства і способів їх розв’язання.

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

– знати:

 • міжнародно-правові стандарти прав людини в інформаційній сфері;
 • чинне законодавство України про інформацію;
 • понятійно-категоріальний апарат інформаційного права;
 • права й обов’язки суб’єктів інформаційних правовідносин;
 • процедури та форми реалізації права на інформацію, режими інформації;
 • механізми й процедури захисту прав особи у інформаційно-правовій сфері;
 • види й підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства про інформацію;

– вміти:

 • самостійно працювати із законодавством України та міжнародними стандартами у інформаційній сфері;
 • аналізувати правову природу прав особи в інформаційній сфері;
 • готувати необхідні процесуальні документи для реалізації та захисту прав особи у інформаційній сфері, зокрема інформаційні запити, обґрунтовані відповіді на інформаційні запити;
 • правильно кваліфікувати правопорушення у інформаційно-правовій сфері.

Рекомендована література

Базова

Арістова I. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти. — X.: УВС, 2000. – 368 с.

Баранов А. А., Брьгжко В. М., Базанов Ю. К. Защита персональных данных. — К.: Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, 1998. — 128 с.

Брьгжко В.М., Орехов АА., Гальченко О.Н., Цимбалюк B.C. Е-будущее и информационное право / Под. ред P.A. Калюжного и Н.Я. Швеца. — К.: Интеграл, 2002.

Богуш В.М. Інформаційна безпека держави. / В.М. Богуш, О.К. Юдін. – К.: МК-Прес, 2005. – 432 с.

Гавловський В. Д. Інформаційне законодавство України: від інкорпорації до кодифікації // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – С. 289.

Головатий С. П. Закон України  “Про  інформаційну  відкритість  органів  державної  влади вищих  посадових  осіб  україни”//  свобода  висловлювань  і  приватність: Щокварт.  дод. інформ.-аналіт. бюл. харк. правозахис. групи «права людини». – 2000. – № 4. – с. 12–18.

Горобцов В. О. Законодавче регулювання правової інформації // держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. – к.: ін-т держави і права ім. В. м. корецького нан україни, 2001.– Вип. 12.– с.150–155;

Голобуцький О. П., Шевчук О. Б. Електронний уряд. — К: ЗАТ «Атлант UMS», 2002. – 173 с.

Гонцяж Я., Гнидюк Н. Свобода інформації та виконавча гілка влади: Правові норми. Інституції, Процедури. — К: Міленіум, 2002. — 240 с.

Демкова М., Коліушко І. Електронне урядування: світовий досвід та українські реалії // Електронне урядування: окремі аспекти становлення. — К, 2003.

Демкова М. С. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в україні (з «круглого столу») // Право України. – 2004. – № 5. – с. 169 – 171;

Демкова М. С. Сучасні проблеми розвитку інформаційного законодавства України // проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали хіі регіон. наук.-практ. конф., 9–10 лют. 2006 р. – Львів: Юрид. ф-т львів. ун-ту ім. і. франка, 2006. – с. 143–145.

Закони та практика ЗМІ в Україні / Харківська правозахисна група; худож.-оформ-лювач І. Гаврилюк. — Харків: Фоліо, 2002. — 128 с.

Задорожня Л. Щодо законодавчого врегулювання деяких аспектів прав громадян на інформацію // Правова інформатика. – 2005. – № 1. – C. 5–16;

Захаров Є., Рапп І. Аналіз практики доступу до урядової інформації // Додаток до інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права Людини». — 2002. — № 1 (13).

Зеркаль  О.  В.  Свободный  доступ  к  информации.  некоторые  аспекты  соответствия  правового  режима  обеспечения  свободного  доступа  к  информации  на  Украине  европейским  и международным аспектам // Юрид. практика. – 2003. – № 48. – с. 15.

Інформатизація, право, управління (оргашзаційно-правові питання): Монографія / Калюжний P.A., Крупчан О.Д., Гавловський В.Д., Гуцалюк М.В., Швець М.Я., Цимбалюк B.C. / За заг. ред. М.Я. Швеця, О.Д. Крупчана. — К: НДЦ правової інформатики АПрНУ, 2002. – 191 с.

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: орган-ізаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / Калюжний P.A., Шамрай В.О., Гавловський В.Д., Гуцалюк М.В., Швець М.Я., Цимбалюк B.C., Яцишин Ю.В., Ластовець-кий A.C. / За ред. P.A. Калюжного та В.О. Шамрая. — К: АДПС України, 2002. — 296 с.

Інформаційне право та інформаційна безпека / Сучасний стан, поняття та визначен¬ня змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інфор¬мації та її захисту. Наукове видання / Гавловський В. Д., Коваленко О. І., Гіжевський І. К, Цимбалюк В. С. та ін. / За заг. ред. Р. Калюжного та В. Білонова — Київ; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України. Інститут економіки і права «КРОК», 2001. -230 с.

Інформаційне суспільство. Дефініції… / Брижко В. М., Орєхов А. А., Цимбалюк В. С, Кальченко О. Н, Чорнобров А. Н. / За ред. Р. А. Калюжного і М. Я. Швеця. — К: Інтеграл, 2002. — 220 с.

Калюжний P., Гавловський В., Цимбалюк В. Питання кодифікації законодавства України про інформацію з обмеженим доступом // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К: НТУУ «КПІ». — 2001. — № 3. — С. 35-38.

Концепція реформування законодавства України в сфері інформаційних відносин. Затверджена рішенням Урядової комісії з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади (Протокол № 7 від 6.10.2000, м. Київ).

Інформаційне право України ; навч. посіб. – К.:- Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 170 с.

Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: навч. посіб. / А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.

Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. / А.І. Марущак. – К.: Скіф, 2008. – 334 с.

Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова: Збірник публікацій міжнародної організації «Артикль19». — К: Міленіум, 2003.

Основи інформаційного права України: навч. посіб./ В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – К.: Знання, 2004. –  274 с.

Письменицкий АА. Информационное право Украины (законодательство, комментарии, перспективы). — Х.АО «Бизнес Информ», 1996. — 208 с.

Право на приватність: conditio suie qua поп / Харкшська правозахисна група; ху-дож.-оформлювач О. Герчук — Харків: Фоліо, 2003. — 216 с.

Правовий самозахист журналісти?: Практичний посібник з юридичного захисту пра-щвникш ЗМІ в Україні. — К: Геопринт, 2003. — 106 с.

Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосу-ванні статті 10 Європейської конвенції з прав людини. Сорок рокш юриспруденції Суду та Комісії. 1959—1999 //Українська правнича фундація., 1999. — № 6.

Романов Р. В пошуках досконалої моделі правового регулювання доступу до інформації// свобода інформації та право на приватність в україні / харк. правозахис. група – х.: фоліо, 2004. – т. 1: доступ до інформації: hic et nunc! – с. 73 – 81.

Світова доповідь ООН з питань державного сектора 2003: Е-уряд на перехресті. / Пер. з англ. (неоф.) — К: СПД Гошка Ніна Івашвна, 2004. — 258 с.

Свобода висловлювань в Україні — 2002. Огляд повідомлень про конфлікти в інфор-маційній сфері України у 2002 році / Харківська правозахисна група; худож.-оформлювач Б.Є. Захаров. — Харкіїз: Фоліо, 2003. — 320 с.

Свобода інформації, прозорість, електронне врядування: погляд громадянського сус-пільства (аналітичні доповіді, збірка перекладав документів) / За ред. к.ю.н. АВ. Пазюка. — К: МГО «Прайвесі Юкрейн», 2004. – 206 с.

Синєокий, О. В.  Інформаційне право України  :  [навч. посібник]  / О. В. Синєокий. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 100 с.

Цимбалюк В. С, Гавловський В. Д. Інформаційне право: Навчально-методичний комплекс. — К: Інститут економіки, управління та господарського права, — 1999. — 183 с.

Допоміжна:

Дайсон Естер. Життя за доби Інтернету. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2002. – 344 с.

Информационное право : учебник для магистров / И. Л. Бачило. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 564 с.

Информационное право : учебник для магистров / И. М. Рассолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 444 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

Кльопфер Міхаель, Нойн Андреас. Інформаційне право. — Мюнхен: Бек, 2002.

Копылов В. А. Информационное право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2002.-512 с.

Banisar, David, Freedom of Information and Access to Government Records Around the World, Privacy International, March 2001.

Berge, Achkn Improved rules on public access to documents? The discussion on a regulation under Art 255 ЕСТ, Stockholm University, Master of European Law, 2001.

Edes, Bart W., Role of Public Adndnistration in Providmg Information Offices and Citizens Information Services, presentation at the EIPA Semmar on «An Efficient, Transparent Government and the Rights of Citizens to Information*, 29-30 May, 2000, Maastricht.

Gorzynska, Teresa, Pravo do kiformacji I zasada jawnosci adntinistrastracyjnej (Право на інформацію і принцип адміністративної відкритості). — Krakow, Zakamycze, 1999. — С. 27 – 28.

Information Technology as An Instrument of Public Management Reform: A Study of Five OECD Countries, OECD. – Paris, 1998.

 

Матеріали

Методичка_Інформаційне_2018

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму